Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Švietimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Klaipėda - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) švietimo įstaigoms organizuoti socialinę, prevencinę pagalbą bei neformaliojo vaikų švietimo programų, finansuojamų tikslinėmis valstybės biudžeto lėšomis (toliau – NVŠ programos), teikėjams sudaryti galimybes vykdyti NVŠ programas Savivaldybėje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja NVŠ programų vertinimą ir vykdo jose dalyvaujančių vaikų apskaitą;
 • kontroliuoja NVŠ programų kokybės užtikrinimą ir skirtų lėšų panaudojimo priežiūrą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
 • vykdo einamąją finansų kontrolę;
 • konsultuoja NVŠ programų teikėjus programų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;
 • koordinuoja socialinės pagalbos Savivaldybės švietimo įstaigoms, vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimo sritį;
 • kuruoja Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų socialinius pedagogus, klasių vadovus ir konsultuoja juos socialinės pagalbos teikimo klausimais;
 • tvarko Nesimokančių vaikų duomenų informacinę sistemą (NEMIS) ir analizuoja mokyklų nelankančių vaikų iki 16 metų ugdymo(si) poreikius;
 • koordinuoja socializacijos, nusikalstamumo, smurto, patyčių, psichotropinių medžiagų, alkoholio, tabako, kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo bei kitų prevencinių programų, projektų įgyvendinimą Savivaldybės švietimo įstaigose;
 • koordinuoja priskirtų kuruojamų veiklos sričių varžybų, konkursų ir olimpiadų organizavimą;
 • dalyvauja vykdant ir prižiūrint brandos egzaminus, pagrindinio ugdymo bei nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimus, analizuoja rezultatus;
 • kontroliuoja įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų vykdymą, neviršydamas nustatytos kompetencijos, atlieka priskirtų kuruojamų sričių veiklos stebėseną;
 • bendradarbiauja su mokinių, tėvų visuomeninėmis organizacijomis, Savivaldybės administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis savo kompetencijos klausimais;
 • dalyvauja sudarant ir įgyvendinant skyriaus veiklos planus, rengia savivaldybės institucijų teisės aktų projektus;
 • teikia informaciją apie priskirtų kuruojamų sričių veiklos rezultatus, rengia atsakymus į paklausimus, dalyvauja sprendžiant konfliktines situacijas;
 • dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pateikdamas nuomonę ir atstovaudamas skyriui jo kompetencijai priskirtais klausimais.
 • Vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją;
 • turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo, vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros, vietos savivaldos, viešojo administravimo įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės pagalbos biudžetinėse švietimo įstaigose teikimą, civilinės, priešgaisrinės, žmogaus saugos, saugaus eismo programų vykdymą, NVŠ programų administravimą ir finansavimą, dokumentų valdymą;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, rengti teisės aktų projektus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu bei kaupti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas.
CVB client

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: