Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Socialinės paramos skyriaus Vyriausiasis specialistas, pareiginės algos koeficientas 6,4 (karjeros valstybės tarnautojas)

Kėdainiai - Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA:

Kėdainių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019.liepos8d.

įsakymu Nr. AD-1-783SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas yra viešojo administravimo karjeros valstybės tarnautojas.
II. PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės paramos ir paslaugų teikimą gyventojams.


III. VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiasis specialistas vykdo jam pavestas funkcijas veikdamas specialiojoje veiklos srityje - socialinės paramos ir socialinių paslaugų organizavimo srityje.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą,

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitų institucijų teisės aktais dėl šalpos išmokų, tikslinių kompensacijų, transporto išlaidų kompensacijų, išmokų neįgaliesiems skyrimo ir mokėjimo, gebėti juos taikyti;

4.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, socialinės paramos informacine sistema „SPIS“ ir socialinių išmokų apskaitos sistema „Parama“.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. priima iš gyventojų, norinčių tapti vaiko, likusio be tėvų globos, globėjais ar įtėviais

prašymus ir organizuoja šių asmenų pasirengimą vaiko globai;

5.2. bendradarbiauja su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

prieSocialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) ar jos įgaliotais teritoriniais skyriais, kitomis valstybės ir kitų savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis vaiko teisių apsaugos srityje, vyksta į jų organizuojamus pasitarimus, vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūras;

5.3. renka informaciją Administracijos direktoriaus įsakymų projektams dėl laikinosios

globos (rūpybos) vaikui nustatymo, laikinojo globėjo (rūpintojo) vaikui paskyrimo, atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų bei laikinosios globos (rūpybos) panaikinimo;

5.4. sudaro budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) šeimų, šeimynų ir vaikų socialinės

globos institucijų, sutinkančių priimti likusį be tėvų globos vaiką bet kuriuo paros metu, sąrašą, jį atnaujina ir teikia Tarnybai, policijai, seniūnijoms ir kt. institucijoms;

5.5. administruoja trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimą Kėdainių

rajono vaikams, likusiems be tėvų globos, informaciją suveda į SPIS;

5.6. priima iš pilnamečių našlaičių ar likusių be tėvų globos asmenų dokumentus ir rengia

administracijos direktoriaus įsakymų projektus, skiriant vienkartinę įsikūrimo išmoką. Vykdo išmokos panaudojimo apskaitą.

5.7. rengia socialinių paslaugų vaikams teikimo ir mokėjimo sutarčių projektus,

organizuoja jų pasirašymą;

5.8. renka ir kaupia informaciją apie įstaigas ir nevyriausybines organizacijas, teikiančias

socialines paslaugas vaikams;

5.9. priima dokumentus dėl II-ojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo motinoms,

pagimdžiusioms (įvaikinusioms), užauginusioms iki 8 metų 5 ir daugiau vaikų, rengia teikimus administruoja Skyriaus vykdomus socialinės srities projektus;

5.10. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia atsakymus į gyventojų, kitų įstaigų, organizacijų

paklausimus, prašymus ar skundus;

5.11. atsako už Socialinės paramos skyriaus dokumentų valdymą, kad būtų išsaugoti

dokumentai tolimesniam naudojimui.

5.12. pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų kitą Skyriaus darbuotoją jo kasmetinių

atostogų, laikino nedarbingumo ar komandiruočių laikotarpiais;

5.13. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas

įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Vyresnysis specialistas tiesiogiai pavaldus Socialinės paramos skyriaus vedėjui.

Other company job ads:

All ads of this company (81) »