Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Strateginio planavimo ir monitoringo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 9,2) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2019 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. A1-461

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS STRATEGINIO PLANAVIMO IR MONITORINGO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Strateginio planavimo ir monitoringo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti funkcijas, susijusias su ministerijos strateginio planavimo sistemos įgyvendinimu, užtikrinti ministerijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšų paskirstymą bei panaudojimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – strateginio planavimo funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinės apskaitos ar ekonominio darbo patirtį;
4.3. labai gerai išmanyti ir gebėti taikyti finansinę ir buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus;
4.4. turėti patirties rengiant ir gebėti rengti išvadas dėl teisės aktų projektų socialinės apsaugos ir darbo klausimais, išmanyti jų rengimo ir derinimo tvarką;
4.5. turėti patirties rengiant ir gebėti rengti planavimo dokumentus, teisės aktų projektus socialinės apsaugos ir darbo klausimais, išmanyti jų rengimo ir derinimo tvarką;
4.6. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą, strateginį ir biudžeto planavimą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, finansinių Europos Sąjungos paramos programų lėšų administravimą, darbo apmokėjimą, asignavimus ir turto valdymą, naudojimą, disponavimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus ir teisės aktus;
4.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;
4.8. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;
4.9. mokėti dirbti finansų valdymo ir apskaitos programa „eApskaita”, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistema (VBAMS);
4.10. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. rengia ministerijos strateginio veiklos plano, metinio veiklos plano, jų pakeitimo projektus, veda duomenis Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje;
5.2. renka, analizuoja ir sistemina informaciją iš ministerijos darbuotojų, įstaigų prie ministerijos, ministerijai pavaldžių įstaigų bei savivaldybių administracijų apie valstybės biudžeto asignavimų poreikį ministerijos programoms ir priemonėms įgyvendinti;
5.3. dalyvauja ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų paskirstyme ministerijos, ministerijai pavaldžių įstaigų ir įstaigų prie ministerijos vykdomoms programoms ir priemonėms, koordinuoja ir kontroliuoja jų panaudojimą, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl jų perskirstymo ir (ar) ministerijos įgyvendinamų programų ir (ar) priemonių sąmatų tikslinimo;
5.4. rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos, ministerijai pavaldžių įstaigų ir įstaigų prie ministerijos įgyvendinamų programų ir priemonių sąmatų projektus, atsako už jų atitikimą reglamentuojantiems teisės aktams, derina su atsakingomis institucijomis, rengia tvirtinimui ir patvirtintas suvestines valstybės biudžeto sąmatas teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
5.5. rengia su socialinės apsaugos srities valstybės kapitalo investicijų planavimu ir įgyvendinimu susijusius projektus, rengia ketvirtines ir metines ataskaitas apie socialinės apsaugos srities valstybės kapitalo investicijų projektų įgyvendinimą ir teikia jas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
5.6. organizuoja ir koordinuoja įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų metinių veiklos planų rengimą ir tikslinimą, renka, kaupia, sistemina, analizuoja ir rengia informaciją apie nurodytų planų vykdymą;
5.7. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, planavimo dokumentų projektus, vertina, teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų, planavimo dokumentų ar jų projektų;
5.8. renka, kaupia, sistemina, analizuoja ir teikia su ministerijos kompetencija susijusią informaciją kitų ministerijų rengiamoms ataskaitoms;
5.9. dalyvauja rengiant teismams procesinius dokumentus, socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui pavedus, pagal įgaliojimą atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;
5.10. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe;
5.11. pagal kompetenciją konsultuoja, teikia metodines rekomendacijas ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojus;
5.12. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;
5.13. atstovauja ministerijai kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, teikia oficialią ministerijos poziciją atitinkančius pasiūlymus, išvadas;
5.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB client

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: