Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Socialinės paramos ir rūpybos skyrius Vyresnysis specialistas

Telšiai - Telšių rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus (toliau — skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – B.
 • Pareigybės kategorija – 8
 • Skyriaus vyresniojo specialisto (toliau — vyresnysis specialistas) pareigybė reikalinga įgyvendinti asmenų teisę į piniginę socialinę paramą, į piniginę paramą paslaugomis, į vietinės rinkliavos lengvatą, teisės aktų nustatyta tvarka.

Vyresnysis specialistas atlieka šias funkcijas:
 • 1 priima interesantus ir teikia informaciją visais piniginės socialinės paramos, paramos mokiniams, kitos piniginės paramos, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo klausimais;
 • įgyvendina asmenų teisę į piniginę socialinę paramą bendra tvarka:
 • priima, registruoja ir nagrinėja prašymus dėl piniginės socialinės paramos ir paramos mokiniams teikimo;
 • renka informaciją iš turimų duomenų bazių: Gyventojų tarnybos registro, valstybės įmonės Registrų centro, valstybės įmonės „Regitra“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos;
 • nustato teisę į paramą;
 • vykdo visų rūšių socialinių išmokų, kompensacijų, šalpos (socialinių) išmokų skaičiavimą, paramos mokiniams teikimą;
 • suveda į duomenų bazę kompiuterio laikmenose duomenis apie pašalpų ir pensijų gavėjų gaunamas įvairias pašalpas ir pensijas;
 • rengia sprendimų projektus ir teikia pasiūlymus dėl šios paramos skyrimo;
 • vykdo visų socialinių išmokų perskaičiavimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei indeksavus taikomą minimalų gyvenimo lygį, valstybės remiamų pajamų dydį ir bazinę pensiją;
 • išduoda pažymėjimus šalpos išmokų gavėjams;
 • išduoda pažymas pareiškėjams apie gaunamas ir negaunamas socialines išmokas;
 • organizuoja piniginės socialinės paramos teikimą išimties tvarka:
 • priima interesantus ir įvertina pateiktus dokumentus, nustatant asmens teisę į piniginę paramą išimties tvarka iš savivaldybės biudžeto lėšų;
 • atlieka asmens (šeimos) buities tyrimą esant poreikiui ar skyriaus vedėjo pavedimu;
 • perduoda surinktus dokumentus dėl piniginės paramos skyrimo išimties tvarka vyriausiajam skyriaus specialistui, kuriam priskirta rengti sprendimų projektus dėl piniginės paramos išimties tvarka skyrimo;
 • vykdo visų rūšių socialinių išmokų, kompensacijų, socialinės paramos skaičiavimą pagal priimtus sprendimus skyriaus vedėjo pavedimu;
 • organizuoja vienkartinės paramos teikimą iš savivaldybės biudžeto:
 • priima dokumentus vienkartinei paramai gauti ir įvertina asmens teisę į gauti vienkartinę paramą;
 • perduoda surinktus dokumentus dėl vienkartinės paramos skyrimo skyriaus specialistui, kuriam priskirta rengti sprendimų projektus dėl vienkartinės paramos;
 • teikia paklausimus į kitas institucijas, įstaigas, įmones dėl informacijos pateikimo gautiems interesantų prašymams tenkinti;
 • konsultuoja Administracijos seniūnijų socialinius ir išmokų darbuotojus visais pašalpų, kompensacijų skyrimo ir paramos mokiniams, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo klausimais;
 • rengia darbo ataskaitas pagal nustatytą kompetenciją;
 • teikia pasiūlymus, susijusius su tiesioginių pareigų vykdymu ir skyriaus veikla;
 • teikia pasiūlymus, pastabas teisės aktų tobulinimo klausimais ir svarstant naujus teisės aktų projektus;
 • surenka informaciją pagal pateiktus interesantų prašymus ir rengia atsakymus į gautus raštus, gyventojų paklausimus ir skundus socialinių išmokų ir kompensacijų skyrimo klausimais;
 • bendradarbiauja su Darbo birža, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, mokyklų socialiniais pedagogais, migracijos tarnybomis, antstoliais, Administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi ir su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais bei seniūnijomis;
 • teikia savo veiklos pusmetinę ir metinę ataskaitas skyriaus vedėjui;
 • esant tarnybiniam būtinumui, pavaduoja skyriaus specialistus jų atostogų, ligos ar dėl kitų priežasčių jiems nesant darbe, metu;
 • vykdo kitus su Administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai;
 • dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskiriamas Administracijos direktoriaus įsakymu, darbe bei teikia išvadas;
 • teikia atitinkamus siūlymus dėl tarnybinės etikos ar elgesio normų įgyvendinimo;

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis vyresniojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • būti susipažinęs ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą bei atliekamas funkcijas;
 • išmanyti socialinės apsaugos sistemos struktūrą, valstybės vykdomos socialinės apsaugos politikos principus;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
CVB client

Telšių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: