Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Šiaulių klientų aptarnavimo departamento direktorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Darbo pobūdis

 • Šiaulių klientų aptarnavimo departamento direktoriaus yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 16
 • Šiaulių klientų aptarnavimo departamento (toliau – Departamentas) direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Departamento veiklą, užtikrinant darbo rinkos paslaugų teikimą darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams, aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimą derinant darbo rinkos pasiūlą ir paklausą, EURES veiklą, Departamentui nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • koordinuoja ir kontroliuoja darbo rinkos paslaugų teikimą darbo ieškantiems asmenims Departamento skyriuose;
 • organizuoja darbo rinkos paslaugų darbo ieškantiems asmenims teikimo stebėsenos, kokybės ir efektyvumo vertinimo vykdymą;
 • organizuoja darbo rinkos ir įsitvirtinimo joje stebėsenos, padėties Departamento aptarnaujamos teritorijos darbo rinkoje vertinimo ir jos pokyčių prognozavimo vykdymą;
 • organizuoja bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, darbdaviais, vietos savivaldos organais, verslo organizacijomis, mokymo įstaigomis, bendruomenėmis, socialiniais partneriais, organizacijomis, atliekančiomis darbo rinkos, profesinio mokymo paklausos ir kitus tyrimus, siekiant spręsti užimtumo problemas Departamento aptarnaujamoje teritorijoje ir visoje šalyje;
 • koordinuoja ir kontroliuoja laisvų darbo vietų paiešką, jų registravimą bei jų užėmimo stebėsenos atlikimą Departamento skyriuose;
 • koordinuoja ir kontroliuoja darbdavių informavimą apie Departamento aptarnaujamoje teritorijoje registruotus darbo ieškančius asmenis;
 • koordinuoja ir kontroliuoja paslaugų teikimą strateginiams darbdaviams;
 • koordinuoja renginių, seminarų darbdaviams apie Departamento teikiamas paslaugas ir vykdomas priemones organizavimą;
 • organizuoja ir kontroliuoja užsieniečių įdarbinimo procedūrų įgyvendinimą;
 • organizuoja ir koordinuoja bendradarbiavimą su privačiomis įdarbinimo agentūromis, darbdavių asociacijomis ir kitomis darbdavius atstovaujančiomis struktūromis;
 • koordinuoja ir kontroliuoja prevencinių priemonių ir kitų priemonių įgyvendinimą grupės darbuotojų atleidimo atveju;
 • organizuoja darbo rinkos paslaugų darbdaviams teikimo stebėsenos, kokybės ir efektyvumo vertinimo vykdymą;
 • koordinuoja ir kontroliuoja priemonių įgyvendinimą Departamento skyriuose;
 • organizuoja ir koordinuoja Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšomis bendrai finansuojamų priemonių įgyvendinimą bei jų įgyvendinimo stebėsenos, kontrolės ir efektyvumo vertinimo vykdymą;
 • organizuoja darbo vietų steigimo subsidijavimo ir savarankiško užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimą;
 • koordinuoja ir kontroliuoja vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimą Departamento aptarnaujamoje teritorijoje;
 • organizuoja lėšų susigrąžinimą iš sutartinių įsipareigojimų nevykdančių asmenų;
 • koordinuoja ir kontroliuoja valstybės pagalbos teikimą Departamento aptarnaujamoje teritorijoje veikiančioms socialinėms įmonėms;
 • koordinuoja ir kontroliuoja subsidijų už karo prievolininkus mokėjimo administravimą;
 • organizuoja ir koordinuoja finansų kontrolės atlikimą, kurios metu nustatoma ar priemonėms finansuoti pakanka skirtų asignavimų;
 • užtikrina EURES narių pareigų vykdymą ir koordinuoja EURES veiklą Departamento aptarnaujamoje teritorijoje;
 • vykdo Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus įsakymus ir pavedimus;
 • užtikrina Departamento skyrių uždavinių, nustatytų Skyrių nuostatuose, įgyvendinimą;
 • organizuoja ir koordinuoja Departamento skyrių veiklą, stebi, analizuoja ir vertina jų veiklos rezultatus;
 • organizuoja psichologo paslaugų teikimą Departamento ir jam pavaldžių skyrių darbuotojams, bei koordinuoja Departamento skyrių karjeros konsultantų veiklą.
 • užtikrina ir koordinuoja visų Departamento skyrių tarpusavio bendradarbiavimą;
 • dalyvauja rengiant įstaigos dokumentus, juos vertina ir teikia siūlymus juos tobulinti Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais;
 • rengia Departamento veiklos srities metų veiklos planą ir teikia jį Užimtumo tarnybos direktoriui tvirtinti;
 • rengia Departamento veiklos ataskaitas ir teikia jas Užimtumo tarnybos direktoriui;
 • organizuoja ir koordinuoja informacijos, susijusios su Departamento veikla, rinkimą, kaupimą, sisteminimą ir analizę;
 • organizuoja ir koordinuoja komunikacijos procesą Departamente;
 • organizuoja klientų prašymų ir skundų nagrinėjimą pagal Departamento kompetenciją;
 • sudaro sąlygas studentams ir kitiems asmenims atlikti praktiką Departamente;
 • planuoja ir organizuoja Departamento darbą: paskirsto užduotis Departamento darbuotojams bei Departamento skyrių vedėjams ir kontroliuoja jų vykdymą, teikia pasiūlymus Užimtumo tarnybos direktoriui dėl Departamento veiklos tobulinimo;
 • dalyvauja rengiant Departamento nuostatus ir Departamento darbuotojų bei Departamento skyrių vedėjų pareigybės aprašymus, teikia derinti Užimtumo tarnybos Finansų, teisės ir pirkimų departamento Personalo valdymo skyriui;
 • atsako už tinkamą Departamentui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą;
 • teikia Užimtumo tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl:
 • vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
 • Departamento nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
 • Departamento darbuotojų bei Departamento skyrių vedėjų veiklos vertinimo;
 • Departamento darbuotojų bei Departamento skyrių vedėjų kvalifikacijos tobulinimo;
 • Departamento darbuotojų bei Departamento skyrių vedėjų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ir drausminės atsakomybės taikymo;
 • komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo ir kitais klausimais;
 • nustatyta tvarka atsiskaito Užimtumo tarnybos direktoriui už Departamento veiklą;
 • atsako už viešai privalomos skelbti informacijos turinio parengimą ir viešinimą;
 • esant poreikiui, inicijuoja prekių, paslaugų ar darbų pirkimo procedūras Departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
 • skatina Departamento darbuotojus, vykdant jiems pavestas užduotis, orientuotis į klientų poreikių patenkinimą;
 • vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus pavedimus, susijusius su Departamento funkcijomis.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, įgyvendinant užimtumo rėmimo politiką įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos priemones bei įgyvendinant kitas užimtumo rėmimo priemones ir ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
 • būti susipažinusiam su gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimo darbo rinkoje sritį reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;
 • išmanyti valstybės užimtumo rėmimo sistemą, jos tikslus ir uždavinius, būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo rinkos ir užimtumo politika; išmanyti Europos Sąjungos programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimą, teisės aktų rengimo tvarką, pokyčių valdymą, strateginį planavimą, sugebėti analizuoti ekonominius ir socialinius pokyčius šalyje, prognozuoti jų įtaką darbo rinkai;
 • mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
CVB client

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: