Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Palanga - Palangos miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Palangos miesto savivaldybės (toliau tekste – Savivaldybė) administracijos Statybos skyriaus (toliau tekste – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių statybos, statytojo (užsakovo) funkcijų atlikimą, projektų, pateiktų per informacinę sistemą „Infostatyba“, tikrinimą bei derinimą, atstovavimą Savivaldybei statybų užbaigimo komisijose ir kitų Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą bei vykdymą.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas (punktas pakeistas Direktoriaus 2017-06-26 įsakymo Nr. A1-punktu):
 • užtikrina priskirtų priemonių įgyvendinimą, pagal teisės aktus vykdydamas Savivaldybės kaip statytojo (užsakovo) funkcijas;
 • rengia ir teikia tvirtinti viešųjų pirkimų objektų technines užduotis, rengia atsakymų projektus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto techninės užduoties;
 • kontroliuoja priskirtų priemonių, rangos, paslaugų sutarčių įsipareigojimų vykdymą bei kad už atliktus darbus ar paslaugas būtų atsiskaitoma sutartyse numatyta tvarka, atlieka objektų kontrolę po jų perdavimo naudojimui garantiniu laikotarpiu;
 • kontroliuoja techninių, darbo projektų sprendinių ar darbų pakeitimų pagrįstumą ir teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina jų tinkamą įforminimą tam, kad pakeitimai atitiktų statybos, viešųjų pirkimų ir kt. teisės aktų reikalavimus, teikia rekomendacijas ir (ar) išvadas dėl nenumatytų arba papildomų darbų, techninių sprendinių keitimo;
 • teisės aktų nustatyta tvarka tikrina, derina ar nederina statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, paprastojo remonto, griovimo projektus, pateiktus per informacinę sistemą „Infostatyba“, pateikdamas motyvuotas pastabas;
 • dalyvauja Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sudaromų darbo grupių bei komisijų darbe;
 • užtikrindamas tinkamą asmenų aptarnavimą, prašymų nagrinėjimą ir teisės aktų įgyvendinimą, nagrinėja ir rengia atsakymus į prašymus, paklausimus, pasiūlymus ir skundus, rengia raštų ir administracinių dokumentų projektus, dalyvauja juos rengiant;
 • siekdamas tarnybos viešumo, informacijos pasiekiamumo, teikia analizes, statistinius duomenis, informaciją, Savivaldybės interneto puslapyje skelbia informaciją;
 • sudarydamas sąlygas tinkamam dokumentų valdymui, formuoja tvarkomų dokumentų bylas ir nustatytu laiku perduoda bylas į archyvą;
 • užtikrindamas Skyriaus funkcijų nepertraukiamą vykdymą, Administracijos direktoriaus pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus tarnautojus jų nesant darbe atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais atvejais, vykdo kitus su Administracija susijusius Savivaldybės tarybos, mero, mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus;
 • dalyvauja Savivaldybės institucijų ir pareigūnų sudarytų kolegialių organų (komisijų, komitetų, tarybų, darbo grupių ir kt.) darbe, gavęs įgaliojimą, atstovauja Savivaldybei, jos institucijoms, Administracijai teismuose, prezentacijose, konferencijose ir kituose renginiuose siekiant įgyvendinti Savivaldybės teises, pareigas ir teisėtus interesus;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendina Administracijos strateginius veiklos planus ir Skyriaus vykdomas programas siekiant Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos arba statybų technologijų, arba mechanikos inžinerijos krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti dirbti šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Internet Explorer arba analogiškas funkcijas atliekančiomis programomis);
 • išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Europos vietos savivaldos chartiją, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų, Civilinį kodeksus, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Investicijų, Korupcijos prevencijos, Savivaldybių administracinės priežiūros, Statybos, Kelių, Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų, Teisėkūros pagrindų, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, Viešųjų pirkimų, Vietos savivaldos įstatymus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, statybą, viešuosius pirkimus, strateginių plėtros planų ir investicijų projektų rengimą, personalo valdymą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, Skyriaus veiklos nuostatus, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus.
CVB client

Palangos miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: