Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Utena - Utenos rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 9
 • Dalyvauti įgyvendinant švietimo politiką Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje, koordinuoti, stebėti ir prižiūrėti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, koordinuoti prevencinių programų įgyvendinimą rajono švietimo įstaigose, vykdyti kitas funkcijas švietimo srityje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • koordinuoja rajono mokytojų perkvalifikavimo klausimus, informuoja rajono švietimo įstaigas apie šalies universitetuose organizuojamas perkvalifikavimo studijas;
 • organizuoja Utenos rajono mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestaciją teisės aktų nustatyta tvarka, dalyvauja praktinio darbo vertintojų grupėse, atestuojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus;
 • organizuoja ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka:
 • priima prašymus iš tėvų apie pageidavimus lankyti miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes;
 • registruoja prašymus dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, pateikia juos skyriaus vedėjui;
 • tvarko pageidaujančių lankyti miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vaikų ir priimtų į šias grupes vaikų duomenų bazę;
 • perduoda švietimo įstaigoms duomenis apie priimtus vaikus;
 • analizuoja vaikų, lankančių ir pageidaujančių lankyti miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, skaičių, prognozuoja jį 1 – 2 metams;
 • derina su savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už savivaldybės biudžeto sudarymą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių uždarymą ir naujų grupių steigimą, informuoja apie tai atitinkamas švietimo įstaigas;
 • informuoja ir konsultuoja įstaigas, teikiančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, ugdytinių tėvus ugdomosios aplinkos kūrimo, ugdymo priemonių parinkimo klausimais;
 • teikia pedagoginę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, inicijuoja gerosios patirties sklaidą;
 • bendradarbiauja su ikimokyklinio ugdymo auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodine taryba;
 • koordinuoja vaikų lopšelių – darželių „Gandrelis“, „Saulutė“, „Šaltinėlis“, „Pasaka“, „Voveraitė“, „Želmenėlis“, mokyklų – vaikų darželių „Eglutė“, „Varpelis“ veiklą – stebi bendruomenių veiklą, teikia praktinę pagalbą įstaigų vadovams, mokytojams, įstaigų bendruomenėms sprendžiant iškilusias problemas, informuoja ir konsultuoja švietimo politikos klausimais;
 • atlieka ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo teikimo stebėseną ir priežiūrą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo, ugdomosios aplinkos sukūrimo klausimais. Atlieka įstaigų vertinimą. Rašo tikrinimo pažymas ir aptaria tikrinimo išvadas su įstaigų vadovais ir mokytojais;
 • organizuoja Utenos rajono mokyklų, teikiančių ikimokyklinį ugdymą, ikimokyklinio ugdymo programų kūrimą;
 • vykdo mokyklinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų priežiūrą. Dalyvauja vykdant rajono mokinių pasiekimų nacionalinius ir tarptautinius tyrimus;
 • konsultuoja ieškančius darbo asmenis apie mokytojų poreikį rajono švietimo įstaigose;
 • koordinuoti Utenos rajono švietimo įstaigų veiksmus vykdant nepilnamečių nusikalstamumo, tabako, alkoholio, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, AIDS prevenciją, užtikrinant mokinių sveiką gyvenseną;
 • užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus:
 • dėl atlyginimo už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose (įskaitant teikiamas papildomas paslaugas) nustatymo bei atlyginimo mažinimo;
 • dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos nustatymo;
 • dėl įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;
 • kitais savo kompetencijos klausimais.
 • užtikrina savo rengtų Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, rengia atsakymus į juos;
 • užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • 1 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • 2 mokėti naudotis informacinėmis technologijomis dirbti MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis;
 • 3 mokėti rengti dokumentus pagal dokumentų rengimą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą reglamentuojančius teisės aktus;
 • 4 gerai mokėti lietuvių kalbą;
 • 5 gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacija;
 • 6 gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
 • 7 gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;
 • 8 žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
CVB client

Utenos rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: