Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius Vyriausiasis specialistas (koeficientas 6,4)

Plungė - Plungės rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. birželio 11 d.
įsakymu Nr. D -516

STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus (toliau - Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti jam priskirtų Plungės rajono savivaldybės programų, projektų, finansuojamų nacionalinėmis, ES struktūrinės paramos ir kitų šaltinių lėšomis, rengimą, administravimą ir įgyvendinimą, rengti projektinę dokumentaciją įvairių finansavimo šaltinių paramai gauti, dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Strateginį plėtros planą, užtikrinti Savivaldybės ryšius ir bendradarbiavimą su užsienio valstybių savivaldybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – Investicijos, strateginis planavimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.
5. Būti susipažinusiam ir vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, strateginį planavimą, ES struktūrinių fondų administravimo ir finansavimo taisyklių reikalavimus, valstybės investicijų planavimo ir panaudojimo tvarką, Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taip pat Savivaldybės institucijų teisės aktais, Administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais, vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymu.
6. Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, nacionaliniais ir kitais tarptautiniais paramos fondais bi jų panaudojimo galimybėmis.
7. Išmanyti infrastruktūrinių projektų rengimo ir valdymo principus.
8. Savarankiškai sugebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus, spręsti iškilusias problemas.
9. Sugebėti rengti sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
10. Gerai mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Outlook, Internet Explorer.
11. Turėti darbo planavimo ir koordinavimo įgūdžių, gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

12. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
12.1. rengia Skyriaus funkcijų vykdymui ir projektų įgyvendinimui būtinų paslaugų, prekių ar darbų pirkimo paraiškas–užduotis ir teikia jas Viešųjų pirkimų skyriui;
12.2. teikia informaciją, reikalingą strateginiams plėtros ir veiklos planams sudaryti, įgyvendinti, stebėti ir atnaujinti, bei ją publikuoja Strateginio veiklos planavimo, optimizavimo bei finansų ir apskaitos sistemoje, derina su kitais planavimo dokumentais;
12.3. siekiant gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei kitą finansinę paramą, rengia arba koordinuoja projektinės dokumentacijos rengimą;
12.4. vykdo įgyvendintų projektų stebėseną;
12.5. tarpininkauja užmezgant ir palaikant ryšius tarp Savivaldybės ir užsienio valstybių savivaldybių;
12.6. konsultuoja Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius, Savivaldybės įstaigas ir kontroliuojamas įmones, kitas organizacijas investicinių projektų rengimo klausimais;
12.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją, kontroliuoja jų įgyvendinimą, kad būtų užtikrintas Savivaldybei pavestų funkcijų vykdymas;
12.8. dalyvauja Administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms iškelti uždaviniai;
12.9. analizuoja rajono esamą situaciją, kaupia ir atnaujina rajono ekonominę bei socialinę situaciją apibūdinančius duomenis;
12.10. pagal savo kompetenciją sprendžia klausimus, susijusius su nacionalinėmis ir užsienio investicijomis, strateginiu planavimu, verslo bei užsienio ryšių plėtra;
12.11. savivaldybės poreikiams pritraukia Europos Sąjungos teikiamą finansinę paramą, analizuoja kitų šalių patirtį ir kaupia informaciją;
12.12. teikia informaciją ir konsultuoja rajono visuomenę, įmones, įstaigas, nevyriausybines organizacijas paraiškų ir investicijų projektų rengimo klausimais;
12.13. ruošia dokumentus Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir kitų finansinių mechanizmų paramai gauti, koordinuoja tolimesnį projektų rengimą ir įgyvendinimą;
12.14. inicijuoja ir organizuoja informacinius renginius (seminarus, viešas diskusijas ir konferencijas) strateginio planavimo ir investicijų, užsienio ryšių, verslo temomis;
12.15. inicijuoja, rengia ir koordinuoja projektus;
12.16. koordinuoja Savivaldybės ir kitų rajono institucijų veiklą tarptautinio bendradarbiavimo srityje, įgyvendinant Savivaldybės įsipareigojimus (ketinimų protokolai, tarptautinės sutartys ir kt.), palaiko santykius su miestais partneriais ir tarptautinėmis organizacijomis;
12.17. koordinuoja VPSP projektų įgyvendinimui reikalingų dokumentų rengimą, bei projektų įgyvendinimą;
12.18. vykdo įstatymais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas bei kitus Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai;
12.19.vykdydamas vyriausiojo specialisto pareigas ir kitus pavedimus, gali vykti automobiliu po rajono teritoriją ir už jo ribų;
12.20. vyriausiojo specialisto nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu) jo funkcijas atlieka kitas Skyriaus vyriausiasis specialistas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

13. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB client

Plungės rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: