Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinis studijų fondas

Darbo pobūdis

 • Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Valstybiniame studijų fonde (toliau – Fondas) užtikrinti Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų, reglamentuojančių finansinę paramą studentams, teisingą aiškinimą bei praktinį taikymą, valstybės už studentą sumokėtos studijų kainos išieškojimą teisminiu būdu.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • konsultuoja Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus darbuotojus, finansinės paramos gavėjus bei kitus asmenis teisiniais klausimais;
 • pagal kompetenciją rengia ir įvertina kitų darbuotojų parengtus Fondo direktoriaus įsakymų, Fondo valdybos nutarimų ir kitų teisės aktų, susijusių su stipendijų ir finansinės paramos studentams administravimu, projektus;
 • kontroliuoja, kaip Fonde laikomasi teisės aktų reikalavimų, ir nustatęs, kad jie prieštarauja aukštesnės galios norminiams teisės aktams, teikia siūlymus dėl tokių aktų pakeitimo ar panaikinimo;
 • dalyvauja rengiant norminių teisės aktų projektus, rengia su jais susijusias pastabas bei pasiūlymus, užtikrindamas stipendijas ir finansinę paramą studentams reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • rengia procesinius dokumentus, susijusius su valstybės už studentą sumokėtos studijų kainos išieškojimu teismuose bei kitais su stipendijų ir finansinės paramos studentams administravimu susijusiais klausimais;
 • kontroliuoja inicijuotų teismo procesų eigą bei skolų priverstinio išieškojimo procesą, atstovauja Fondo interesams teismuose ir kitose institucijose;
 • rengia dokumentus, susijusius su vykdomųjų dokumentų perdavimu vykdyti ir kontroliuoja pateiktų vykdyti vykdomųjų dokumentų vykdymo proceso eigą, užtikrindamas tinkamą valstybės už studentą sumokėtos studijų kainos išieškojimą bei stipendijų ir finansinės paramos studentams administravimą;
 • paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą.
 • rengia Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus metinių ir kitų ataskaitų projektus;
 • dalyvauja formuojant Fondo strateginius tikslus, rengiant veiklos planus ir programas;
 • atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos ūkinės operacijos, surašymą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių bei komisijų veikloje, rengiant sutartis;
 • prireikus pavaduoja kitus darbuotojus;
 • vykdo kitus su Fondo ir Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio direktoriaus ir Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Fondo strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą.
 • Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir veiklą finansinės paramos studentams srityje, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normomis ir principais.
 • Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, mokėti konsultuoti Fondo paramos gavėjus, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus ir teisės aktų rengimo taisykles.
CVB client

Valstybinis studijų fondas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: