Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Taršos mažinimo projektų skyrius vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 9,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2018 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. T1-31 (2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. T1-210 redakcija)

TARŠOS MAŽINIMO PROJEKTŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Nr. 7-3-1

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Taršos mažinimo skyriaus vyriausias specialistas (toliau – projektų vadovas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Projekto vadovo pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir patikimą Taršos mažinimo skyriui (toliau – Skyrius) pavestų funkcijų, susijusių su projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos (toliau – ES) ISPA, 2004-2006 m., 2007-2013 m., 2014-2020 m. programų, administravimu*, vykdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, vykdo funkcijas specialiojoje srityje – ES paramos programų įgyvendinimas ir priežiūra.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.
5. Turėti 1 metų darbo patirtį, rengiant ar įgyvendinant Valstybės biudžeto, ES ar kitomis tarptautinių finansinių instrumentų lėšomis finansuojamus projektus.
6. Mokėti naudotis šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių, pateikčių ruošimo ir pristatymo, elektroninio pašto. Mokėti naudotis Interneto paslaugomis, kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų bei ES institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais.
7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą ir atliekų tvarkymą, ES finansinės paramos programų ir ES fondų administravimą bei viešųjų pirkimų procedūras.
8. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
9. Mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
10. Sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų valdymo bei teisės aktų rengimo taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

11. Siekiant užtikrinti skyriaus nuostatuose patvirtintas veiklas ir sklandų skyriui priskirtų projektų įgyvendinimą ir administravimą, vadovaujantis procedūromis nustatytomis Agentūros direktoriaus patvirtintame Procedūrų vadove (toliau – Procedūrų vadovas), vykdo pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą Agentūros direktoriaus įsakymu nustatytose administravimo srityse.
12. Siekiant užtikrinti sklandų skyriaus darbą, ruošia informaciją dėl skyriui priskirtų projektų ataskaitų.
13. Pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis priemonei taikytinais Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais ir kad visą jų įgyvendinimo laikotarpį jie atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles:
13.1. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant priemonių įgyvendinimo planus, projektų atrankos kriterijus, projektų finansavimo sąlygų aprašus ir jų pakeitimus;
13.2. pagal kompetenciją teikia pareiškėjams ir projektų vykdytojams informaciją apie projektų rengimo, paraiškų finansuoti projektus rengimo ir teikimo, projektų įgyvendinimo reikalavimus;
13.3. vykdo kvietimų teikti projektų paraiškas paskelbimą, pagal kompetenciją atlieka valstybės projektų, regionų projektų ir projektų, gautų projektų konkurso būdu, vertinimą ir tvirtina projektų atitiktį priemonei taikytiniems Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintiems projektų atrankos kriterijams, projektams taikomiems bendriesiems reikalavimams ir nustatytoms projektų finansavimo sąlygoms, Europos investicijų banko nustatytoms išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygoms, jeigu projektams finansuoti naudojama Europos investicijų banko paskola vykdo projektų, gautų projektų konkurso ir tęstinės projektų atrankos būdu, atranką;
13.4. nustato didžiausią leistiną skirti projektui ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dydį ir kartu su atliktų vertinimų išvadomis teikia atitinkamai ministerijai pasiūlymus dėl projekto finansavimo;
13.5. vykdo finansavimo ir administravimo sutarčių su projektų vykdytojais sudarymą. bei sutarčių pakeitimų derinimą su ministerijomis.
14. Įsitikina, kad pagal sutartis finansuojami darbai yra atlikti, prekės įsigytos bei paslaugos suteiktos, projekto sutartyje nustatyti stebėsenos rodikliai pasiekti ir kad projektų vykdytojų deklaruotos su projekto įgyvendinimu susiujusios išlaidos faktiškai patirtos ir nepažeidžia ES ir LR teisės aktų nuostatų:
14.1. tikrina projektų vykdytojų mokėjimo prašymuose nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti, vertina jų atitikimą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktams bei sutarčių sąlygoms;
14.2. dalyvauja iš ES ir bendrojo finansavimo lėšų finansuojamų projektų patikrose jų įgyvendinimo laikotarpiu, imamasi būtinų veiksmų aptiktiems pažeidimams pašalinti, koordinuoja informacijos pateikimą kompetentingoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka bei teikia pagalbą Europos Komisijos įgaliotiems pareigūnams, atliekantiems projektų patikrinimą vietose;
14.3. vykdo pareiškėjų ir projektų vykdytojų viešųjų pirkimų pagal projektą patikrinimą remiantis viešųjų pirkimų priežiūros procedūromis nustatytomis Procedūrų vadove;
14.4. registruoja įtariamus dėl pažeidimų, susijusių su ES ir bendrojo finansavimo lėšų netinkamu panaudojimu, taip pat užtikrina informacijos apie nurodytus pažeidimus konfidencialumą;
14.5. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją, kontrolę ir kryžminio finansavimo priežiūrą;
14.6. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta veiksmų programoje, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis;
14.7. pagal kompetenciją kontroliuoja, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnio ir reglamento (EB) Nr. 1083/2006 93 straipsnių nuostatas ir būtų pasiekti veiksmų programos priežiūros plane nustatyti rodikliai;
14.8. rengia planuojamų išmokėti projektų vykdytojams ES fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto prognozes, atsižvelgdamas į planuojamų išmokėti projektų vykdytojams ES fondų lėšų prognozes, prižiūri ES fondų lėšų panaudojimo spartą pagal administruojamus projektus.
15. Užtikrina informacijos bei dokumentų apie atliekamus veiksmus registravimą ES struktūrinės paramos kompiuterinėse informacinėse valdymo ir priežiūros sistemose, informacijos bei dokumentų reikalingų finansų valdymui, stebėsenai, tikrinimui, auditui apie projektų įgyvendinimą saugojimą ir rinkimą ir sisteminimą.
16. Renka finansams valdyti, stebėsenai, tikrinimui, auditui, ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimui atlikti ir Europos investicijų banko paskolai administruoti būtinus duomenis apie projektų įgyvendinimą, užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti.
17. Pagal kompetenciją dalyvauja atliekant veiksmų programos stebėseną, koordinuoja informacijos, kurios reikia metinei ir galutinei veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitoms rengti ir ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimui atlikti, surinkimą.
18. Pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų svetainę, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei.
19. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, keičiant ir įgyvendinant komunikacijos strategiją, metinius ir ketvirtinius komunikacijos planus, koordinuoja, kad projektų vykdytojai laikytųsi informavimo apie ES struktūrinius fondus reikalavimų.
20. Pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą bei teikia institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei. Rengia vadovaujančiajai institucijai ir mokėjimo institucijai reikalingą informaciją apie projektus, kuriems bendrai finansuoti numatomos skirti ir (arba) yra skirtos Europos investicijų banko paskolos lėšos, pateikimą.
21. Rengia informaciją reikalingą finansų valdymui, stebėsenai, tikrinimui, auditui, ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimui ir Europos investicijų banko paskolos administravimui būtinų duomenų apie projektų įgyvendinimą, surinkimą.
22. Pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus, parengia sprendimų projektus ir įgyvendina reikiamas priemones.
23. Siekiant užtikrinti skyriui priskirtų projektų įgyvendinimą pagal Agentūros funkcijas, apie nustatytus bet kokius netikslumus ar pažeidimus, ar įtarus klastos, apgaulės ar kitų neatitikimų atvejus įgyvendinant projektą, nedelsiant informuoja skyriaus vedėją.
24. Užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų Taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimą; įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo ir įgyvendinančiosios institucijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas; taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su vadovaujančios institucijos atsakomybe atliekamų Taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimu. Siekiant užtikrinti tinkamą skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, be aukščiau išdėstytų funkcijų, vykdo šias funkcijas:
24.1. bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais, pagal kompetenciją teikia jiems informaciją;
24.2. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;
24.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
24.4. pagal kompetenciją dalyvauja kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, darbo grupių ir komisijų veikloje;
24.5. pagal kompetenciją formuoja ir tvarko bylas, ruošia bei nustatyta tvarka perduoda jas archyviniam saugojimui.
25. Siekiant užtikrinti skyriaus nuostatuose patvirtintas veiklas vykdo užduotis nustatytas Procedūrų vadove.
26. Siekiant tinkamai atlikti paskirtas funkcijas, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atsako už pareigybės funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku, laikantis galiojančių teisės aktų bei Procedūrų vadovo.
27. Siekiant palaikyti ir puoselėti profesinės etikos ir elgesio principus Agentūroje bei efektyviai juos taikyti darbinėje veikloje, laikosi Procedūrų vadove nustatytų Darbuotojų elgesio kodekso reikalavimų.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

28. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB client

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Similar job ads: