Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Socialinių programų valdymo skyrius patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Darbo pobūdis

 • Socialinių programų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 15
 • Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga vykdyti skyriaus uždavinius įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) pavestas valstybės socialines programas, jų priemones ir projektus bei atliekant jų priežiūrą laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • įgyvendina ministerijos pavestas valstybės socialines programas, jų priemones ir projektus, tikrina socialinių programų, jų priemonių ir projektų atitiktį nustatytiems tikslams ir iškeltiems uždaviniams, kad būtų įgyvendinti Departamento veiklos tikslai;
 • vykdo socialinių programų, jų priemonių ir projektų priežiūrą, renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie valstybės socialinių programų, jų priemonių ir projektų įgyvendinimą ir administravimą, stebi valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tikslingumą bei rengia pagal kuruojamą sritį ataskaitas, pastabas bei pasiūlymus, siekdamas, kad valstybės biudžeto lėšos būtų naudojamos racionaliai, efektyviai ir pagal tikslinę paskirtį;
 • rengia valstybės socialinių programų bei jų priemonių lėšų poreikio ir jų paskirstymo prognozes, siekdamas nustatyti realius lėšų poreikius;
 • teikia pasiūlymus rengiant skyriaus veiksmų planus ir Departamento metinį veiklos planą;
 • koordinuoja klausimus ir skyriaus darbus, susijusius su socialinių paslaugų ir integracijos plėtrai skatinti skirta socialine programa ir jos priemonėmis, skirtomis įgyvendinti jaunimo politikai skirtas priemones, bei įgyvendinti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemones;
 • konsultuoja įstaigas, vykdančias valstybės socialines programas, jų priemones ir projektus, ir pagal kompetenciją teikia joms išvadas, rekomendacijas bei pasiūlymus;
 • rengia ir derina su kitomis valstybės institucijomis teisės aktų, reglamentuojančių skyriaus administruojamų socialinių programų, jų priemonių ir projektų įgyvendinimą, projektus;
 • rengia oficialią informaciją ir, suderinęs su skyriaus vedėju ir Departamento direktoriaus pavaduotoju pagal nustatytą administravimo sritį, teikia ją viešinti Administravimo skyriui;
 • pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja piliečių ir kitų asmenų skundus ir pasiūlymus dėl vykdomų valstybės socialinių programų, jų priemonių ar projektų;
 • teikia ministerijai informaciją apie socialinių programų atitinkamų priemonių įgyvendinimą bei lėšų, skirtų programų priemonėms, naudojimą;
 • teikia pasiūlymus apie naujausių informacinių technologijų taikymą, siekdamas tobulinti skyriaus veiklai pavestų funkcijų vykdymą;
 • dalyvauja savo veiklos srityje rengiant pasiūlymus dėl kitų institucijų rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų, siekdamas tobulinti teisinę bazę;
 • bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis valstybės socialinių programų įgyvendinimo klausimais;
 • atlieka einamąją finansų kontrolę, siekdamas užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį;
 • Departamento vadovybės ar skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant pranešimus, ataskaitas, apžvalgas šioms institucijoms ir organizacijoms socialinių programų įgyvendinimo srityje;
 • skyriaus vedėjo nesant (atostogos, komandiruotė, liga ir kt.), vykdo jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir Departamento vadovybės pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, finansų studijų krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį socialinių paslaugų srityje;
 • išmanyti ir gebėti pagal savo kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, susijusius su veiklos sritimi, taip pat dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti rengti teisės aktų, susijusių su veiklos sritimi, projektus, išmanyti jų rengimo taisykles;
 • mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei rekomendacijas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.
CVB client

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: