Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Sprendimų kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu
Nr. V-173

SPRENDIMŲ KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Sprendimų kontrolės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Sprendimų kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) teritorinių skyrių priimtų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo periodinę kontrolę, konsultuoti neįgalumo lygio, darbingumo lygio, specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo klausimais.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – Tarnybos teritorinių skyrių priimtų sprendimų peržiūra, analizė ir periodinė kontrolė.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. žinoti ir mokėti vadovautis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius neįgaliųjų socialinę integraciją, neįgalumo lygio, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos poreikio vertinimą, specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymą;
4.3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai rinktis darbo metodus, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, priimti sprendimus, dirbti komandoje;
4.4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo taisykles;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis).

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal gautus pavedimus nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus dėl teritorinių skyrių priimtų sprendimų pagrįstumo ir teisėtumo, pagal kompetenciją teikia išvadas pareiškėjui arba jo įgaliotam atstovui apie priimtus sprendimus, siekiant spręsti iškilusias problemas bei užtikrinti besikreipiančių asmenų teises gauti informaciją;
5.2. dalyvauja kontroliuojant Tarnybos teritorinių skyrių sprendimus, pagal kompetenciją atlieka teritorinių skyrių veiklos tikrinimus, teikia išvadas tam, kad būtų užtikrinama priimamų sprendimų kokybė, jų teisėtumas bei pagrįstumas;
5.3. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų prašymus, skundus, paklausimus, prireikus rengia raštų / sprendimų dėl juose keliamų problemų projektus, siekiant įgyvendinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei efektyviai spręsti iškilusias problemas;
5.4. pagal kompetenciją vykdo Tarnybos teritorinių skyrių priimtų sprendimų patikrinimus, pildo periodinės planinės ir neplaninės kontrolės lapus, rengia išvadas apie Tarnybos teritorinių skyrių priimtų sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja ir sistemina informaciją apie atliktus Tarnybos teritorinių skyrių priimtų sprendimų keitimus, jų priežastis, teikia rekomendacijas, siekiant apibendrinti skyriaus veiklos rezultatus ir tobulinti darbo organizavimą;
5.5. pagal kompetenciją teikia informaciją pareiškėjui arba jo įgaliotam atstovui apie periodinės kontrolės rezultatus, siekiant užtikrinti besikreipiančių asmenų teises gauti informaciją;
5.6. siekiant, kad būtų efektyviai bei teisingai įgyvendinami Tarnybos veiklą reglamentuojantys teisės aktai bei Tarnybai pavestų funkcijų vykdymas, teikia pasiūlymus, rengiant metodinę medžiagą dėl neįgalumo lygio ir darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo;
5.7. pagal kompetenciją konsultuoja Tarnybos darbuotojus neįgalumo ir darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų, specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo klausimais, kad būtų užtikrintas Tarybos veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas bei Tarnybai pavestų funkcijų vykdymas;
5.8. pagal kompetenciją rengia dokumentus darbingumo lygio, neįgalumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų, specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo klausimais teisėsaugos, teisingumo institucijoms ir kitoms institucijoms, siekiant pateikti tikslią, išsamią informaciją keliamais klausimais;
5.9. skyriaus vedėjo pavedimu atlieka veiklos analizes, rengia išvadas bei teikia nuomonę pavestais klausimais, rengia darbo ataskaitas, siekiant apibendrinti skyriaus veiklos rezultatus bei tobulinti darbo organizavimą;
5.10. kaupia ir nagrinėja informaciją apie gautus asmenų, išmokas mokančių institucijų prašymus (skundus) pagal priežastis, analizuoja ir apibendrina atliktų Tarnybos teritorinių skyrių priimtų sprendimų keitimų priežastis bei tendencijas, suinteresuotiems asmenims teikia turimą skyriaus statistinę informaciją, pagal poreikį rengia savaitės, mėnesio, ketvirčio, pusmečio, metines ataskaitas, siekiant apibendrinti skyriaus veiklos rezultatus bei tobulinti darbo organizavimą;
5.11. pagal kompetenciją dalyvauja Tarnybos darbo grupių ir komisijų veikloje, organizuojamuose posėdžiuose, susirinkimuose Tarnybos vadovybei ar skyriaus vedėjui pavedus;
5.12. bendradarbiauja su institucijomis, įstaigomis bei kitomis organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais;
5.13. kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia juos saugojimui pagal patvirtintą dokumentacijos planą;
5.14. teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl skyriaus veiklos optimizavimo, inovacijų diegimo ir kitais skyriaus veiklai priskirtais klausimais;
5.15. dalyvauja rengiant skyriaus metų veiklos priemonių planus ir ataskaitas;
5.16. laiku ir kokybiškai vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Other company job ads:

All ads of this company (121) »