Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Taikomųjų sistemų priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 8,55) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Muitinės informacinių sistemų centras

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos
generalinio direktoriaus
2019 m. vasario 1 d.
įsakymu Nr. 1B-96
MUITINĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ CENTRO
TAIKOMŲJŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 1

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Muitinės informacinių sistemų centro Taikomųjų sistemų priežiūros skyriaus (toliau –Taikomųjų sistemų priežiūros skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Taikomųjų sistemų priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal Taikomųjų sistemų priežiūros skyriaus kompetenciją organizuoti ir kontroliuoti muitinės informacinių sistemų priežiūrą, užtikrinant stabilų ir nenutrūkstamą jų veikimą bei atitikimą teisės aktų ir veiklos procesų reikalavimams.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – muitinės informacinių išteklių valdymo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJU

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Muitinės, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su informacinių technologijų taikymu viešajam administravimui, elektroninių paslaugų teikimu bei teisės aktais reglamentuojančiais elektroninės informacijos saugą;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį matematikos, informatikos, fizinių mokslų arba inžinerijos mokslų studijų krypčių grupių išsilavinimą;
4.3. turėti 1 metų darbo patirtį informacinių sistemų projektavimo ir (arba) kūrimo ir (arba) diegimo ir (arba) priežiūros srityje, programavimo arba darbo su duomenų bazėmis patirtį;
4.4. sklandžiai dėstyti mintis valstybine kalba raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir teisės aktų rengimo taisykles;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.6. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
4.7. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. atlieka funkcijas susijusias su Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) generalinio direktoriaus, Muitinės informacinių sistemų centro direktoriaus įsakymais ar Taikomųjų sistemų priežiūros skyriaus vedėjo pavedimu (raštu ar žodžiu) priskirtų informacinių sistemų arba jų posistemių (toliau – IS) priežiūros valdymu:
5.1.1. organizuoja ir kontroliuoja prižiūrimos IS priežiūros ir palaikymo procesą, užtikrindamas stabilų ir nepertraukiamą jų veikimą ir suderinamumą su kitomis informacinėmis sistemomis;
5.1.2. koordinuoja prižiūrimos IS elektroninių duomenų mainų procesą, užtikrinantį prižiūrimos IS sąveiką su kitomis muitinės ir išorinėmis informacinėmis sistemomis;
5.1.3. sprendžia Muitinės informacinių technologijų paslaugų centre registruotus ir pateiktus spręsti su prižiūrimomis IS susijusius muitinės informacinių sistemų naudotojų kreipinius ir tvarko jų duomenis Informacinių technologijų paslaugų teikimo ir valdymo sistemoje;
5.1.4. sprendžia prižiūrimų IS veikimo ir duomenų mainų klausimus, susijusius su Europos Komisijos (toliau – EK) centralizuotai valdomomis sistemomis bei Europos Sąjungos valstybėse narėse naudojamomis transeuropinėmis muitinės informacinėmis sistemomis, bendradarbiaujant su EK ir Europos Sąjungos valstybių narių Informacinių technologijų paslaugų valdymo centrais;
5.1.5. rengia prižiūrimų IS stabdymo, programinės įrangos diegimo planus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
5.1.6. analizuoja ir vertina prižiūrimų IS naujus poreikius, susijusius su muitinės veiklos pokyčiais, jų įtaką prižiūrimų IS funkcijoms, galimybes juos realizuoti, inicijuoja ir teikia siūlymus dėl prižiūrimos IS modifikavimo ir tobulinimo;
5.1.7. dalyvauja prižiūrimų IS muitinės teikiamų elektroninių paslaugų ir duomenų kokybės užtikrinimo procesuose;
5.2. nagrinėja kitų muitinės įstaigų, valstybės institucijų ir asmenų paklausimus dėl prižiūrimose IS asmenų atliktų veiksmų atliekant muitinės formalumus, teikia išvadas ir paaiškinimus;
5.3. koordinuoja ir valdo pagal sutartis su išorinėmis organizacijomis (Paslaugų teikėjais) teikiamas priežiūros ir palaikymo paslaugų teikimo procesą, kontroliuoja teikiamų paslaugų kokybę bei inicijuoja prižiūrimų IS priežiūros ir palaikymo paslaugų, kitų paslaugų, būtinų prižiūrimų muitinės IS nepertraukiamam veikimui užtikrinti, įsigijimą, rengia arba dalyvauja rengiant šioms paslaugoms įsigyti skirtas technines specifikacijas;
5.4. rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų, duomenų teikimo sutarčių priedų, nustatančių technines duomenų teikimo sąlygas, muitinės IS nuostatų bei techninių specifikacijų ir kitų dokumentų, susijusių su prižiūrimų IS priežiūra, jose kaupiamų duomenų ir normatyvinės informacijos tvarkymu, teikimu ir kokybės užtikrinimu, projektus, teikia dėl jų išvadas;
5.5. Taikomųjų sistemų priežiūros skyriaus vedėjui pavedus administruoja informacinių sistemų naudotojus;
5.6. Taikomųjų sistemų priežiūros skyriaus vedėjui pavedus vykdo prižiūrimos IS tvarkytojo funkcijas koordinuodamas kitų šios sistemos priežiūros funkcijas vykdančių Muitinės informacinių sistemų centro ir išorinių organizacijų atstovų atliekamas veiklas;
5.7. dalyvauja naujų muitinės IS kūrimo, prižiūrimų IS tobulinimo ir (arba) sąsajų įgyvendinimo su prižiūrimomis IS projektavimo, specifikavimo, kūrimo, testavimo procesuose, teikia siūlymus ir pastabas;
5.8. Taikomųjų sistemų priežiūros skyriaus vedėjui pavedus koordinuoja euro ir užsienio valiutų santykių, naudojamų Lietuvos Respublikos muitinėje, perskaičiavimą ir kontroliuoja nustatytų rezultatų teikimo informacinėms sistemoms ir viešam skelbimui procesus;
5.9. skyriaus vedėjui pavedus tvarko Muitinės informacinių sistemų valdytojo ir tvarkytojo atstovų, išorinių informacinių sistemų koordinatorių ir atsakingų asmenų sąrašą;
5.10. konsultuoja muitinės darbuotojus, ekonominės veiklos vykdytojus ir kitus asmenis prižiūrimų IS naudojimo, jose apdorojamų duomenų tvarkymo ir kokybės užtikrinimo klausimais;
5.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Taikomųjų sistemų priežiūros skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Taikomųjų sistemų priežiūros skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Taikomųjų sistemų priežiūros skyriaus vedėjui.
CVB client

Muitinės informacinių sistemų centras

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: