Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 7,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Kauno rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019-05-17 įsakymu Nr. ĮS-905
(2019-05-24 įsakymo Nr. ĮS-245 redakcija)

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir administruoti piniginės socialinės paramos ir kitų socialinių išmokų skyrimą bei teikimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos – socialinės paramos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo socialinės paramos teikimo srityje patirtį;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo viešojo administravimo įstaigoje patirtį;
4.4. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius piniginės socialinės paramos ir kitų socialinių išmokų skyrimą ir teikimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, teisės aktų rengimą, dokumentų valdymą;
4.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu, gebėti naudotis Socialinės paramos šeimai informacine sistema „SPIS“, Socialinių išmokų apskaitos sistema „Parama“, Dokumentų valdymo sistema „DVS“;
4.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. organizuoja Skyriaus išmokų specialistų darbą, kontroliuoja, ar specialistai atlieka jiems pavestas užduotis, užtikrina kad, išmokų specialistams pavestos funkcijos būtų atliekamos laiku ir kokybiškai;
5.2. administruoja ir kontroliuoja vienkartinių ir periodinių išmokų, užtikrinančių finansinę paramą šeimoms, auginančioms vaikus ar įvaikius, ir vaikams, netekusiems tėvų globos, skyrimą ir mokėjimą;
5.3. administruoja ir kontroliuoja socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų (toliau – kompensacijos), užtikrinančių finansinę paramą nepasiturintiems gyventojams, skyrimą ir mokėjimą;
5.4. administruoja ir kontroliuoja Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai, įgyvendinimą;
5.5. administruoja ir kontroliuoja slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimą ir mokėjimą;
5.6. administruoja prašymų ir dokumentų priėmimą ir tikrinimą antrojo laipsnio valstybinėms pensijoms skirti;
5.7. kaupia, sistemina, analizuoja informaciją apie skirtas išmokas, kompensacijas ir jų gavėjus, pagal poreikį rengia statistines ataskaitas;
5.8. organizuoja raštų ir prašymų bei skundų nagrinėjimą ir atsakymų į juos rengimą;
5.9. organizuoja dokumentų, susijusių su įvairiomis išmokų rūšimis tvarkymą, tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ar perdavimą į archyvą.
5.10. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, mero potvarkių ir Skyriaus vedėjo įsakymų projektus;
5.11. konsultuoja seniūnijų darbuotojus ir gyventojus socialinės paramos skyrimo klausimais;
5.12. vyksta į seniūnijas ir dalyvauja jų organizuojamuose socialinės paramos teikimo komisijų posėdžiuose;
5.13. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis savo kompetencijos klausimais;
5.14. teikia išvadas ir siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus darbo organizavimo, darbuotojų užimtumo, organizuoja sociologinius tyrimus;
5.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Other company job ads:

All ads of this company (121) »