Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Skundų nagrinėjimo skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Darbo pobūdis

 • Skundų nagrinėjimo skyriaus vedėjo pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 14
 • Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Komisija) Skundų nagrinėjimo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti mokestinių ginčų nagrinėjimo organizavimą ir kontrolę, rengti bei kaupti dokumentus bei informaciją mokesčių klausimais, organizuoti ir kontroliuoti darbus, susijusius su pasirengimu skundų nagrinėjimui, Komisijos veiklos strateginių ir metinių planų bei jų vykdymo ataskaitų sudarymu, rengti pasiūlymus dėl Komisijos veiklos efektyvumo didinimo bei dėl mokesčių įstatymų ir kitų teisės aktų tobulinimo, organizuoti bei dalyvauti vykdant mokestinių ginčų nagrinėjimo procedūras.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą.
 • Renka, analizuoja ir apibendrina medžiagą skundų nagrinėjimo klausimais.
 • Teikia pasiūlymus dėl įsakymų ir kitų Komisijos parengtų dokumentų pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios atsižvelgiant į nustatytus teisės aktų reikalavimus.
 • Rengia teisės aktų projektus Komisijos veiklos, mokesčių įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios klausimais.
 • Nagrinėja Vilniaus apygardos administracinio teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis bei sprendimus, priimtus pagal mokesčių mokėtojų skundus dėl Komisijos sprendimų mokestinių ginčų bylose, tvarko jų apskaitą, panaudoja informaciją apie šiuos sprendimus Komisijos veiklos ataskaitai sudaryti.
 • Iš Teisės aktų registro ir kitų šaltinių atrenka teisės aktus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir reikalingus Komisijos veiklai, bei pateikia juos su atitinkamais pasiūlymais Komisijos pirmininkui.
 • Rengia Komisijos veiklos strateginius bei metinius planus, sudaro jų vykdymo ataskaitas, įgyvendina korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras bei rengia su jomis susijusių dokumentų projektus pagal Skyriaus kompetenciją.
 • Organizuoja Komisijos posėdžius, parengia ir pateikia tvirtinti Komisijos posėdžių darbotvarkes, kontroliuoja, kad posėdžio medžiaga laiku būtų pateikta Komisijos nariams, atlieka kitus darbus, susijusius su pasirengimu Komisijos posėdžiui.
 • Užtikrina, kad mokesčių mokėtojai, nemokantys lietuvių kalbos, per Komisijos posėdį galėtų naudotis vertėjo paslaugomis.
 • Užtikrina Skyriaus specialistų dalyvavimą Komisijos posėdžiuose.
 • Užtikrina, kad medžiaga, reikalinga mokestinio ginčo pristatymui Komisijos posėdyje, jo nagrinėjimui bei sprendimo priėmimui, būtų parengta ir pateikta Komisijos pirmininkui.
 • Rengia Komisijos sprendimų ir protokolinių nutarimų, teisės aktų ir kitų dokumentų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją.
 • Užtikrina, kad Skyriaus specialistai parengtų Komisijos sprendimų ir protokolinių nutarimų projektus teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
 • Nustatyta tvarka organizuoja ir kontroliuoja mokestinių ginčų šalių atstovų susipažinimą su mokestinių ginčų bylų medžiaga.
 • Organizuoja ir kontroliuoja mokestinių ginčų bylose esančių dokumentų kopijų parengimą ir išdavimą bylos šalių atstovams.
 • Komisijos pirmininkui pavedus, nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų projektus.
 • Vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbinę veiklą.
 • Dalyvauja bei užtikrina Skyriaus darbuotojų dalyvavimą įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
 • Analizuoja ir rengia pasiūlymus dėl Komisijos veiklos efektyvumo vertinimo gerinimo pagal Skyriaus kompetenciją.
 • Komisijos pirmininkui pavedus, dalyvauja ir užtikrina Skyriaus darbuotojų dalyvavimą komisijų ir darbo grupių veikloje.
 • Užtikrina dokumentų, susijusių su Skyriaus funkcijų vykdymu, kaupimą, sisteminimą ir saugojimą iki jų perdavimo į Komisijos archyvą.
 • Užtikrina Skyriaus poreikio pirkimams nustatymą, paraiškų pirkimų planui sudaryti teikimą bei kvalifikacinių reikalavimų ir specifikacijų rengimą.
 • Komisijos pirmininkui pavedus, bendradarbiauja su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis, teikia duomenis Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
 • Atstovauja Komisijai Lietuvos Respublikos valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose įstaigose ir organizacijose pagal šios pareigybės kompetenciją, Komisijos pirmininkui pavedus.
 • Analizuoja Skyriaus specialistų darbo krūvį, užtikrina tolygų funkcijų paskirstymą bei pavadavimo organizavimą, specialistui nesant darbe.
 • Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Komisijos pirmininko pavedimus pagal šios pareigybės kompetenciją.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintiną (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių, ar fizinių, ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį vienoje iš šių sričių: mokesčių, finansų, valstybino finansinio (teisėtumo) ar finansinių ataskaitų audito.
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių administravimą, apmokestinimą, mokestinių ginčų nagrinėjimą, strateginį planavimą ir kitus Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Būti susipažinus su mokesčių administravimą reglamentuojančiais pagrindiniais ES teisės aktais, Lietuvos Respublikos pasirašytomis dvišalėmis sutartimis ir susitarimais su kitomis šalimis dvigubo apmokestinimo, fiskalinių pažeidimų išvengimo, mokesčių administravimo srityse, teismų praktika šių sričių civilinėse ir administracinėse bylose.
 • Mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus darbą bei valdyti pokyčius.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: