Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Kaišiadorys - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Ši pareigybė reikalinga inicijuoti ir koordinuoti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamus ES struktūrinių ir kitų fondų investicinius projektus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • siekdamas užtikrinti efektyvų ir savalaikį Europos Sąjungos ar kitų fondų paramos įsisavinimą, rengia, kaupia ir analizuoja informaciją apie Europos Sąjungos ar kitų fondų paramą, kurią gali gauti vietos savivaldos institucijos ir/ar įstaigos;
 • rengia Administracijos direktoriaus įsakymu priskirtų Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vardu teikiamų investicinių projektų paraiškas, skirtas Europos Sąjungos ar kitų fondų ir programų paramai gauti; koordinuoja ir organizuoja šių projektų įgyvendinimą;
 • apibendrina ir teikia Europos Sąjungos ar kitų fondų ir programų paramą administruojančioms institucijoms informaciją apie Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos planuojamus, rengiamus ir vykdomus projektus;
 • vykdo Kauno regiono projektų sąrašuose esančių Europos Sąjungos ar kitų fondų lėšomis finansuojamų projektų stebėseną (monitoringą) ir teikia ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • rengia dokumentus, reikalingus Kaišiadorių rajono savivaldybei dalyvaujant projektuose partnerio teisėmis;
 • teikia informaciją Kaišiadorių rajono savivaldybei pavaldžioms įstaigoms apie paskelbtus kvietimus finansinei paramai iš Europos Sąjungos ar kitų fondų ar programų gauti;
 • teikia duomenis, pasiūlymus rengiant strateginio planavimo dokumentus, jų įgyvendinimo ataskaitas, vykdant priskirtų projektų stebėseną;
 • inicijuoja ir rengia bendrus projektus su užsienio partneriais, siekiant abipusės partnerystės naudos;
 • inicijuoja viešuosius pirkimus: nustatyta tvarka rengia, vizuoja ir teikia skyriaus vedėjui ir Viešųjų pirkimų skyriui pirkimų paraiškas, pirkimų technines specifikacijas, specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, pirkimo sutarčių projektus. Vykdo sudarytų pirkimų sutarčių įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę: tikrina ir vizuoja prekių, paslaugų ir darbų priėmimo aktus, sąskaitas faktūras, teikia pasirašyti Skyriaus vedėjui, nustatyta tvarka teikia jas Buhalterijos skyriui, inicijuoja pirkimo sutarčių pakeitimus, nutraukimus;
 • vykdo Kauno regiono integruotų teritorijų vystymo programos stebėseną, tikslinimą, teikia ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijai priklausančiais klausimais ir juos derina Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka, pristato Savivaldybės tarybos komitetuose ir Savivaldybės tarybos posėdžiuose;
 • priima asmenis, nagrinėja asmenų prašymus, rengia atsakymus į asmenų paklausimus ir prašymus savo kompetencijai priklausančiais klausimais;
 • paskirtas dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
 • teikia informaciją visuomenės informavimo priemonėms Skyriaus veiklos klausimais teisės aktų nustatyta tvarka, teikia informaciją Savivaldybės interneto puslapiui pagal savo kompetenciją;
 • įgaliotas dalyvauja teismuose, sprendžiant ginčus;
 • rengia ataskaitas ir teikia informaciją veiklos klausimais Skyriaus vedėjui, Administracijos direktoriui;
 • pagal kompetenciją tvarko archyvinius dokumentus;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo ar Administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Administracijos veiklos uždaviniai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo srityje;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, Europos Sąjungos ir kitų fondų paramą, investicinių projektų rengimą, dokumentų rengimą ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
 • mokėti anglų kalbą B2 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją;
 • sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
CVB client

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: