Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Statybos organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos

Darbo pobūdis

 • Statybos organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Statybos organizavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) ir NATO saugumo investicijų planuose numatytų teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų rengimo bei ekspertizių procesus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • pagal poreikį dalyvauja darbo grupių veikloje rengiant programines užduotis statinio projekto rengimo ir teritorijų planavimo dokumentams parengti;
 • vertina ir teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl gautų KAS teritorijų planavimo sąlygų sąvadų, prisijungimo sąlygų statiniams projektuoti ir kitų privalomųjų dokumentų KAS statinių projektams ir teritorijų planavimo dokumentams rengti derinimo;
 • Infrastruktūros plėtros departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – IPD) direktoriui įsakymu paskyrus, vykdo projektų organizatoriaus funkcijas – koordinuoja statinių statybos projektus kol statyba bus pripažinta užbaigta;
 • teikia duomenis projektų rengimo, projektų ekspertizės paslaugų ir statybos darbų pirkimams inicijuoti Krašto apsaugos ministerijai (toliau – KAM) numatytų NATO saugumo investicijų programose ir IPD Statybos valdymo skyriui numatytų valstybės investicijų programose;
 • vertina KAS statinių statybos pagrindimus ir projektinius pasiūlymus;
 • tikrina ir derina parengtas paraiškas prisijungimo sąlygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti bei organizuoja jų pasirašymą;
 • analizuoja gautus KAS teritorijų planavimo sąlygų sąvadus, prisijungimo sąlygas bei specialiuosius reikalavimus statiniams projektuoti ir kitus privalomus dokumentus statinių projektams ir teritorijų planavimo dokumentams rengti;
 • užtikrina, kad KAM ir IPD sudarytų teritorijų planavimo paslaugų, statinių projektavimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir statinių projektų ekspertizės paslaugų teikimo sutartyse nustatytos paslaugos būtų atliktos sutartyse nustatytu laiku, nustatytos apimties ir kokybės;
 • teisės aktų nustatyta tvarka rengia prašymų dėl KAS teritorijų planavimo proceso inicijavimo projektus;
 • tikrina KAS teritorijų planavimo dokumentus ir statinių projektų sprendinius, prireikus inicijuoja sprendinių aptarimą IPD Techninėje taryboje;
 • tikrina, ar rengiamų projektų sprendiniai atitinka projektavimą ir statybą reglamentuojančius teisės aktus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja teritorijų planavimo dokumentų, statinių projektų teikimą tikrinančioms institucijoms;
 • rengia medžiagą teritorijų planavimo ir statinių probleminių projektavimo sprendinių aptarimui KAM Infrastruktūros plėtros projektų derinimo komisijoje;
 • dalyvauja IPD techninės tarybos darbe;
 • vertina rengiamų (iki techninio projekto pateikimo bendrajai ekspertizei) statinių projektų technines specifikacijas ir teikia išvadas skyriaus vedėjui;
 • kontroliuoja, kad rengiami projektai būtų pataisyti pagal statinio projekto ekspertizės rangovų pastabas;
 • vizuoja atliktų paslaugų aktus ir atsako už tai, kad pateiktuose sumokėti dokumentuose paslaugų apimtys atitinka faktines suteiktų paslaugų apimtis ir jos suteiktos kokybiškai;
 • teikia KAM ir LK įrenginių, baldų ir inventoriaus žiniaraščius, technines specifikacijas prekėms įsigyti;
 • pagal poreikį dalyvauja statinio statybos techninės priežiūros inžinierių organizuojamuose pasitarimuose statybvietėje;
 • vertina rangos sutartyje papildomus arba nevykdomus statybos darbus, rengia aiškinamąjį raštą ir siūlo IPD direktoriui nustatyta tvarka teikti sprendimui priimti;
 • sustabdžius statybos darbus, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja statinio konservavimo projekto sprendinių rengimą;
 • dalyvauja statinių pripažinimo baigtais statyti komisijos darbe;
 • užtikrina, kad rengiant statinių statybos vertės išskaidymo į sąskaitas pažymą, būtų įrašyta statinio projekto ir statinio projekto ekspertizės vertės;
 • pagal poreikį dalyvauja nustatant statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus;
 • pagal kompetenciją dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose, susitikimuose ir kituose renginiuose, kurie tiesiogiai susiję su nustatytomis ir paskirtomis užduotimis;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus;
 • dalyvauja projektavimo paslaugų viešojo pirkimo komisijų darbe.Papildymas
 • 27 p.: IPD direktoriaus įsakymas Nr. 48 (2017-03-29)

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos, aplinkos inžinerijos ar pramonės inžinerijos krypties arba meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą;Pakeitimas
 • 1 p.: IPD direktoriaus įsakymas Nr. V-127 (2017-09-15)
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų statybos ar projektavimo srities darbo patirtį;
 • išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, krašto apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statinių projektavimą, valstybės tarnybą, KAS veiklą;
 • žinoti KAS struktūrą ir veiklos prioritetus;
 • gebėti analizuoti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, rengti išvadas ir siūlymus;
 • gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti savarankiškai;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • turės atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.
CVB client

Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: