Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Švietimo skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Palanga - Palangos miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Švietimo skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus (toliau tekste – Skyrius) tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė reikalinga koordinuoti Palangos miesto savivaldybėje teikiamas švietimo pagalbos, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų (toliau tekste – Vaikas), ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) (toliau tekste – Koordinuotai teikiamos paslaugos).

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su Vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos Vaikui ir/ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba nustato Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;
 • priima ir nagrinėja Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas prašymus/informaciją dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą;
 • nagrinėja skundus ir pranešimus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;
 • teikia sprendimų dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus Administracijos direktoriui;
 • bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, kurios, bendradarbiaudamos tarpusavyje, teiks Koordinuotai teikiamas paslaugas, Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininkais, atsakingais asmenimis, rengiančiais ir įgyvendinančiais Koordinuotai teikiamų paslaugų planą Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais Administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už Vaiko gerovės užtikrinimą;
 • teikia informaciją Administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, Koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo;
 • organizuoja Vaiko gerovės komisijos posėdžius;
 • atlieka Vaiko gerovės komisijos pirmininko funkcijas;
 • atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose nustatytas funkcijas;
 • vykdo viešuosius pirkimus pagal savo kompetenciją, gavęs įgaliojimą sudaro sutartis;
 • užtikrindamas tinkamą asmenų aptarnavimą, prašymų nagrinėjimą ir teisės aktų įgyvendinimą, nagrinėja ir rengia atsakymus į prašymus, paklausimus, pasiūlymus ir skundus, rengia raštų ir administracinių dokumentų projektus, dalyvauja juos rengiant;
 • siekdamas tarnybos viešumo, informacijos pasiekiamumo, teikia analizes, statistinius duomenis, informaciją, Savivaldybės interneto puslapyje skelbia informaciją;
 • sudarydamas sąlygas tinkamam dokumentų valdymui, formuoja tvarkomų dokumentų bylas ir nustatytu laiku perduoda bylas į archyvą;
 • užtikrindamas Skyriaus funkcijų nepertraukiamą vykdymą, Administracijos direktoriaus pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus tarnautojus jų nesant darbe atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais atvejais, vykdo kitus su Administracija susijusius Palangos miesto savivaldybės tarybos, mero, mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus;
 • dalyvauja Savivaldybės institucijų ir pareigūnų sudarytų kolegialių organų (komisijų, komitetų, tarybų, darbo grupių ir kt.) darbe, gavęs įgaliojimą, atstovauja Palangos miesto savivaldybei, jos institucijoms, Administracijai teismuose, prezentacijose, konferencijose ir kituose renginiuose siekiant įgyvendinti Palangos miesto savivaldybės teises, pareigas ir teisėtus interesus;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendina Administracijos strateginius veiklos planus ir Skyriaus vykdomas programas siekiant Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti magistro kvalifikacinį laipsnį ir būti baigusiam magistro studijas vienoje iš studijų krypčių ir (arba) studijų krypčių grupėje: sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, visuomenės sveikatos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo studijų kryptyse arba švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupėje arba turėti lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 • turėti 1 metų darbo patirtį nors vienoje iš sričių: sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, visuomenės sveikatos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, švietimo ar ugdymo;
 • mokėti dirbti šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Internet Explorer arba analogiškas funkcijas atliekančiomis programomis);
 • išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos konstituciją, Europos vietos savivaldos chartiją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Biudžetinių įstaigų, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Gyventojų turto deklaravimo, Konkurencijos, Korupcijos prevencijos, Savivaldybių administracinės priežiūros, Socialinių paslaugų, Švietimo, Teisėkūros pagrindų, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros, Vaiko teisių apsaugos pagrindų, Valstybės tarnybos, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, Viešųjų pirkimų, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymus, Teisės aktų rengimo rekomendacijas, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Vaiko gerovės užtikrinimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, savivaldybės institucijų kompetenciją ir biudžetinių bei viešųjų įstaigų veiklą, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą ir sprendimus, mero potvarkius, Palangos miesto savivaldybės administracijos (toliau tekste – Administracija) veiklos nuostatus, Administracijos direktoriaus įsakymus, Skyriaus nuostatus, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus.
CVB client

Palangos miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: