Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Biudžetinė įstaiga Kertinis valstybės telekomunikacijų centras
More about company »

Studijų skyrius Studijų skyriaus vedėjas

Vilnius - Biudžetinė įstaiga Kertinis valstybės telekomunikacijų centras

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Generolo Jono Žemaičio
Lietuvos karo akademijos
Viršininko 2020 m. liepos 31 d.
įsakymu Nr. V-518

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
STUDIJŲ SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (toliau – Akademija) Studijų skyriaus vedėjas (toliau – vedėjas) yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A1.
3. Pareigybės paskirtis – vadovauti Studijų skyriaus darbuotojams, užtikrinti kokybišką universitetinių studijų, karinio rengimo ir neformaliojo ugdymo procesą Akademijoje.
4. Vedėjas tiesiogiai pavaldus Akademijos prorektoriui studijoms ir mokslui. Vedėjui tiesiogiai pavaldūs Studijų skyriaus darbuotojai.
5. Vedėjo nesant, jo funkcijas vykdo vienas iš Studijų skyriaus darbuotojų, paskirtas Akademijos viršininko įsakymu.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6.1. turi būti įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą (mokslo daktaro laipsnis);
6.2. turi mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 mokėjimo lygiu pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenų kalbos mokėjimo lygių sistemą;
6.3. turėti 10 metų profesinės karo tarnybos stažą;
6.4. turėti 3 metų vadovavimo padaliniui patirtį;
6.5. turėti darbo patirties studijų organizavimo srityje.
7. Vedėjas turi žinoti (išmanyti):
7.1. krašto apsaugos sistemos valdymo struktūrą;
7.2. Akademijos struktūrą, pagrindinius tikslus ir užduotis;
7.3. dokumentų valdymo taisykles, valstybinės lietuvių kalbos normas;
7.4. vidaus tvarkos taisykles ir darbo saugos reikalavimus.
8. Vedėjas turi mokėti:
8.1. naudotis dokumentų valdymo informacine sistema;
8.2. reikalingoms funkcijoms atlikti naudotis kompiuterių programomis, informacijos paieškos sistemomis.
9. Vedėjas turi būti susipažinęs ir savo veikloje vadovautis:
9.1. Lietuvos Respublikos Konstitucija;
9.2. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu;
9.3. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu;
9.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro, Akademijos viršininko įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aukštąjį mokslą, studijas ir mokslą Akademijoje, Akademijos statutu, Studijų skyriaus nuostatais ir šiuo aprašymu.
10. Vedėjas turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, asmens patikimumo pažymėjimui su slaptumo žyma „SLAPTAI“ gauti.
11. Vedėjas turi mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

12. Vedėjas atlieka šias funkcijas ir pareigas:
12.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Studijų skyriaus veiklą, skirsto užduotis Studijų skyriaus darbuotojams, kontroliuoja ir vertina, kaip jos vykdomos;
12.2. sprendžia Studijų skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus;
12.3. užtikrina tinkamą universitetinių studijų programų įgyvendinimo planavimą ir administravimą;
12.4. koordinuoja universitetinių studijų, karinio rengimo ir neformaliojo ugdymo procesus;
12.5. organizuoja universitetinių studijų, karinio rengimo ir neformaliojo ugdymo proceso stebėseną;
12.6. užtikrina kariūnų, Akademijos akademinio ir administracinio personalo dalyvavimą judumo studijose, dėstymo ir mokymosi veiklose;
12.7. užtikrina administracinės paramos teikimą Studijų programų komitetams, programų vadovams ir dėstytojams;
12.8. teikia informaciją instituciniam ir studijų krypčių vertinimui atlikti;
12.9. dalyvauja Akademijos Mokslo ir studijų kolegijos, kitų komisijų ir darbo grupių veikloje;
12.10. bendradarbiauja su kitais Lietuvos universitetais dėl krašto apsaugos sistemai reikalingų specialistų parengimo proceso;
12.11. derina Akademijos viršininko įsakymų, raštų ir kitų dokumentų projektus, susijusius su Studijų skyriaus veikla;
12.12. teikia Studijų skyriaus veiklos planus, gaires ir ataskaitas prorektoriui mokslui ir studijoms;
12.13. teikia Akademijos viršininkui tvirtinti Studijų skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;
12.14. vertina (atestuoja) pavaldžius darbuotojus Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka;
12.15. tvarko informaciją, susijusią su asmens duomenimis;
12.16. laikosi vidaus tvarkos taisyklių ir darbo saugos reikalavimų;
12.17. vykdo kitus Akademijos prorektoriaus studijoms ir mokslui ar Akademijos viršininko pavedimus, susijusius su Studijų skyriaus veikla.
IV. TEISĖS

13. Vedėjas, vykdydamas nustatytas funkcijas, turi teisę:
13.1. gauti iš Akademijos padalinių duomenis ar informaciją, kuri būtina skirtoms užduotims ar tarnybinėms funkcijoms vykdyti;
13.2. teikti siūlymus dėl Studijų skyriaus veiklos tobulinimo;
13.3. teikti pasiūlymus dėl studijų proceso tobulinimo;
13.4. rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su Akademijos ir Studijų skyriaus veikla, projektus;
13.5. kelti savo kvalifikaciją ilgalaikiuose ir trumpalaikiuose krašto apsaugos sistemos organizuojamuose kursuose, taip pat kitų šalių organizuojamuose kursuose, mokytis teisės aktų nustatyta tvarka;
13.6. teikti Akademijos vadovybei siūlymus dėl Studijų skyriaus darbuotojų skatinimo, nuobaudų skyrimo ir kvalifikacijos kėlimo;
13.7. teisės aktų nustatyta tvarka siūlyti siųsti (ar siųsti) Studijų skyriaus darbuotojus mokytis, tobulinti kvalifikacijos, stažuotis ir dalyvauti tarptautiniuose renginiuose (seminaruose, konferencijose ir pan.) užsienyje ir Lietuvoje;
13.8. duoti pavaldiems darbuotojams nurodymus, susijusius su jų veikla, ir kontroliuoti, kaip jie vykdomi;
13.9. palaikyti tiesioginius ryšius su Lietuvos ir užsienio šalių aukštojo mokslo įstaigomis;
13.10. gauti iš kitų Akademijos padalinių informaciją, reikalingą savo tiesioginiam darbui;
13.11. turėti darbo sąlygas, būtinas savo pareigoms atlikti.
13. Vedėjas, vykdydamas nustatytas funkcijas, gali turėti ir kitas teisės aktuose nustatytas teises.
V. ATSAKOMYBĖ

14. Vedėjas atsako už:
14.1. laiku ir tinkamą nustatytų funkcijų, jam skirtų užduočių, pavedimų įvykdymą ir pareigų atlikimą;
14.2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi;
14.3. vidaus tvarkos, darbo drausmės, priešgaisrinės, darbų saugos ir sveikatos saugos reikalavimų laikymąsi;
14.4. jam patikėtos įslaptintos, konfidencialios informacijos, asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
14.5. jam patikėtų materialinių vertybių tinkamą naudojimą ir saugojimą.
15. Vedėjas už jam paskirtų užduočių ir nurodymų įvykdymą privalo atsiskaityti Akademijos prorektoriui studijoms ir mokslui ar Akademijos viršininkui jų nurodytu laiku ir forma.
16. Vedėjas už netinkamą pavestų funkcijų vykdymą, tarnybinių įgaliojimų viršijimą, profesinės etikos normų pažeidimą, korupcinio pobūdžio veikas, valstybės ar tarnybos paslapčių paviešinimą bei įslaptintos informacijos apsaugos ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1885 €
Vid. atlyginimas bruto
(46% didesnis už LT vidurkį)
59
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1296 €
25% uždirba 1296-1659 €
25% uždirba 1659-2472 €
25% uždirba nuo 2472 €