Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktorius (pareiginės algos koeficientas 16,2) (įstaigos vadovas)

Vilnius - Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Pareigybės aprašymas

ŠIAULIŲ TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktorius yra įstaigos vadovas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau - TLK) veiklą ir atsakyti už jos rezultatus, užtikrinti nustatytų TLK funkcijų vykdymą, atstovauti TLK santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis įstaigos vadovas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje- privalomojo sveikatos draudimo politikos įgyvendinime ir bendrojoje veiklos srityje – įstaigos vidaus administravime.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį magistro kvalifikacinio laipsnio sveikatos mokslų (medicina, visuomenės sveikata), socialinių mokslų (ekonomika) studijų krypties išsilavinimą;
4.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
4.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos sveikatos sistemą, sveikatos draudimą ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklą;
4.4. Išmanyti viešąjį administravimą, valstybės tarnybos specifiką ir darbo santykius;
4.5. Išmanyti Europos šalių sveikatos priežiūros sistemų organizavimo principus, būti susipažinusiam su įvairiais sveikatos draudimo modeliais;
4.6. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti bei organizuoti darbą;
4.7. Mokėti naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas);
4.8. Mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. Organizuoja TLK veiklą ir atsako už jos rezultatus, užtikrina nustatytų TLK funkcijų bei metiniame plane numatytų uždavinių įgyvendinimą;
5.2. Užtikrina sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ) dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo ir sutarčių su vaistinėmis dėl išlaidų kompensuojamiesiems vaistams bei medicinos pagalbos priemonėms kompensavimo sudarymą;
5.3. Užtikrina apmokėjimą ASPĮ už apdraustiesiems suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir vaistinėms už išduotus vaistus bei medicinos pagalbos priemones;
5.4. Organizuoja ASPĮ, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - VLK) ar TLK, veiklos priežiūrą;
5.5. Organizuoja Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžetui padarytos žalos išieškojimą;
5.6. Organizuoja finansinės bei ekonominės PSDF biudžeto lėšų naudojimo analizės ir sveikatos priežiūros paslaugų struktūros, prieinamumo bei kokybės kitimo tendencijų analizės atlikimą;
5.7. Organizuoja savo veiklos zonos savivaldybių gyventojų sveikatos būklės ir gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijų analizės atlikimą;
5.8. Organizuoja apdraustiesiems teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo stebėseną;
5.9. Sprendžia pavestus klausimus, susijusius su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų, koordinuojančių socialinės apsaugos sistemas, įgyvendinimu sveikatos draudimo srityje;
5.10. Atstovauja TLK valstybės institucijose, įstaigose ir privačiose įstaigose bei įmonėse;
5.11. Organizuoja TLK veiklos sąmatos sudarymą;
5.12. Suderinęs su VLK, nustato TLK struktūrą;
5.13. Tvirtina skyrių ir padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, priima ir atleidžia iš darbo TLK darbuotojus, juos skatina ir taiko nuobaudas;
5.14. Organizuoja savo veiklos zonoje visuomenės informavimą apie privalomąjį sveikatos draudimą;
5.15. Vykdo korupcijos prevenciją TLK;
5.16. Atsako už TLK veiklos rezultatus, teisėtą PSDF biudžeto lėšų panaudojimą ir skirtų asignavimų neviršijimą;
5.17. Atsiskaito už TLK veiklą VLK vadovybei;
5.18. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, VLK nuostatų, VLK direktoriaus įsakymų, TLK nuostatų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas bei vienkartinius VLK vadovybės pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus VLK direktoriui.
CVB client

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: