Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga organizuoti emocinės aplinkos ir patyčių prevencijos programų Savivaldybės teritorijoje esančiose Savivaldybės tarybai pavaldžiose Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose (toliau – pavaldžios ugdymo įstaigos) įgyvendinimą.

Siekdamas tinkamai įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • inicijuoja tarpžinybinį bendradarbiavimą, siekdamas efektyviau vykdyti socializacijos ir prevencijos programų įgyvendinimą pavaldžiose ugdymo įstaigose;
 • administruoja prevencijos priemonių elgesio problemų turintiems vaikams taikymą ir minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimą pavaldžiose ugdymo įstaigose:
 • nagrinėja prašymus dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo, kreipimosi į teismą dėl leidimo skirti vaikui vidutinės priežiūros priemonę;
 • renka medžiagą, reikalingą vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonei skirti, pratęsti ar panaikinti, nepasibaigus jos vykdymo terminui, arba kitam vaiko vidutinę priežiūrą vykdančiam asmeniui paskirti;
 • rengia sprendimus dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikams skyrimo;
 • rengia sprendimus dėl prašymų skirti priežiūros priemones vaikui atmetimo;
 • rengia dokumentus dėl kreipimosi į teismą dėl vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, atstovauja Savivaldybei teismo posėdžiuose, kuriuose svarstomi vidutinės priežiūros priemonių skyrimo klausimai, bendradarbiauja su vaikų socializacijos centrais;
 • teikia Skyriaus vedėjui, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, kitoms suinteresuotoms institucijoms informaciją apie vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą Savivaldybėje;
 • koordinuoja Vilniaus miesto vaiko gerovės komisijos ir socialinių pedagogų veiklą pavaldžiose ugdymo įstaigose, teikia metodinę pagalbą;
 • tiria socialinių pedagogų pavaldžiose ugdymo įstaigose poreikį ir galimybes, inicijuoja naujų socialinių pedagogų etatų steigimą;
 • organizuoja prevencijos programų rėmimo konkursus, vykdo programų priežiūrą;
 • teikia profesinę ir metodinę pagalbą pavaldžiose ugdymo įstaigose, siekdamas padėti įgyvendinti valstybės švietimo politikos nuostatas vaikų smurto, nusikalstamumo, savižudybių, patyčių, narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, ŽIV (AIDS), netolerancijos, prekybos žmonėmis prevencijos srityse, socialinės pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo srityje, stebėti, analizuoti ir vertinti pavaldžias ugdymo sąlygas, procesus, pasiekimus ir pokyčius, įgyvendinant švietimo veiklą reglamentuojančius teisės aktus;
 • diegia pavaldžiose ugdymo įstaigose prevencinio darbo sistemą, siekdamas užtikrinti vaikų smurto, nusikalstamumo, savižudybių, patyčių, narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, ŽIV (AIDS), mokyklos nelankymo, netolerancijos, prekybos žmonėmis prevencijos priemonių įgyvendinimą;
 • organizuoja Savivaldybėje mokinių žalingų įpročių prevencijai skirtus renginius, siekdamas teigiamų šios veiklos pokyčių;
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, rengia į juos atsakymus, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
 • vykdo kitus Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus;
 • siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (pedagogo kvalifikaciją);
 • turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • būti susipažinusiam su švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais bei kitais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktiškai;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
 • gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;
 • gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
 • gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklų organizacinę ir vadybinę veiklą.
CVB client

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: