Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Panevėžys - Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis jaunimo reikalų koordinatorius (toliau – koordinatorius) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Koordinatoriaus pareigybė reikalinga valstybės perduotai savivaldybėms funkcijai – jaunimo teisių apsaugai – vykdyti: rengti ir įgyvendinti Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo politikos programas ir priemones, analizuoti jaunimo, jaunimo organizacijų padėtį savivaldybės teritorijoje, koordinuoti Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje, vykdyti kitą veiklą, susijusią su jaunimu, jaunimo organizacijomis.

Koordinatorius, siekdamas įgyvendinti Savivaldybei keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
 • koordinuoja visų su jaunimo ir jaunimo organizacijų politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų, jų priemonių ir programų įgyvendinimą Savivaldybėje;
 • inicijuoja ilgalaikių Savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų, priemonių planų rengimą, užtikrina jų įgyvendinimą ir priežiūrą savivaldybės teritorijoje;
 • renka ir sistemina duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja pokyčius, teikia metines apžvalgas, išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę;
 • teikia siūlymus Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl Savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių jaunimo politikos srityje įgyvendinimo;
 • inicijuoja ilgalaikių Savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų, priemonių planų rengimą, užtikrina jų įgyvendinimą ir priežiūrą savivaldybės teritorijoje;
 • teikia Savivaldybės socialinių paslaugų plano rengėjams siūlymus dėl socialinių paslaugų jaunimui plėtros;
 • inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų finansavimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje rengimą, siekdamas įtraukti jaunimą į aktyvią veiklą ir skatindamas jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas aktyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatytas funkcijas;
 • siekdamas visapusiško visuomenės ir jaunų žmonių informavimo jaunimo politikos klausimais, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones ir jaunimo organizacijas;
 • teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos, jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekdamas atviro darbo su jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros savivaldybėje;
 • koordinuoja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą siekdamas, kad būtų užtikrintas jos efektyvus darbas ir techninis posėdžių aptarnavimas;
 • organizuoja Savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais siekdamas, kad Savivaldybės jaunimo politika būtų tinkamai įgyvendinama;
 • dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusių Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausiais ir teikia pasiūlymus siekdamas, kad Savivaldybėje būtų tinkamai atstovaujama jaunimo interesams;
 • bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos tarnautojais, Savivaldybės jaunimo reikalų taryba, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, regionine jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis;
 • inicijuoja ir koordinuoja jaunimo renginius;
 • koordinuoja Savivaldybės švietimo institucijų, vaikų ir mokinių organizacijų veiklą;
 • koordinuoja kūno kultūros ir sporto varžybų tarp miesto, respublikos bendrojo ugdymo mokyklų vykdymą;
 • teikia metodinę paramą su jaunimu dirbančioms organizacijoms Panevėžyje;
 • dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija siekdamas perimti ir pasidalyti gerosios praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo savivaldybėje klausimais;
 • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitomis institucijomis jaunimo politikos formavimo savivaldybėje klausimais;
 • inicijuoja ir dalyvauja atliekant Savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą, analizuoja jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius;
 • inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių ir Savivaldybės jaunimo politikos patirties perdavimą užsienio šalims;
 • kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant skyriaus kiekvieno mėnesio veiklos planus;
 • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą;
 • rengia sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių, susijusių su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis, projektus;
 • kontroliuoja sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis, vykdymą;
 • dalyvauja Tarybos, Kolegijos, Komitetų, darbo grupių, komisijų posėdžiuose;
 • teikia paklausimus ir nustatyta tvarka gauna informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei viešųjų registrų skyriaus veiklos klausimais;
 • nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus, rengia atsakymus į juos;
 • siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus valstybės tarnautoją;
 • vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turi turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo jaunimo ar su jaunimu dirbančiose organizacijose patirties;
 • turi mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių) B1 lygiu;
 • turi turėti projektų vadybos žinių ar įgūdžių;
 • turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, jaunimo politiką;
 • turi gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • turi mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
CVB client

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: