Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Statybos priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos

Darbo pobūdis

 • Statybos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Statybos priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuojant informacijos teikimą, reikalingą siūlymams krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) infrastruktūros plėtros politikai formuoti, užtikrinti KAS investicijų plane ir NATO saugumo investicijų programoje numatytų statinių statybos vykdymą pagal sutartis, Europos saugumo užtikrinimo iniciatyvos (European Reassurance Initiative) projektų įgyvendinimą pagal patvirtinus projektus, taip pat griovimo darbų vykdymą pagal sutartis, jų kontrolę ir techninę priežiūrą, įgyvendinant KAS infrastruktūros plėtros planus.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • teikia siūlymus skyriaus vedėjui, siūlymams KAM vadovybei, suinteresuotoms KAS institucijoms ar jų padaliniams apie lėšų poreikį infrastruktūros plėtros projektams, IPD vardu rengti;
 • teikia informaciją skyriaus vedėjui, KAM vadovybei, suinteresuotoms KAS institucijoms ar jų padaliniams informacijai apie KAS investicijų plano statybų dalies, NATO saugumo investicijų programos, Europos saugumo užtikrinimo iniciatyvos (European Reassurance Initiative) projektų įgyvendinimą ir statybų eigą, IPD vardu rengti;
 • teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui, siūlymams KAM vadovybei, suinteresuotoms KAS institucijoms ar jų padaliniams dėl KAS investicijų plano statybų dalies tikslinimo, IPD vardu rengti;
 • pagal poreikį, dalyvauja IPD Techninės tarybos darbe, vertina ir teikia IPD direktoriui siūlymus dėl KAS statinių statybos pagrindimų ir projektinių pasiūlymų derinimo;
 • patvirtinus projektus, rengia pirkimo paraiškas statybos darbų pirkimui;
 • administruoja KAS valstybės investicijų plane ir NATO saugumo investicijų programoje numatytų objektų statinių statybos darbų sutartis, sutartinių įsipareigojimų vykdymą, kad statybos darbai būtų atlikti sutartyse nustatytu laiku, nustatytos apimties ir kokybės;
 • KAS mastu vykdo statinio statybos darbų techninę priežiūrą, nurodytą statybos techniniame reglamente, taip pat procedūras, nurodytas IPD darbo reglamente, kontroliuoja statybos specialiosios techninės priežiūros vykdymą;
 • suderinęs su Statybos priežiūros skyriaus vedėju, informuoja Valstybinė teritorijų ir planavimo ir statybos inspekciją prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos apie statybos rangovo pasamdymą, pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą ir statybos darbų pradžią, taip pat Valstybinė darbo inspekciją prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie statybos darbų pradžią arba informaciją apie poreikį informuoti teikia Statybos priežiūros skyriaus vedėjui;Papildymas
 • 8 p.: IPD direktoriaus įsakymas Nr. V-82 (2018-08-31)
 • rengia technines specifikacijas statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės draudimo paslaugų pirkimui, jas patvirtinus, rengia pirkimo paraiškas ir inicijuoja viešojo pirkimo procedūras;
 • pagal poreikį, rengia technines specifikacijas statinio statybos specialiosios techninės priežiūros paslaugų pirkimui, jas patvirtinus, rengia pirkimo paraiškas ir inicijuoja viešojo pirkimo procedūras;
 • sprendžia iškilusias problemas, susijusias su KAS statinių statybos darbų vykdymu: sutarties vykdymo priežiūra ir statybos techninės priežiūros vykdymu;
 • inicijuoja, kad Statinį administruojantis KAS padalinys ir naudotojas paskirtų atstovus, kurie vykdytų jiems pavestas funkcijas;Pakeitimas
 • 12 p.: IPD direktoriaus įsakymas Nr. V-82 (2018-08-31)
 • organizuoja ir dalyvauja naudotojui perduodant statybvietę, statinių projektus ir kitus techninius dokumentus rangovui, o užbaigus statybą – perdavimą naudotojui;
 • organizuoja pasitarimus statybvietėje ir užtikrina, kad jie būtų protokoluojami, o apie iškilusias problemas informuoja skyriaus vedėją;
 • tikrina iš rangovų priimamų faktiškai atliktų statybos ir montavimo darbų kiekį;
 • tikrina, ar naudojamų statybos produktų ir įrangos techniniai ir kokybės rodikliai atitinka projekto technines specifikacijas;
 • inicijuoja papildomų arba nevykdomų statybos darbų poreikio nustatymą, dokumentų, nustatyta tvarka, parengimą ir kontroliuoja, kad jie būtų vykdomi tik juos patvirtinus;
 • teikia papildomų statybos darbų sąmatas IPD Kontrolės skyriui patikrinti;
 • pavedus, pagal poreikį atstovauja IPD, pristatant KAM Infrastruktūros plėtros projektų derinimo komisijai papildomus ir (ar) nevykdomus statybos darbus ir grindžiant jų vykdymą ir (ar) nevykdymą;
 • patvirtinus papildomus statybos darbus, pagal poreikį, rengia pirkimo paraiškas papildomų statybos darbų pirkimui;
 • dalyvauja papildomų statybos darbų viešojo pirkimo komisijų darbe;
 • tikrina, ar teisingai įforminti atliktų darbų aktai ir pažymos apie atliktų darbų vertę ir išlaidas, patikrinęs - vizuoja, užtikrindamas, kad pateiktuose mokėti dokumentuose statybos darbų kiekiai atitinka faktiškai atliktų statybos darbų kiekį ir jie atitinka statybos darbų normatyvinę kokybę, numatytą projekto techninėse specifikacijose;
 • organizuoja, kad būtų atlikti visi matavimai;
 • kontroliuoja, kad naudotojui būtų perduoti parengti statybos vykdymo dokumentai, rangovas apmokytų naudotojo darbuotojus dirbti su statinio įrenginiais ir pasirašo pažymą;
 • rengia atliktų darbų vertės pažymą ir statinių statybos vertės išskaidymo į sąskaitas pažymą, užtikrina, kad būtų įrašyta statinio projekto, statinio projekto ekspertizės, statybos darbų ir įrenginių vertės, ir teikia derinti; Pakeitimas
 • 25 p.: IPD direktopsriaus įsakymas Nr. V-82 (2018-08-31)
 • teisės aktų nustatyta tvarka, inicijuoja statinių pripažinimą baigtais statyti ir statybos užbaigimo procedūras, sustabdžius statybos darbus – statinio konservavimą;
 • dalyvauja statinių pripažinimo baigtais statyti ir statinių statybos užbaigimo procedūrose;
 • 28 pagal poreikį atstovauja statytojui atliekant statinio pripažinimo baigtu statyti ir statybos užbaigimo procedūras;
 • skyriaus vedėjui pavedus, pagal poreikį ir KAM įgaliojus (pavedus) atlieka užsakovo funkcijas ir atlikdamas šias funkcijas atstovauja KAM visose įstaigose ir organizacijose, kai statyba finansuojama iš NATO saugumo investicijų programos lėšų ar įgyvendinat Europos saugumo užtikrinimo iniciatyvos (European Reassurance Initiative) projektus;
 • rengia užbaigto statyti statinio dokumentus, reikalingus teisinei registracijai atlikti;
 • užbaigus statybą, atlieka veiksmus, kurių reikia naujo nekilnojamojo daikto kadastro duomenims įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą ar jau įrašytiems duomenims pakeisti;
 • teikia informaciją ir duomenis SVS apie atliktus statybos darbus, apimtis ir terminus;
 • susistemina su statinių statybos technine priežiūra susijusius dokumentus (bylas), perduoda IPD Administracijos skyriui;
 • skyriaus vedėjui ir IPD direktoriui pavedus, atstovauja IPD KAS ir kitų (ne KAS) institucijų rengiamuose pasitarimuose ar skiriamų komisijų, darbo grupių darbe;
 • teikia skyriaus vedėjui informaciją, būtiną IPD metų veiklos ir decentralizuotų pirkimų planų ir ataskaitų sudarymui;
 • teikia skyriaus vedėjui informaciją ir duomenis skyriaus metų veiklos planui ir ataskaitoms kas ketvirtį sudarymui;
 • Neteko galios.IPD direktoriaus įsakymas Nr. V-140 (2017-10-12)

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti galiojantį ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestatą – statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji statiniai, inžineriniai tinklai.Pakeitimas
 • 2 p.: IPD direktoriaus įsakymas Nr. V-140 (2017-10-12)
 • 3 turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį statybos srityje dirbant pagal išduotą kvalifikacijos atestatą;Pakeitimas
 • 3 p.: IPD direktoriaus įsakymas Nr. V-140 (2017-10-12)
 • išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, krašto apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statinių statybą, valstybės tarnybą, ir KAS veiklą;
 • žinoti KAS struktūrą ir veiklos prioritetus;
 • gebėti analizuoti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, rengti išvadas ir siūlymus bei priimti racionaliausius sprendimus;
 • gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti savarankiškai;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu ir sąmatų programa „Sistela“;
 • turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“, gauti.
CVB client

Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: