Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
Koncertinė Įstaiga Lietuvos Valstybinis Simfoninis Orkestras

Statybos projekto vadovas (-ė). Terminuota sutartis.

Nuo 1000 €/mėn. Į rankas
Vilnius - Koncertinė Įstaiga Lietuvos Valstybinis Simfoninis Orkestras

Darbo pobūdis

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, Orkestro vadovo ir teisės aktų nustatyta tvarka vykdo šias funkcijas:
1.1. atlieka Vilniaus kongresų rūmų rekonstravimo projekto techninę ir dokumentinę kontrolę;
1.2. prižiūri darbus susijusius su Vilniaus kongresų rūmų rekonstravimo projektu ir kontroliuoja darbų kokybę, grafikus, užtikrina projekto veiklų įgyvendinimą laiku;
1.3. įgyvendinant investicijų projektą, atstovauja Orkestrą (užsakovą) techniniais klausimais projektavimo, statybos darbų ir techninės priežiūros procesuose, tikrina ir pasirašo atliktų darbų aktus, pažymas apie atliktų darbų vertę, techninės priežiūros ir projekto parengimo ir jo vykdymo priežiūros bei kitų paslaugų priėmimo ir perdavimo aktus, visiškai atsakydamas už darbų kiekio, kainų atitiktį viešųjų pirkimų dokumentams, sutarčių sąlygų vykdymo, lėšų naudojimo kontrolę ir atliekamų darbų normatyvinę kokybę, tikrina ir pasirašo suteiktų techninės priežiūros paslaugų ataskaitas. Laiku informuoja Orkestro vadovą ir kitus atsakingus darbuotojus apie darbų eigą ir projekto įgyvendinimo metu kylančias problemas;
1.4. kontroliuoja techninių, darbo projektų sprendinių ar darbų pakeitimų pagrįstumą ir teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina jų tinkamą įforminimą tam, kad pakeitimai atitiktų statybos, viešųjų pirkimų ir kt. teisės aktų reikalavimus, teikia rekomendacijas ir (ar) išvadas dėl nenumatytų arba papildomų darbų, techninių sprendinių keitimo ir kt., pasirašo papildomų darbų aktus;
1.5. surenka informaciją apie sutarčių vykdymo eigą, mokėjimo planų vykdymą ir teikia šią informaciją Orkestro vadovui ir kietiems darbuotojams pagal kompetenciją;
1.6. analizuoja, rengia, sukomplektuoja projektinius dokumentus, koordinuoja priemonių projektavimo paslaugų eigą, kokybę, terminus priemonėms, kad laiku ir kokybiškai būtų parengta ir suderinta projektinė dokumentacija. Komplektuoja ir kaupia parengtą techninę dokumentaciją bei perduoda ją rangovui, techniniam prižiūrėtojui;
1.7. organizuoja statybos užbaigimo procedūras, komplektuoja, rengia ir teikia kartu su rangovu bei techniniu prižiūrėtoju dokumentaciją statybos užbaigimo komisijai, teikia dokumentus statiniams įregistruoti bei užtikrina dokumentų perdavimą naudotojui;
1.8. vykdo užbaigto objekto apžiūrą garantiniu laikotarpiu, o išryškėjus darbų defektams – inicijuoja komisiją jiems įvertinti ir organizuoja defektų pašalinimą;
1.9. spręsdamas su projektų įgyvendinimu susijusias problemas, bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis;
1.10. rengia atsakymų projektus į paklausimus tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;
1.11. pagal kompetenciją žino statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principus ir geba patikrinti kainų pagrįstumą specialiųjų programų pagalba („Sistela“ arba analogiškomis programomis), patikrina sąmatas (objektines, lokalines) investiciniams projektams;
1.12. konsultuoja Orkestro darbuotojus statybos klausimais;
1.13. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose;
1.14. esant poreikiui pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Orkestro investicinio projekto darbų pirkimams reikalingą dokumentaciją, technines užduotis, teikėjo/rangovo kvalifikacinius reikalavimus, reikalingus viešiesiems pirkimams vykdyti ir kt.
1.15. kilus ginčams pagal kompetenciją atstovauja Orkestrą teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, organizacijose, esant poreikiui, Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose ir pan.;
1.16. rengia įvykdytų ar vykdomų darbų ataskaitas ir teikia Orkestro vadovui;
1.17. vykdo kitus Orkestro vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus savo kompetencijos ribose.

Reikalavimai

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį statybos inžinerijos ar architektūros krypties išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vienoje iš šių sričių: statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, statinių projektų vykdymo priežiūros, statinių projektų ekspertizės, statinių ekspertizės, vadovavimo statybos darbams, statinių statybos techninės priežiūros, statinių naudojimo priežiūros ar statybos valstybinės priežiūros;
2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais, civilinę ir administracinę teisę, dokumentų rengimo taisykles, gerai išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių statybą ir statybos priežiūrą, nuostatas;
2.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti užduotis pagal savo funkcijas;
2.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti kalbos kultūros taisykles;
2.6. mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office arba turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
2.7. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

Mes jums siūlome

Atlyginimas
Nuo 1000 €/mėn. į rankas.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota sutartis Vilniaus kongresų rūmų rekonstravimo projekto vykdymo laikotarpiui.

Atlyginimas

Nuo 1000 €/mėn. į rankas
Koncertinė Įstaiga Lietuvos Valstybinis Simfoninis Orkestras

Koncertinė Įstaiga Lietuvos Valstybinis Simfoninis Orkestras

Koncertinė įstaiga Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – įgyvendinti valstybės politiką profesionaliojo scenos meno srityje: formuoti savitą profesionaliojo scenos meno kryptį ir pristatyti Lietuvoje ir užsienyje aukštos meninės vertės klasikinio ir šiuolaikinio profesionaliojo scenos meno kūrinius, ugdyti visuomenės poreikį profesionaliajam scenos menui, užtikrinti profesionaliojo scenos meno prieinamumą visoms šalies visuomenės grupėms.
informacija apie Koncertinė Įstaiga Lietuvos Valstybinis Simfoninis Orkestras
1625 €
Vid. atlyginimas bruto
(7% didesnis už LT vidurkį)
121
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1399 €
25% uždirba 1399-1535 €
25% uždirba 1535-1819 €
25% uždirba nuo 1819 €