Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Visaginas - Visagino savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas (toliau – skyriaus vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti skyriui, užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, strateginių ir metinių planų vykdymą siekiant subalansuotos savivaldybės plėtros, strateginių savivaldybės plėtros tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, investicijų į savivaldybę apimčių augimo ir įsisavinimo.III. VEIKLOS SRITYS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą planuojant savivaldybės infrastruktūros, socialinę ir ekonominę raidą, rengiant ir įgyvendinant turizmo, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programas, kuriant sąlygas verslo plėtrai ir šios veiklos skatinimui, plėtojant turizmą ir organizuojant gyventojų poilsį, rengiant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projektus ir programas, dalyvaujant juose ir vykdant jų valdymo priežiūrą, formuojant ir įgyvendinant regionų plėtros programas, vykdant kitas funkcijas, numatytas skyriaus nuostatuose;
 • nustato skyriuje dirbantiems darbuotojams veiklos sritis, paskirsto jiems darbą, koordinuoja ir kontroliuoja užduočių vykdymą;
 • organizuoja grįžtamąjį ryšį su bendruomene, institucijomis savivaldybės plėtros klausimais;
 • organizuoja duomenų apie savivaldybės rengiamus, vykdomus projektus bei projektų partnerius, taip pat statistinių duomenų apie savivaldybės vystymosi socialinius – ekonominius rodiklius kaupimą bei šių duomenų teikimą valdžios institucijoms;
 • analizuoja, tiria gaunamus skundus, pareiškimus ir kitus raštus, sprendžia savo ir skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus, rengia atsakymus ar atsakymų projektus, kontroliuoja dokumentų užduočių vykdymą;
 • sistemina ir analizuoja skunduose ir kituose paklausimuose, raštuose pateiktą medžiagą ir teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės plėtros;
 • derina visų skyriuje parengtų savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų, informacijos, ataskaitų, raštų, teikiamų pasirašyti savivaldybės merui, administracijos direktoriui, projektus;
 • informuoja ir konsultuoja savivaldybės gyventojus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • dalyvauja komisijų, į kurias skirtas ar kviečiamas, darbe, teikia klausimus, pasiūlymus, išvadas svarstomais klausimais;
 • palaiko tarnybinius ryšius su kitų skyrių vedėjais, bendrauja su gyventojais, bendradarbiauja su savivaldybės administracijos darbuotojais;
 • rengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui skyriaus nuostatų, darbuotojų ir / ar tarnautojų pareigybių aprašymų projektus, inicijuoja jų pakeitimus, papildymus;
 • vertina teisės aktų nustatyta tvarka skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir / ar darbuotojų veiklą ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl jų skatinimo, nuobaudų skyrimo, kvalifikacijos kėlimo;
 • sudaro sąlygas skyriaus specialistams mokytis ir tobulinti profesinius įgūdžius;
 • inicijuoja viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijos klausimais;
 • gavęs įgaliojimus veikia skyriaus vardu, atstovauja jam valstybės ir savivaldybės institucijose, įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijose;
 • vykdo nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero, administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos, savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
 • būti susipažinęs ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, kodeksus, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešųjų juridinių asmenų veiklą, valstybės tarnybą, infrastruktūros, socialinės ir ekonominės plėtros pagrindus ir principus, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projektų ir programų rengimą, dalyvavimą juose ir jų valdymo priežiūrą, regionų politiką, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • gebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, nustatyti prioritetus, visiškai savarankiškai atlikti užduotis, rasti sprendimus, analizuoti ir apibendrinti pateiktą medžiagą, organizuoti savo ir skyriaus veiklą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
CVB client

Visagino savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: