Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Šiaulių teritorinio skyriaus vyresnysis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 8,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos pirmininko

2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. O1E-144


ŠIAULIŲ TERITORINIO SKYRIAUS

VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šiaulių teritorinio skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Šiaulių teritorinio skyriaus (toliau – Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Lietuvos Respublikos energetikos objektų, energetikos (dujų, naftos) įrenginių valstybinę kontrolę, siekiant užtikrinti naftos, naftos produktų, dujų laikymą, tiekimą ir vartojimą, bei kontroliuoti valstybės ir rezervines energijos išteklių atsargas Skyriui priskirtoje teritorijoje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – Lietuvos Respublikos energetikos objektų ir energetikos (dujų, naftos) įrenginių valstybinė kontrolė.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti inžinerijos mokslų studijų krypties grupės aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.2. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dujų ir naftos energetikos sektorius, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.3. žinoti dujų, naftos technologijas ir naftos produktų tiekimą ir laikymą;

4.4. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.6. būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;

4.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. kontroliuoja energetikos objektų, dujų, naftos, naftos produktų įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, vartojimo efektyvumą bei duoda nurodymus pašalinti pastebėtus pažeidimus;

5.2. atlieka teisės aktuose nustatytų gamtinių dujų kokybės reikalavimų kontrolę;

5.3. dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus;

5.4. pagal Tarybos kompetenciją tikrina energetikos objektų (statinių) ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos įrenginiais (dujų ir naftos) atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio šilumos įrenginių tinkamumą naudoti; dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe;

5.5. dalyvauja atestuojant energetikos objektus ir įrenginius įrengiančius ir eksploatuojančius energetikos specialistus ir vadovus;

5.6. pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims bei sprendžia ginčus dujų ir naftos sektorių klausimais;

5.7. tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms ir (ar) vartotojams teikiamą informaciją, vertina jos patikimumą, nepažeisdamas komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi laikomos informacijos apsaugos reikalavimų;

5.8. tiria energetikos objektų, dujų, naftos ir naftos produktų įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus;

5.9. dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, buityje, susijusius su dujų vartojimu;

5.10. kontroliuoja energijos išteklių rezervines atsargas bei naftos produktų ir naftos valstybės atsargas;

5.11. ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi;

5.12. tikrina ūkio subjektų, pateikusių prašymus gauti energetikos (dujų, naftos, naftos produktų) įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklai atestatą, pasiruošimą atlikti šių įrenginių įrengimo ir eksploatavimo darbus, rengia nustatytos formos išvadas;

5.13. kontroliuoja, kaip laikomasi energetikos (dujų, naftos, naftos produktų) įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklai atestatuose nustatytos veiklos sąlygų; esant teisės aktų pažeidimams, teikia siūlymus dėl energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklai atestatų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo;

5.14. pagal Tarybos kompetenciją kontroliuoja teisės aktuose nustatytų statinių saugos ir paskirties reikalavimų laikymąsi įrengiant (statant) ir rekonstruojant dujų, naftos, naftos produktų energetikos objektus ir įrenginius bei įvertina jų atitiktį projektui;

5.15. kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis;

5.16. atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą;

5.17. planuoja savo darbą ir atsiskaito už jį Tarybos nustatyta tvarka;

5.18. padeda Skyriaus vedėjui rengti, dujų ir naftos sektorių ataskaitas ir Skyriaus ataskaitas;

5.19. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB client

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: