Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Socialinės paramos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Anykščiai - Anykščių rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10.
 • Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga socialinių paslaugų bei neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių organizavimui, koordinavimui ir plėtojimui vykdyti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja socialinių paslaugų poreikio nustatymą bei jų skyrimą rajono gyventojams;
 • planuoja socialinių paslaugų poreikį ir jų rūšis;
 • renka ir kaupia informaciją Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) apie socialines paslaugas gaunančius gyventojus rajone;
 • renka informaciją pagal suteiktą vartotojo teisę iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų, siekiant nustatyti turimą pareiškėjų turtą, užimtumą ir gaunamas pajamas;
 • koordinuoja būsto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams, priima ir teikia komisijai svarstyti gyventojų prašymus, sudaro asmenų bylas, veda būsto pritaikymo neįgaliesiems programos priemonių apskaitą;
 • vykdo lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensavimą neįgaliems asmenims;
 • apskaičiuoja mokesčio už teikiamas socialines paslaugas dydį pagal galiojančius teisės aktus ir asmens turimas pajamas bei turtą;
 • organizuoja ir koordinuoja savivaldybei priskirtų funkcijų, susijusių su parama iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų, vykdymą;
 • organizuoja specialiųjų poreikių nustatymą gyventojams;
 • išduoda šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko), šalpos kompensacijos gavėjo ir neįgaliojo pažymėjimus, veda jų apskaitą;
 • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
 • teikia išvadas ir pasiūlymus dėl socialinių paslaugų skyrimo ir paslaugų teikėjo parinkimo, rengia sprendimo projektus dėl socialinių paslaugų skyrimo, pratęsimo, nutraukimo, teikia juos Skyriaus vedėjui;
 • siunčia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimų kopijas, reikalingas siuntimams į socialinės globos įstaigas gauti;
 • rengia socialinių paslaugų apmokėjimo sutarčių projektus, teikia juos Skyriaus vedėjui, sudaro asmenų bylas ir jas perduoda paslaugų teikėjams;
 • rengia ir teikia ataskaitas, informuoja reikiamas institucijas apie suteiktas socialines paslaugas ir įgyvendintas neįgaliųjų socialinės integracijos priemones;
 • organizuoja komisijų posėdžius socialinių paslaugų ir specialiųjų poreikių lygio nustatymo klausimais, informuoja apie priimtus sprendimus suinteresuotus asmenis ir įstaigas;
 • rengia darbo ataskaitas pagal nustatytą kompetenciją;
 • teikia pasiūlymus, susijusius su tiesioginių pareigų vykdymu ir Skyriaus veikla;
 • konsultuoja rajono gyventojus, Savivaldybės administracijos socialinio darbo organizatorius socialinių paslaugų bei neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ar juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, rengia atsakymus į juos;
 • užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą;
 • tikrina Skyriuje skiriamų socialinių išmokų teisėtumą;
 • pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų, ligos ar komandiruočių metu;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo, edukologijos ar viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį socialinių paslaugų ir/ar socialinės paramos teikimo organizavimo srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, socialinių išmokų ir socialinių paslaugų teikimą ir organizavimą, neįgaliųjų socialinę integraciją, asmens duomenų apsaugą, kitas, su atliekamomis funkcijomis susijusias, sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą, apskaitą, rengimą ir įforminimą;
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis, Strateginės partnerystės informacine sistema “SPIS“ bei automatizuotos informacinės sistemos programa „PARAMA“);
 • išmanyti dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai;
 • mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.
CVB client

Anykščių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: