Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaišiadorys - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis - A.
 • Pareigybės kategorija - 11.
 • Pareigybės paskirtis – ši pareigybė reikalinga organizuoti statinių statybą bei Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą, tiesimą ir saugaus eismo priemonių įdiegimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • siekdamas efektyviai valdyti savivaldybės turtą, teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės rengiamų strateginių plėtros planų ir programų;
 • rengia Ūkio plėtros programos projektą, priskirtų funkcijų metinį veiklos įgyvendinimo planą ir teikia jo įgyvendinimo ataskaitą Skyriaus vedėjui teisės aktų nustatyta tvarka;
 • planuoja lėšų poreikį iš Savivaldybės biudžeto finansuojamoms priskirtoms priemonėms Ūkio plėtros programos statybos srityje;
 • rengia iš savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių finansuojamas priskirtas priemones susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų statybos srityje;
 • rengia paraiškas Lietuvos automobilių kelių direkcijai Kelių priežiūros ir plėtros finansavimo programos lėšoms gauti. Rengia metinę ataskaitą iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų atliktus darbus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka informuoja Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos apie priskirtų statinių statybos darbų pradžią;
 • kontroliuoja priskirtų sutarčių vykdymą kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tiesimo, remonto srityse, kitų priskirtų statinių statybos srityje, sutikrina ar rangovo pasiūlyme ir tarpiniuose atliktų darbų aktuose nurodyti teisingi darbų kiekiai bei kainos, vizuoja atliktų darbų aktus. Pildo atliktų darbų kaupiamuosius žiniaraščius.
 • nustatyta tvarka inicijuoja viešuosius pirkimus: rengia ir teikia Viešųjų pirkimų skyriui vietinės reikšmės kelių statybos objektų techninių projektų rengimo bei statybos darbų pirkimų paraiškas, jas teikia Programos koordinatoriui pasirašyti, rengia vietinės reikšmės kelių statybos objektų pirkimų technines specifikacijas, derina su vietinės reikšmės kelių naudotojais, rengia specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, statybos rangos pirkimo sutarčių projektus. Inicijuoja pirkimo sutarčių pakeitimus, nutraukimus;
 • kontroliuoja statybos objektų projektinės dokumentacijos rengimą;
 • gavęs statybos rangovų informaciją apie priskirtų statinių statybos užbaigimą, rengia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prašymus dėl statybos užbaigimo komisijų sudarymo, rengia ir teikia Skyriaus vedėjui pasirašyti statybos užbaigimo deklaracijas. Priima iš statybos rangovo ir statybos techninio prižiūrėtojo pilnai sukomplektuotą statybos dokumentaciją, kurią teikia statybos užbaigimo komisijai ir po to perduoda statinio naudotojui.
 • perduoda Buhalterijos ir Turto valdymo skyriams statybos užbaigimo aktus ir deklaracijas;
 • administruoja ir vykdo susisiekimo komunikacijų, finansuojamų iš ES fondų, sutarčių vykdymo (projektavimo, statybos, techninės priežiūros) priežiūrą ir teikia informaciją Strateginio planavimo ir investicijų skyriui apie sutarčių vykdymą;
 • rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijai priklausančiais klausimais ir juos derina teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atlieka administracinių nusižengimų tyrimus ir surašo administracinių nusižengimų protokolus už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus pažeidimus ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoda administracinių nusižengimų bylas nagrinėti;
 • paskirtas dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
 • priima asmenis, rengia atsakymus į paklausimus ir prašymus savo kompetencijai priklausančiais klausimais tam, kad būtų suteikta informacija;
 • siekiant informuoti visuomenę, teikia informaciją Savivaldybės interneto puslapiui pagal savo kompetenciją;
 • rengia ataskaitas ir teikia informaciją veiklos klausimais Skyriaus vedėjui, Administracijos direktoriui;
 • pagal kompetenciją tvarko archyvinius dokumentus;
 • įgaliotas dalyvauja teismuose, sprendžiant ginčus;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos uždaviniai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų profesinę darbo patirtį statybos ir/ar kelių statybos srityje;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius statybą, kelius, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: Microsoft Office programiniu paketu ir sąmatų sudarymo programa „SĄMATA“;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Other company job ads:

All ads of this company (123) »