Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Švietimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Klaipėda - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tirti ir analizuoti savivaldybės švietimo reikmes, kuruoti priskirtas sritis ir švietimo programas, mokomuosius dalykus ir įstaigas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • dalyvauja sudarant ir įgyvendinant skyriaus veiklos programas, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą;
 • vykdo skyriaus vedėjo priskirtų švietimo sričių stebėseną, savivaldybės įstaigų priežiūrą, siekdamas užtikrinti švietimo kokybę laiduojantį valdymą;
 • kontroliuoja įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimą, įgyvendinimą priskirtose švietimo įstaigose, vertina įstaigų strateginių ir ugdymo planų projektus, siekdamas užtikrinti atitiktį teisės aktams;
 • dalyvauja priskirtų švietimo įstaigų mokytojų atestacijos komisijų veikloje nario teisėmis, teikia konsultacinę pagalbą mokytojams ir vadovams, siekdamas laiduoti švietimo veiksmingumą;
 • kuruoja skyriaus vedėjo priskirtas švietimo veiklos sritis ir priskirtų mokomųjų dalykų mokymą, varžybų, konkursų ir olimpiadų organizavimą, siekdamas užtikrinti reikiamą švietimo kokybę;
 • dalyvauja vykdant ir prižiūrint brandos egzaminus, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, nacionalinius tyrimus bei vertinimus, analizuoja rezultatus, siekdamas laiduoti švietimo programų įgyvendinimą;
 • tvarko Priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas informacinę sistemą, konsultuoja mokyklų atsakingus asmenis ir teikia informaciją mokinių priėmimo klausimais, siekdamas užtikrinti asmenų mokymosi pagal privalomo švietimo programas poreikius;
 • rengia savivaldybės institucijų teisės aktų projektus, bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis savo kompetencijos klausimais, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą;
 • teikia informaciją apie priskirtų švietimo įstaigų veiklą, rengia atsakymus į paklausimus, dalyvauja sprendžiant konfliktines situacijas, siekdamas užtikrinti asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje;
 • dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pateikdamas nuomonę ir atstovaudamas skyriui jo kompetencijai priskirtais klausimais, siekdamas įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluotus uždavinius.
 • Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją;
 • turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės pagalbos biudžetinėse švietimo įstaigose teikimą, civilinės, priešgaisrinės, žmogaus saugos, saugaus eismo programų vykdymą, NVŠ programų administravimą ir finansavimą, dokumentų valdymą;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, rengti teisės aktų projektus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu bei kaupti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas.
CVB client

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: