Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Stebėsenos ir analizės skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Darbo pobūdis

 • Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) Stebėsenos ir analizės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Lygis - A.
 • Kategorija -13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti informacijos apie probleminį narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą, teikiamų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų, kuriomis siekiama sumažinti su narkotikų vartojimu susijusius neigiamus padarinius visuomenei ir asmeniui, rinkimą, kaupimą, sisteminimą bei analizę.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • kaupia, sistemina bei analizuoja informaciją apie probleminį narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą, taip pat organizuoja ir vykdo tokio vartojimo paplitimo nustatymo tyrimus Lietuvoje;
 • vykdo teikiamų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų, kuriomis siekiama sumažinti su narkotikų vartojimu susijusius neigiamus padarinius visuomenei ir asmeniui, stebėseną ir vertinimą;
 • pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant duomenų rinkimo metodikas, duomenų surinkimo formas, klausimynus, teikia pasiūlymus dėl efektyvesnio duomenų surinkimo, analizės ir sklaidos;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant metines ir kitas ataskaitas apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo bei jo padarinių, vartojimo prevencijos situaciją šalyje bei teikia šiuos duomenis suinteresuotoms Lietuvos bei užsienio organizacijoms, institucijoms ir asmenims;
 • pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant duomenų rinkimo lenteles, metodikas, duomenų surinkimo formas, klausimynus, teikia pasiūlymus dėl efektyvesnio duomenų surinkimo, analizės ir sklaidos;
 • pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia, dalyvauja rengiant teisės aktų, kitų dokumentų projektus, programas, prireikus derina juos su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, rengia ir teikia pastabas, pasiūlymus ir pozicijas dėl teisės aktų, kitų dokumentų projektų;
 • pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant tarptautinius projektus, susijusius su narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo bei jo padarinių, apyvartos stebėsenos vykdymu: rengia informacinę, analitinę ir metodinę medžiagą, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus;
 • pagal kompetenciją analizuoja narkotinių ir psichotropinių medžiagų paklausos ir pasiūlos mažinimo, šių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės priemonių įgyvendinimo efektyvumą ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka siūlo jų tobulinimo kryptis;
 • pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka Departamento direktoriaus pavedimu užtikrina tarptautinių sutarčių vykdymą Departamento koordinuojamose srityse;
 • pagal kompetenciją ir Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, tarptautinėse organizacijose;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, kitomis institucijomis, su Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru, Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuru, Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis institucijomis, dalyvauja vykdant Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (Reitox) nacionalinio centro funkciją;
 • Direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Departamento ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse ar komisijose, o taip pat pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose ir kituose renginiuose;
 • pagal kompetenciją teikia informaciją kitoms valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, nagrinėja valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų, juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;
 • vykdo kitus Departamento direktoriaus, Direktoriaus pavaduotojo ar/ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities, visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį, vykdant probleminio narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo stebėseną ir duomenų analizę;
 • turėti praktinės patirties naudojant statistinių duomenų analizei skirtą specializuotą programinę įrangą (SPSS arba Statistica);
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos sritis bei gebėti juos taikyti praktikoje;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus bei išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (pvz., Microsoft Office programiniu paketu);
 • mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.
CVB client

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: