Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client

Specialistas

Nuo 795 €/mėn. Neatskaičius mokesčių
Calculate »
Net per month
Vilnius - Vilniaus miesto sporto centras

Darbo pobūdis

užtikrina, kad būtų laikomasi LR įstatymų, Centro nuostatų kitų, Centro vidaus tvarkos taisyklių ir kitų teisės aktų;
rengia sportininkų duomenų bazę;
rengia trenerių kvalifikacijos kėlimo, sportininkų meistriškumo pakopų dokumentus;
priima ir informuoja skyriaus vedėją apie gaunamus pranešimus;
priima ir suteikia informaciją telefonu;
sudaro bylas pagal Centro patvirtintą dokumentacijos planą;
teikia siūlymus ir informaciją sudarant įstaigos dokumentacijos planą bei archyvo bylų apyrašus;
talpina pagrindinę statistinę ir varžybų informaciją į internetinę svetainę;
rengia reikalingus dokumentus įvairių varžybų vykdymui;
užtikrina duomenų, tvarkomų informacinėje sistemoje naudojant taikomąsias programas, teisingumą ir slaptumą;
rengia skyriaus mokomųjų grupių komplektavimo dokumentus, padeda sudaryti tarifikacinių grupių sąrašus;
bendradarbiauja su kitomis institucijomis, dalijasi gerąja patirtimi;
rengia ir įformina dokumentus pagal galiojančias raštvedybos taisykles;
tvarko trenerių sveikatos registrą;
renka, tvarko reikalingą informaciją apie mokinių (sportininkų) registrą;
tvarko skyriaus bylas ir parduoda Centro personalo skyriaus specialistui (archyvas);
rengia kiekvienų metų skyriaus prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą, teikia informaciją apie atliktus viešuosius pirkimus;
renka, analizuoja ir sistemina informaciją, rašo posėdžių protokolus, teikia informaciją skyriaus vedėjo organizuojamuose pasitarimuose, susirinkimuose, seminaruose;
nagrinėja įstaigų, organizacijų ir asmenų prašymus, skundus, teikia pasiūlymus skyrius vedėjui dėl skyriaus veiklos tobulinimo;
kaupia, analizuoja ir apibendrina skyriaus statistinės ataskaitos (Forma Nr. SUC – 1) duomenis, atsiskaito skyriaus vedėjui;
veda apskaitą apie renkamus mokesčius;
vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, Centro direktoriaus pavedimus, atitinkančius centro tikslus bei funkcijas;
esant būtinumui laikinai vykdo kitų Centro darbuotojų darbo funkcijas.

Reikalavimai

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ir pedagogo (trenerio – mokytojo) kvalifikaciją;
mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų LR Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus ir bent vieną užsienio kalbą;
mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis „Microsoft Office“ paketu ir interneto naršyklėmis;
išmanyti dokumentų rengimo ir dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;
mokėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.

Mes jums siūlome

Stabilų atlyginimą;
Visas socialines garantijas;
Dirbti draugiškoje ir palaikančioje komandoje;

Atlyginimas

Nuo 795 €/mėn. neatskaičius mokesčių
CVB client

Vilniaus miesto sporto centras

Esame didžiausia neformaliojo ugdymo įstaiga Lietuvoje. VMSC kultivuojama 30 sporto šakų, treniruotes lanko per 2500 ugdytinių, su jais dirba 142 sporto treneriai.
Vilniaus miesto sporto centro veiklos tikslas – per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, užtikrinti masiškumą, ieškoti talentingų sportininkų, sporto ir medicinos specialistų parengtomis ir praktikoje patvirtintomis priemonėmis rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti Centrui, Vilniaus miestui ir Lietuvos Respublikai olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, kituose respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.