Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Širvėnos seniūnijos seniūnas (karjeros valstybės tarnautojas)

Biržai - Biržų rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Širvėnos seniūnijos seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Lygis – A.
 • Kategorija – 12
 • Seniūno pareigybė reikalinga vadovauti seniūnijai, seniūnijos teritorijoje skatinti ir plėtoti vietos savivaldą, organizuoti, kontroliuoti ir (ar) įgyvendinti Savivaldybės institucijų sprendimus, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka Seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne Seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į Seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
 • Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
 • šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;
 • teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;
 • ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;
 • dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
 • seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka organizuoja seniūnijos veiklą;
 • atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
 • administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;
 • seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
 • išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;
 • išduoda leidimus laidoti;
 • kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
 • nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešosiose vietose;
 • organizuoja leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo ar atsisakymo jį išduoti procedūras, išduoda leidimus prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose, statyti kilnojamuosius įrenginius seniūnijos teritorijoje;
 • teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir Savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
 • rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą, organizuoja ir užtikrina tinkamą seniūnijos dokumentų apskaitą, naudojimą ir saugojimą;
 • dalyvauja komisijų darbe;
 • užtikrina socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimą seniūnijoje, pagal kompetenciją organizuoja vaiko teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis;
 • organizuoja žemės ūkio ir kaimo plėtros bei paramos priemonių žemės ūkiui ir kaimo plėtrai įgyvendinimą seniūnijoje;
 • organizuoja seniūnijos teritorijoje esančių savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, pastatų ir statinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą, į seniūnijos balansą įrašyto Savivaldybės ir valstybės turto apskaitą, naudojimą ir apsaugą;
 • kontroliuoja, kaip seniūnijoje laikomasi švaros, želdinių apsaugos reikalavimų, prekybos viešosiose vietose bei kitų Savivaldybės tarybos patvirtintų taisyklių, už kurių pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą numatyta administracinė atsakomybė;
 • pagal įgaliojimą savo kompetencijos klausimais surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • užtikrina Darbo kodekso nuostatų laikymąsi, koordinuoja ir kontroliuoja seniūnijos darbuotojų darbą, atlieka kitas seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos teritorijoje; organizuoja laikinuosius ir visuomenei naudingus darbus, sudaro darbo sutartis su dirbančiais laikinus darbus;
 • teikia pasiūlymus aktualiais teisėsaugos ir teisėtvarkos klausimais, prireikus teikia pagalbą teisėsaugos ir teisėtvarkos įstaigoms;
 • įstatymų nustatyta tvarka atsako už civilinės saugos planų ir priemonių įgyvendinimą seniūnijoje;
 • dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūrinius renginius, kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas, rengiant gyventojų apklausas, atliekant visuotinius surašymus;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų bendrojo darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo arba vadybos srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, finansų valdymą, darbo santykius, viešuosius pirkimus, darbų saugą;
 • sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir savo darbe taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;
 • mokėti valdyti informaciją, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, kelti tikslus ir uždavinius, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei kitų veiklą.
CVB client

Biržų rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: