Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Biržai - Biržų rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Savivaldybės švietimo įstaigų efektyvų funkcionavimą, reikiamą ugdymo kokybę, valstybės ir Savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą.

Siekdamas užtikrinti valstybės ir Savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, švietimo viešąjį administravimą Savivaldybės švietimo įstaigose, vykdo šias švietimo veiklos srities funkcijas:
 • informuoja ir konsultuoja švietimo įstaigų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais; informuoja ir konsultuoja Savivaldybės teritorijoje esančių nevalstybinių (išskyrus aukštąsias) mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais;
 • atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, vykdo prevencines ir pažangą skatinančias poveikio priemones, teikia rekomendacijas veiklos tobulinimui;
 • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo įsakymų projektus pareigybės aprašyme numatytų funkcijų klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą;;
 • konsultuoja švietimo įstaigų vadovus ir pedagogus Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktų, bendrųjų ugdymo programų, vadybos, veiklos tobulinimo programų rengimo, jų įgyvendinimo ir kitais klausimais, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją;
 • vykdo švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka pradinių klasių nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą ir rezultatų analizę;
 • koordinuoja pradinio ugdymo programos įgyvendinimą;
 • koordinuoja Savivaldybės mokyklose pradinio ugdymo dalykų mokymą. Dalyvauja atestuojant šių dalykų mokytojus aukštesnei (metodininko, eksperto) kvalifikacinei kategorijai įgyti;
 • prižiūri švietimo įstaigų veiklą, kartu su Švietimo ir mokslo ministerijos specialistų bei Savivaldybės administracijos sudarytomis komisijomis analizuoja ir vertina švietimo įstaigų veiklą, teikia siūlymus darbui gerinti. Kartu su švietimo įstaigų vadovais aptarti atliktų patikrinimų išvadas ir siūlymus;
 • organizuoja, stebi ir tobulina ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą;
 • kaupia, analizuoja informaciją apie kompleksiškai teikiamos pagalbos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) pokyčius ir būklę;
 • koordinuoja priskirtų Savivaldybės švietimo įstaigų (Biržų mokyklos–darželio „Vyturėlis“, lopšelių–darželių „Ąžuoliukas“, „Genys“, „Drugelis“, Biržų rajono švietimo pagalbos tarnybai) veiklą, tarpininkauja rengiant ir įgyvendinant tarpinstitucinius švietimo projektus;
 • dalyvauja mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui ir priskirtų švietimo įstaigų mokytojų atestacijos komisijų darbe;
 • koordinuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus planavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose, pradinių klasių komplektavimą Biržų rajono mokyklose;
 • koordinuoja maitinimą ugdymo įstaigose;
 • koordinuoja rajono ugdymo įstaigų bibliotekų darbą;
 • organizuoja mokyklų aprūpinimą mokykline dokumentacija (užsakymais, parvežimu, paskirstymu, išdavimu, reikalingų dokumentų išrašymu);
 • rūpinasi įvairių nemokamai gaunamų leidinių parvežimo iš Švietimo aprūpinimo centro ir kt. įstaigų organizavimu, registravimu, paskirstymu mokykloms, perdavimo dokumentų pagal atskirus finansavimo šaltinius parengimu, derinimu su Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriumi ir leidinių dalinimu mokykloms;
 • padeda Švietimo ir mokslo ministerijos ir kitų švietimo priežiūrą vykdančių institucijų specialistams bei šių institucijų sudarytoms komisijoms tikrinti švietimo įstaigų veiklą. Kartu su švietimo įstaigų vadovais aptarti atliktų patikrinimų išvadas ir siūlymus;
 • tiria piliečių ir institucijų prašymus, pareiškimus ir skundus švietimo įstaigų veiklos klausimais.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;
 • turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis (turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją);
 • mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
 • gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
 • gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;
 • žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
CVB client

Biržų rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: