Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Šakiai - Šakių rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Lygis - A3. Kategorija – 10
 • Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti, prižiūrėti ir tobulinti koordinuojamų savivaldybės mokyklų bei pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų vykdomą švietimo darbą ir pagalbą. Kuruoti paskirtų švietimo sričių veiklą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vykdo švietimo stebėseną, vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo stebėsenos rodikliais;
 • kuruoja ir konsultuoja ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ugdymą, istorijos, geografijos, etikos, tikybos, psichologijos, ekonomikos, lietuvių k., rusų k., anglų k., vokiečių k. mokomųjų dalykų mokytojus, organizuoja šių dalykų metodinius renginius, konkursus bei olimpiadas;
 • koordinuoja, konsultuoja ir kartu su Šakių rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriumi organizuoja rajono mokytojų kvalifikacijos kėlimą, metodinę veiklą. Bendradarbiauja su Marijampolės, Jurbarko ir Vilkaviškio mokytojų švietimo centrais;
 • kordinuoja mokyklų išorės ir vidaus auditą, mokyklų veiklos tobulinimą, vykdo jų priežiūrą, teikia konsultacijas;
 • koordinuoja ikimokyklinio ugdymo įstaigas, teikia konsultacijas, vykdo priežiūrą;
 • rengia raštus, savivaldybės tarybos sprendimų projektus, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą;
 • derina kuruojamų švietimo įstaigų tarifikacijas;
 • vykdo mokytojų atestacijos pažymėjimų užsakymą, išdavimą, apskaitą, teikia ataskaitas bei konsultacijas;
 • koordinuoja rajono mokytojų atestacijos organizavimą, teikia konsultacijas, vykdo priežiūrą;
 • vykdo mokyklinės dokumentacijos užsakymą, paskirstymą;
 • prižiūri švietimo įstaigas bendrosios švietimo priežiūros nuostatų nustatyta tvarka: Šakių „Varpo“ mokyklą, Šakių „Žiburio“, Lukšių Vinco Grybo, Griškabūdžio, Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijas, Kidulių ir Slavikų pagrindines, Žvirgždaičių progimnaziją, Šakių lopšelį-darželį „Berželis“, Šakių lopšelį- darželį „Klevelis“, Gelgaudiškio vaikų darželį „Eglutė“, Šakių rajono pedagoginę-psichologinę tarnybą, esant poreikiui rengia informaciją, dalyvauja sprendžiant kitas su šiomis švietimo įstaigomis ugdymo proceso kokybe susijusias problemas;
 • koordinuoja mokinių saugaus eismo konkursą „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ ir organizavimą konkursą rajone;
 • koordinuoja rajono socialinių ir specialiųjų pedagogų veiklą, vykdo priežiūrą, teikia konsultacijas;
 • koordinuoja švietimo įstaigų vaiko gerovės komisijos veiklą, ankstyvosios prevencijos, patyčių ir smurto prevencijos, sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programų vykdymą, teikia konsultacijas, vykdo priežiūrą;
 • vykdo viešųjų pirkimų, susijusių su Skyriaus veikla, apklausas;
 • sudaro Skyriaus dokumentacijos planą, apyrašus ir pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja skyriaus dokumentų bylas;
 • priima iš rajono švietimo įstaigų dokumentacijos planus, dokumentų registrų sąrašus ir pateikia suderinti Administracijos direktoriui;
 • rengia skyriaus pavaldume esančio turto nurašymo ir likvidavimo aktus;
 • įstatymų numatyta tvarka teikia informaciją visuomenei ir žiniasklaidai;
 • vykdo kitus savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo su savivaldybės administracijos ar Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atlikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (pedagogo kvalifikacija) išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
 • gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
 • gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
 • būti susipažinusiam ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus bei kitų institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, sugebėti vadovautis minimais teisiniais aktais;
 • pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija: elgesiu ir veikla nepažeisti valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių.
CVB client

Šakių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: