Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaišiadorys - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Socialinės paramos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Ši pareigybė reikalinga analizuoti socialinių paslaugų poreikius, administruoti socialines paslaugas, socialinius ir Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus bei būsto pritaikymą neįgaliesiems.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • siekdamas užtikrinti kokybišką asmenų aptarnavimą, koordinuoja skyriaus specialistų, atsakingų už socialines paslaugas darbą;
 • siekdamas įvertinti nepiniginės socialinės paramos poreikį ir/ar tikslingumą, tikrina, kaupia, sistemina ir apibendrina duomenis bei informaciją apie socialinės paramos gavėjus, neįgaliuosius, socialines paslaugas ir poreikius paslaugoms, nepiniginei paramai ir prireikus teikia skyriaus vedėjui;
 • užtikrindamas tikslingą ir teisėtą socialinių paslaugų skyrimą, tikrina pareiškėjų dokumentus, duomenis, ar yra sudarytos ir galiojančios reikalingos sutartys dėl paslaugų pirkimo, ir užtikrina teisės aktus atitinkančio sprendimo parengimą. Apie priimtus sprendimus informuoja asmenis ir jiems teikia pasirašyti sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
 • vertina, analizuoja gyventojų poreikius ir teikia informaciją ir pasiūlymus apie socialines paslaugas, nustato ir planuoja poreikį šių paslaugų finansavimui ir teikimui, prireikus sudaro pareiškėjų eiles socialinėms paslaugoms gauti;
 • pagal kompetenciją rengia viešųjų pirkimų paraiškas, paslaugų aprašymus, skaičiuoja pirkimams reikalingas lėšas ir teikia skyriaus vedėjui duomenis bei informaciją reikalingą pirkimams inicijuoti ar planuoti;
 • administruodamas socialines paslaugas, užtikrina, kad paslaugų sutarčių galiojimo laikotarpiai atitiktų viešųjų pirkimų dokumentus ir kontroliuoja nupirktų socialinių paslaugų sutarčių vertes, terminus ir paslaugų teikėjų sutartinių įsipareigojimų vykdymą, teikia pasiūlymus socialinių paslaugų teikėjams;
 • rengia Socialinių paslaugų planą teisės aktų nustatyta tvarka, derina su skyriaus vedėju bei teikia šį planą tvirtinti;
 • užtikrindamas teisingą ir teisėtą mokėjimo už socialines paslaugas dydžio nustatymą teisės aktų nustatyta tvarka, analizuoja socialinių paslaugų kainas ir mokėjimų už socialines paslaugas dydžius, tikrina, prireikus parengia Asmens (šeimos) mokėjimo už paslaugas skaičiavimo pažymas;
 • organizuoja ir administruoja būsto pritaikymą neįgaliesiems, teikia lėšų poreikį, skaičiuoja ir tikslina lėšas šiai priemonei vykdyti, rengia paraiškas ir kitus dokumentus bei užtikrina, skaičiuoja lėšų paskirstymą pagal finansavimo šaltinius teisės aktų nustatyta tvarka;
 • tikrina pareiškėjų pateiktus dokumentus ir kitus reikalingus duomenis dėl būsto pritaikymo ir užtikrina, kad teisės aktais leidžiami būsto pritaikymo darbai būtų atliekami tik tiems neįgaliesiems, kurie turi teisę į tai, o pritaikomi būtų tik tie būstai, kuriuos galima pritaikyti kontroliuojant lėšų paskirstymą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • sudaro būsto pritaikymo eiles ir inicijuoja Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos darbą, paskirtas atlieka Komisijos sekretoriaus funkcijas, rengia atsakymus, informuoja ir supažindina pareiškėjus su sprendimais, preliminariais darbų aprašais ir užtikrina duomenų suvedimą programoje;
 • administruoja bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas, tikrina teisę gauti socialines paslaugas, kontroliuoja ir analizuoja šių paslaugų kokybę, vykdo socialinių paslaugų įstaigų priežiūrą pagal skyriaus kompetenciją;
 • pasibaigus paslaugų apskaitos mėnesiui, suderinęs su duomenis vedančiais atsakingais skyriaus darbuotojais, uždaro socialinių paslaugų žurnalus SPIS;
 • administruoja Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus ir koordinuoja šiems projektams finansuoti Socialinės apsaugos programoje skirtą priemonę;
 • atlieka
 • 14 punkte nurodytų projektų patikras, tikrina projektų vykdytojų teikiamų dokumentų finansavimui gauti atitiktį finansuotoms projektų veikloms, planuoja ir tikslina lėšas, kartu su Buhalterijos skyriaus atsakingais specialistais rengia lėšų paraiškas, ataskaitas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ar jai pavaldžioms institucijoms;
 • administruoja Savivaldybės iš Socialinės apsaugos programos finansuojamus socialinius projektus, skelbia konkursus, teikia informaciją asmenims, tikrina projektų vykdytojų teikiamų dokumentų atitiktį finansuotoms projektų veikloms ir vykdomas veiklas;
 • siekdamas užtikrinti kokybišką asmenų aptarnavimą, pagal kompetenciją konsultuoja asmenis, seniūnijų specialistus socialiniam darbui, nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pareiškimus, rengia atsakymus bei informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, tikrina ir tvirtina dokumentų kopijas;
 • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių projektus jo kompetencijos klausimais ir derina juos Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka;
 • paskirtas dalyvauja rengiant socialinių paslaugų, nepiniginės paramos projektinius pasiūlymus, paraiškas ar kitus dokumentus ES finansuojamiems projektams įgyvendinti;
 • vykdo priskirtas Socialinės apsaugos programos priemones pagal kompetenciją, planuoja, tikrina ir tikslina lėšų poreikį, reikalingą priemonėms įgyvendinti, teikia pasiūlymus priemonių vykdymo ir/ar planavimo klausimais Socialinės apsaugos programos koordinatoriui;
 • įgaliotas atstovauja ir gina suaugusius socialiai remtinus ir neįgaliuosius asmenis teisme, renka ir rengia pareiškimus, išvadas ir kitus dokumentus teismui, tikrina informaciją Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale ir jame teikia reikalingus dokumentus vyriausiojo specialisto, atliekančio šią funkciją kasmetinių atostogų, komandiruočių metu;
 • siekdamas visuomenės tinkamo informavimo jo kompetencijos klausimais, rūpinasi informacijos viešinimu, tinkamu pateikimu ir atnaujinimu savivaldybės interneto puslapyje, prireikus atnaujina administracinių paslaugų aprašymus paslaugų katalogų sistemoje;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus specialistus, vykdančius funkcijas socialinių paslaugų srityje jų kasmetinių atostogų, komandiruočių metu;
 • paskirtas dirba darbo grupių ir komisijų veikloje, pateikdamas nuomonę jo kompetencijai priskirtais klausimais, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
 • siekdamas tinkamo dokumentų išsaugojimo, formuoja ir tvarko jam priskirtas dokumentų bylas ir nustatyta tvarka bei terminais jas perduoda į archyvą;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti socialinių mokslų studijų srities socialinių studijų grupės socialinio darbo krypties arba verslo ir vadybos grupės viešojo administravimo krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį socialinės apsaugos srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius socialinės apsaugos politiką, socialines paslaugas, socialinę paramą mokiniams, neįgaliųjų asmenų socialinę integraciją, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.
CVB client

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: