Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Strategijos departamento Tarptautinių ryšių ir visuomenės informavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 9,45)

Vilnius - Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2019 m. liepos 23 d.
įsakymu Nr. 1V- 787

STRATEGIJOS DEPARTAMENTO
TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strategijos departamento Tarptautinių ryšių ir visuomenės informavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Strategijos departamento Tarptautinių ryšių ir visuomenės informavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga palaikyti ryšius su Europos Komisija bei kitų šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, tarptautinėmis elektroninių ryšių ir pašto organizacijomis bei koordinuoti informacijos teikimą ryšių su užsieniu srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – tarptautinio bendradarbiavimo veiklos srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį viešojo administravimo krypties išsilavinimą (bakalauro arba magistro kvalifikacinį laipsnį) arba aukštąjį koleginį viešojo administravimo krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu, ar humanitarinių mokslų krypčių grupės išsilavinimą (bakalauro arba magistro kvalifikacinį laipsnį) arba aukštąjį koleginį humanitarinių mokslų krypčių grupės išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.
4.2. turėti darbo patirties tarptautinių ryšių srityje;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninių ryšių, pašto ir geležinkelių transporto veiklą;
4.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, teikti išvadas bei pasiūlymus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis pagrindinėmis kompiuterinėmis programomis;
4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.7. išmanyti nacionalinių elektroninių ryšių ir pašto reguliavimo institucijų, tarptautinių telekomunikacijų ir pašto organizacijų veiklos principus;
4.8. būti susipažinęs su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;
4.9. būti susipažinęs su bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
4.10. būti komunikabilus, mokėti planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje ir savarankiškai, konstruktyviai bendrauti, būti pareigingas, darbštus, objektyvus;
4.11. būti susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis.

V. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Siekiant skatinti suderintą elektroninių ryšių reguliavimą Europos Sąjungoje ir sklandų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) tarptautinį bendradarbiavimą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal kompetenciją rengia pranešimus ir informaciją Europos Komisijai bei kitų šalių nacionalinėms reguliavimo institucijoms pagal Sisteminės direktyvos 7 str.; sistemina, analizuoja ir teikia atsakingiems Tarnybos padaliniams informaciją apie Europos Sąjungos valstybių narių elektroninių ryšių rinkų tyrimus pagal Sisteminės direktyvos 7 str.;
5.2. pagal kompetenciją palaiko ryšius ir koordinuoja Tarnybos bendradarbiavimą su tarptautinėmis elektroninių ryšių, pašto ir geležinkelių organizacijomis, Europos Sąjungos institucijomis ir organizacijomis, nacionalinėmis reguliuotojų institucijomis, koordinuoja pozicijų, informacijos parengimą ir pateikimą; nagrinėja su Europos Sąjunga susijusius klausimus, apibendrina ir sistemina atitinkamą informaciją, rengia išvadas ir pozicijų projektus;
5.3. kaupia, sistemina, analizuoja ir prireikus teikia Lietuvos Respublikos institucijoms informaciją apie Tarnybos tarptautinius ryšius, Europos Sąjungos keliamų reikalavimų vykdymą; prireikus rengia ir teikia informaciją Užsienio reikalų ministerijai apie Tarnybos atstovų dalyvavimą tarptautinių organizacijų veikloje;
5.4. rengia tarptautinių klausimų ir (ar) situacijų analizes, pateikia jų sprendimų variantus;
5.5. koordinuoja tarptautinių ir užsienio organizacijų atstovų susitikimus su Tarnybos vadovybe ir tarnautojais, dalyvavimą tarptautiniuose renginiuose, dalyvauja rengiant tarptautinius susitikimus;
5.6. nagrinėja pagal kompetenciją paskirtus prašymus, paklausimus, rengia raštų, paaiškinimų, paklausimų projektus;
5.7. kaupia ir saugo Tarnybos korespondenciją Skyriaus vykdomų užduočių klausimais;
5.8. pagal kompetenciją atstovauja Tarnybai Lietuvos bei užsienio šalių ryšių administracijų, tarptautinių telekomunikacijų bei pašto organizacijų renginiuose;
5.9. konsultuoja Tarnybos darbuotojus tarptautinių ryšių ir informacijos sklaidos klausimais;
5.10. vykdo kitus su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo bei Strategijos departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB client

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: