Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus Vyriausiasis specialistas

Rokiškis - Rokiškio rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga savivaldybės teritorijoje esančių pastatų ir statinių naudojimo priežiūros procedūrų vykdymui bei užtikrinti kitų Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • pagal kompetenciją rengia rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros programas;
 • rengia medžiagą techninių projektų užsakymui, užsako šiuos projektus;
 • organizuoja viešųjų pirkimų konkursų dokumentų rengimą statybos darbams bei inžinierinėms paslaugoms pirkti, užtikrina viešųjų pirkimų rangovų kvalifikacinių reikalavimų, objektų techninių užduočių ir planuojamų viešųjų pirkimų aprašymų ir verčių pateikimą laiku;
 • vertina projektuotojų parengtų statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų savivaldybės objektų projektų sprendinius ir teikia išvadas skyriaus vedėjui;
 • kontroliuoja skyriaus inicijuotas, su savivaldybės objektų statyba, rekonstravimu ir remontu susijusias sutartis;
 • vykdydamas statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų savivaldybės objektų priežiūrą:
 • kontroliuoja, kad būtų efektyviai naudojamos lėšos, skirtos objektams finansuoti iš valstybės, savivaldybės biudžetų ir kitų šaltinių;
 • kontroliuoja, kad savivaldybės objektų statyba būtų vykdoma pagal parengtus projektus, išduotus statybą leidžiančius dokumentus, statybos rangos sutartis, įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus;
 • atlieka einamąją atliktų statybos darbų kontrolę ir pasirašo atliktų statybos darbų aktus;
 • tikrina sąmatas, priima statybos, remonto ir rekonstruojamų objektų atliktų darbų aktus;
 • kontroliuoja kaip vykdoma, arba vykdo objektų kontrolę po jų perdavimo eksploatacijai garantiniu laikotarpiu;
 • kontroliuoja kaip rengiami arba esant poreikiui rengia dokumentus rangovams dėl defektų pašalinimo, kontroliuoja defektų šalinimo eigą;
 • organizuoja ir vykdo bendrąją statinio statybos techninę priežiūrą, remonto, rekonstravimo darbams, vykdomiems pagal rajono kapitalo investicijų, ES struktūrinių fondų, valstybės investicijų programas ir kitus savivaldybės gaunamus finansavimo šaltinius;
 • vykdo (atlieka) statinių naudojimo priežiūrą;
 • konsultuoja statinių priežiūros klausimais besikreipiančius statinių savininkus bei naudotojus;
 • teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl statinių naudojimo priežiūros vykdymo tobulinimo;
 • išduoda pažymas apie patalpos (ų) galimumą naudoti pagal paskirtį;
 • rengia pagal savo kompetenciją savivaldybės tarybos sprendimų projektus, savivaldybės mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, planus ir ataskaitas, siekiant užtikrinti skyriui pavestų užduočių vykdymą;
 • dalyvauja rajono savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose statybos, rekonstravimo, remonto, statinių techninės būklės įvertinimo ir kitais klausimais, susijusiais su statybos procesu ir teikia pasiūlymus, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
 • organizuoja valstybinių komisijų darbą statinių statybos užbaigimo aktams gauti;
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus statybos klausimais, rengia atsakymų projektus tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;
 • vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
 • nesant kito skyriaus specialisto, skyriaus vedėjo pavedimu, vykdo jo pareigas pagal kompetenciją.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijų mokslo studijų srities, statybos inžinerijos krypties (inžinierius) išsilavinimą.
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, investicijas, statybos proceso reglamentavimą, viešuosius pirkimus, išmanyti ES regioninę politiką ir jos įgyvendinimo teikiamas galimybes;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, mokėti rengti teisės aktų projektus;
 • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti dirbti MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis.
CVB client

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: