Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Skaitmeninės darbotvarkės departamento Skaitmeninių iniciatyvų valdymo skyriaus vedėjas (pareiginės algos koeficientas 11) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Darbo pobūdis

 • Skaitmeninės darbotvarkės departamento (toliau – Departamentas) Skaitmeninių iniciatyvų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 16
 • Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga Skyriaus darbui organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti ir pagal skyriaus kompetenciją padėti realizuoti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai (toliau – Ūkio ministerija) pavestus uždavinius, funkcijas, dalyvauti formuojant informacinės visuomenės plėtros, valstybės informacinių išteklių valdymo ir plėtros, pakartotinio dokumentų panaudojimo kryptis.III. VEIKLOS SRITIS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • vadovauja Skyriui, planuoja Skyriaus veiklą, koordinuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, veiklą, paskirsto jiems užduotis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku, nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;
 • organizuoja teisinės, ekonominės, statistinės ir kitokios informacijos, būtinos naujų iniciatyvų, susijusių su pažangių informacinės visuomenės plėtros sprendimų tyrimais ir sklaida, valstybės informacinių išteklių plėtros ir dokumentų pakartotinio panaudojimo sritimis, susijusiomis su itin našiu skaičiavimu, pažangia skaitmenine įranga ir įrankiais, debesų kompiuterijos sprendimais, didžiaisiais duomenimis, pakartotiniu dokumentų panaudojimu (toliau – skaitmeninės iniciatyvos) plėtrai užtikrinti, kaupimą, sisteminimą, analizę, išvadų ir pasiūlymų teikimą Departamento direktoriui;
 • organizuoja skaitmeninių iniciatyvų srities teisės aktų projektų parengimą ir užtikrina, kad jie būtų parengti kokybiškai ir laiku;
 • organizuoja ir kontroliuoja užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos teisės aktų ir projektų, susijusių su skaitmeninių inciatyvų sritimis, analizę, Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais skaitmeninių iniciatyvų sričių klausimais rengimą ir derinimą, išvadų pateikimą, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos, teikia departamento direktoriui pasiūlymus ir išvadas;
 • organizuoja ir kontroliuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos, susijusios su skaitmeninėmis iniciatyvomis, nagrinėjimą, išvadų rengimą ir pasiūlymų dėl nagrinėjamų bylų aktualumo Lietuvai pateikimą;
 • skaitmeninių iniciatyvų klausimais atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja jose Lietuvos Respublikai, dalyvauja įvairių komisijų, darbo grupių, kurios nagrinėja skaitmeninių iniciatyvų klausimus, veikloje;
 • atstovauja Ūkio ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose skaitmeninių iniciatyvų klausimais, užtikrina priimtų sprendimų stebėseną ir įgyvendinimą;
 • teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl valstybės investicijų programų skaitmeninių iniciatyvų srityse įgyvendinimo, organizuoja šių programų vertinimą ekonominiu, finansiniu ir techniniu požiūriu, kontroliuoja, kaip jos įgyvendinamos;
 • organizuoja pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir Ūkio ministerijos strateginių veiklos planų rengimo skaitmeninių iniciatyvų srityse pateikimą ir užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir Ūkio ministerijos strateginių veiklos planų skaitmeninių iniciatyvų srityse įgyvendinimą;
 • organizuoja pasiūlymų dėl naujovių kūrimo ir diegimo, atvirų duomenų, informacinių ir ryšių technologijų, lietuvių rašytinės ir šnekamosios kalbos sąsajų turinčių informacinių technologijų panaudojimo, informacinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems, įgyvendinant valstybės politiką skaitmeninių iniciatyvų srityse, parengimą, užtikrina, kad jie būtų pateikti Departamento direktoriui kokybiškai ir laiku;
 • analizuoja užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų teisės aktus, susijusius su skaitmeninių iniciatyvų sritimis, teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių ratifikavimo tikslingumo ar prisijungimo prie jų;
 • organizuoja išvadų ir pasiūlymų dėl ministerijos administracijos padalinių ir kitų institucijų, įstaigų parengtų strateginių ir planavimo dokumentų, kitų teisės aktų, susijusių su skaitmeninėmis iniciatyvomis, projektų teikimą;
 • organizuoja tarpinstitucinius pasitarimus dėl naujų skaitmeninių iniciatyvų, organizuoja pasitarimų medžiagos parengimą, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
 • teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbo gerinimo, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skatinimo ir tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo, vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
 • bendradarbiauja su socialiniais partneriais skaitmeninių iniciatyvų klausimais, organizuoja iškylančių socialinių, ekonominių ir kitų problemų sprendimą, teikia pasiūlymus, kaip šias problemas spręsti;
 • vertina galimybes dalyvauti Europos Sąjungos inicijuojamose skaitmeninėse iniciatyvose;
 • vykdo kitus Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą technologijos arba fizinių mokslų studijų srities;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Ūkio ministerijos veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, taip pat Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės, valstybės informacinių išteklių, dokumentų pakartotinio naudojimo sritis;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, susijusią su įgytu išsilavinimu, ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo Informacinių technologijų (toliau - IT) ir informacinių išteklių valdymo ir plėtros srityse patirtį;
 • būti susipažinęs su Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus ir principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimo priėmimo tvarką, Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis, kitais Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais skaitmeninės darbotvarkės ir valstybės informacinių išteklių valdymo ir plėtros sritis;
 • gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktų projektus, analizuoti ir apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.
CVB client

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: