Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Sveikatos priežiūros skyriaus vedėjas-savivaldybės gydytojas (karjeros valstybės tarnautojas)

Marijampolė - Marijampolės savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Sveikatos priežiūros skyriaus vedėjas – savivaldybės gydytojas (toliau – skyriaus vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Įgyvendinti savivaldybėje valstybės ir savivaldybės sveikatos politiką, organizuoti pirminę sveikatinimo veiklą (pirminę asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą) ir valstybės perduotų savivaldybėms funkcijų (antrinės asmens sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos priežiūros), koordinuoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą savivaldybės teritorijoje, organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą.

Skyriaus vedėjo uždavinys yra dalyvauti įgyvendinant savivaldybėje valstybės ir savivaldybės sveikatos politiką.
 • Skyriaus vedėjas, siekdamas įgyvendinti jam pavestą uždavinį, vykdo šias funkcijas:
 • planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, inicijuoja ir organizuoja savivaldybės tarybos sprendimų projektų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų rengimą, kontroliuoja kaip skyriaus darbuotojai vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su skyriaus veikla, siekiant užtikrinti efektyvų skyriaus darbą;
 • savivaldybės teritorijoje organizuoja Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų, tarpinstitucinių veiklos planų, kitų valstybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;
 • organizuoja savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytų savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimo, kitų savivaldybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja jas įgyvendinant;
 • nuolat analizuoja savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir jos rizikos veiksnius, pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;
 • pagal kompetenciją vykdo savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūrą, koordinuoja jų veiklą ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais, teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;
 • organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais;
 • koordinuoja socialinių partnerių įtraukimą į savivaldybių sveikatinimo veiklą;
 • koordinuoja savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir veiksmus jų metu;
 • vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas funkcijas;
 • teikia Savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl:
 • lėšų savivaldybės sveikatinimo veiklai finansuoti poreikio bei panaudojimo;
 • griežtesnių negu teisės aktuose numatyti reikalavimų nustatymo visuomenės sveikatos priežiūros srityje savivaldybės teritorijoje, kai tai numato įstatymai;
 • kitas išvadas ir pasiūlymus savo kompetencijos klausimais;
 • pagal kompetenciją prižiūri, ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklą reglamentuojančių įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;
 • pagal kompetenciją užtikrina valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo kontrolę;
 • pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės mero įgaliojimus rengia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytų sveikatinimo veiklos sutarčių projektus, pagal kompetenciją dalyvauja kontroliuojant, kaip jų laikomasi;
 • rengia ir teikia Tarybai bei Savivaldybės administracijos direktoriui sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus;
 • pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, epidemijų, ekologinių katastrofų padarinius;
 • nagrinėja pareiškimus ir skundus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais, sprendžia juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda spręsti savivaldybės administracijai pagal kompetenciją.
 • teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas įforminti ir saugoti;
 • organizuoja statistikos duomenų teikimą pagal skyriaus kompetenciją;
 • rengia skyriaus nuostatus ir skyriaus tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigybių aprašymus;
 • vertina skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, tarnybinę veiklą, teikia siūlymus dėl jų kvalifikacijos kėlimo, skatinimo ir darbo tobulinimo;
 • organizuoja ataskaitų ir informacijos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais parengimą ir pateikimą, nustatyta tvarka atsiskaito Administracijos direktoriui už savo veiklą;
 • Administracijos direktoriaus pavedimu atlieka ir kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo;
 • saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą - biomedicinos mokslų studijų srities medicinos magistro kvalifikacinį laipsnį, visuomenės sveikatos magistro kvalifikacinį laipsnį, slaugos magistro kvalifikacinį laipsnį arba reabilitacijos magistro kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti 3 metų darbo patirtį, iš jų nemažiau kaip 1 metus sveikatos priežiūros ar viešojo administravimo srityse;
 • mokėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti gaunamą informaciją, daryti išvadas, priimti sprendimus savo kompetencijos klausimais;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Exsel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • išmanyti raštvedybą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, kalbos kultūrą;
 • savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais;
 • žinoti sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos, sveikatos priežiūros vadybos, strateginio valdymo pagrindus;
 • turėti sveikatinimo veiklos organizavimo ir valdymo žinių, sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir tarnybos darbą;

Other company job ads:

All ads of this company (124) »