Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Šiaulių skyriaus vyriausiasis valstybinis inspektorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Darbo pobūdis

 • Šiaulių skyriaus vyriausiasis valstybinis inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis – A.3. Kategorija – 11
 • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Šiaulių skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo valstybinio inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti kultūros paveldo apsaugos kontrolės funkcijas Šiaulių skyriaus veiklos teritorijoje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • atlieka kultūros paveldo apsaugos kontrolės funkcijas Skyriaus veiklos teritorijoje;
 • teikia į Skyrių besikreipiantiems asmenims metodinę pagalbą dėl kultūros paveldo apsaugos;
 • rengia ir teikia Skyriaus vedėjui su valdytojais sudaromų valstybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos sutarčių projektus;
 • kontroliuoja, kaip kultūros paveldo objektų, objektų teritorijose bei apsaugos zonose esančių sklypų ar nekilnojamųjų daiktų valdytojai laikosi kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytų reikalavimų, apsaugos sutartyse nustatytų įsipareigojimų;
 • ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo paaiškėjimo dienos teikia informaciją Skyriaus vedėjui, Departamento Kontrolės skyriui apie Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pažeidimus ir nustatytus kultūros vertybių sužalojimo atvejus;
 • Skyriaus vedėjui pavedus, nagrinėja skundus, prašymus, pranešimus, rengia išvadas ir atsakymų projektus;
 • kontroliuoja kultūros paveldo objektų naudojimą, tvarkybą ir priežiūrą, kaip vykdomas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas ir kiti nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, ar nepažeidžiami šie teisės aktai;
 • pagal kompetenciją vykdo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos kontrolę draustiniuose, rezervatuose ir valstybiniuose parkuose, kontroliuoja:
 • kaip laikomasi nustatyto apsaugos ir naudojimo režimo, kaip užtikrinama kultūros paveldo objektų apsauga ir tvarkyba, kaip įgyvendinamos tikslinės programos;
 • veiklą valstybiniuose draustiniuose, susijusią su draustinių nuostatuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytais paveldosaugos reikalavimais;
 • kontroliuoja, kaip laikomasi prekybos antikvariniais daiktais taisyklių;
 • tikrina, kaip laikomasi kilnojamųjų kultūros vertybių, įrašytų į Registrą, apsaugos reglamento, tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos;
 • kontroliuoja kaip saugomos į Registrą įrašytos kilnojamosios kultūros vertybės;
 • įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka surašo administracinių ir kitų teisės pažeidimų protokolus, pagal kompetenciją nagrinėja administracinių ir kitų teisės pažeidimų bylas ir skiria nuobaudas;
 • teikia Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • stabdo darbus, jei išaiškėja, kad buvo pažeisti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimai ar kitais įstatymų numatytais atvejais;
 • dalyvauja, Skyriaus vedėjui pavedus, vietos savivaldos, kitų institucijų pasitarimuose, sudaromose komisijose, svarstant paveldosaugos klausimus;
 • Departamento direktoriui įgaliojus atstovauja Departamentui teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose;
 • Skyriaus vedėjui pavedus, organizuoja Skyriaus veiklos teritorijoje sužalotų nekilnojamųjų kultūros vertybių nuostolių dydžio ir atkūrimo būdo nustatymą, rengia Departamento direktoriaus įsakymų šiais klausimais projektus;
 • rengia siūlymų juridiniams ir fiziniams asmenims, padariusiems žalą nekilnojamosioms kultūros vertybėms, taip pat jų teritorijoje ar apsaugos zonose, atkurti iki sužalojimo buvusią būklę ir atlyginti tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria visuomenė ir valdytojas;
 • pagal gautus paklausimus teikia informaciją Departamento skyriams apie kultūros vertybes, esančias padalinio veiklos teritorijoje, pagal kompetenciją;
 • pagal kompetenciją, Skyriaus vedėjui pavedus, bendradarbiauja su kitais Departamento skyriais, Padaliniais ir savivaldybių paveldosaugos padaliniais;
 • Skyriaus vedėjui pavedus, bendradarbiauja su visuomenės informavimo priemonėmis rengiant radijo ir televizijos laidas ar rašinius apie kultūros paveldą ir jo apsaugą, koordinuojant veiksmus su viešųjų ryšių ir edukacijos skyriumi;
 • kaupia, tvarko, sistemina ir Skyriaus vedėjui pavedus, skleidžia žinias apie nekilnojamąjį kultūros paveldą ir jo apsaugą;
 • dalyvauja, Skyriaus vedėjo pavedimu, organizuojant su kultūros paveldu supažindinančius ir jį garsinančius renginius;
 • formuoja ir kaupia savo kompetencijos klausimais rašytinėje ir elektroninėje formoje bylas pagal Departamento direktoriaus patvirtintą metų dokumentacijos planą;
 • rengia ir teikia Skyriaus vedėjui metines veiklos ataskaitas;
 • vykdo kultūros paveldo objektų ir vietovių stebėseną;
 • atlieka kitas įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus, su Skyriaus ir Departamento funkcijomis susijusius, pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities istorijos arba paveldosaugos studijų krypties, arba socialinių mokslų studijų srities, arba menų studijų srities architektūros kryptie, arba technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažesnį kaip 1 metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Seimo priimtus teisės aktus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, kultūros paveldo apsaugą, saugomų teritorijų apsaugą, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, teritorijų planavimą, statybą, mokėti taikyti teisės aktus;
 • mokėti skaityti brėžinius ir analizuoti dokumentus, susijusius su statinių statybos, kultūros paveldo tvarkybos, teritorijų planavimo bei planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo veikla, valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
 • mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti bendrauti;
 • išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti.
CVB client

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: