Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Darbo pobūdis

 • Teisės departamento Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) veiklos energetikos sektoriuje reguliavimo teisinį pagrįstumą, rengiant norminių teisės aktų projektus; analizuoti Komisijos struktūrinių padalinių, taip pat kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir (ar) įstaigų pateiktus derinti norminių teisės aktų projektus ir vertinti jų atitiktį teisės aktų ir juridinės technikos reikalavimams, teikti dėl jų išvadas; atstovauti Komisijai teismuose bei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir (ar) įstaigose; kitoms Skyriaus nuostatuose nustatytoms funkcijoms vykdyti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • tikrina, ar teikiami svarstyti Komisijos posėdžiuose nutarimų (norminių teisės aktų) projektai, taip pat Komisijos pirmininko įsakymų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei teikia išvadas dėl jų;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia atsakymų į asmenų, institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų paklausimus, prašymus ir (ar) skundus projektus; rengia teisės aktų, kitų dokumentų projektus; nagrinėja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų; analizuoja ir vertina kitų Komisijos struktūrinių padalinių rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams bei teikia išvadas dėl jų;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Komisijos posėdžiuose, pasitarimuose, organizuojamuose interesantų priėmimuose Komisijoje, vykstančiuose skyriuose jų kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti, kad prireikus būtų teikiamos teisinės konsultacijos;
 • teikia metodinę ir praktinę pagalbą teisė aktų rengimo ir juridinės technikos klausimais, teisinio pobūdžio išvadas ir (ar) konsultacijas darbo teisės bei kitais klausimais Komisijos pirmininkui, Komisijos nariams bei Komisijos darbuotojams;
 • atstovauja Komisijai (pagal pavedimą ar įgaliojimą) teismuose, nagrinėjant pareiškėjų skundus dėl norminių teisės aktų atitikties aukštesnės teisinės galios teisės aktams ir bylose, kuriose Komisija teikia išvadas, pataria dėl tokio pobūdžio bylų vedimo, procesinių dokumentų rengimo bei rengia su tuo susijusius procesinius dokumentus, taip pat pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Komisijai valstybės, savivaldybių institucijose ir kitose įstaigose, institucijose ir (ar) organizacijose;
 • analizuoja, prireikus rengia sutarčių, susijusių su Komisijos veikla, projektus, siekiant užtikrinti tinkamą Komisijos interesų atstovavimą sutartiniuose santykiuose;
 • rengia pažymas, Komisijos nutarimų (norminių teisės aktų) projektus Skyriaus kompetencijos klausimais ir teikia juos Komisijos posėdžiui, kad būtų tinkamai įgyvendinamos Komisijos funkcijos;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Komisijos nutarimų ir (ar) kitų teisės aktų, susijusių su Komisijai spręsti paskirtais klausimais, vykdymą;
 • rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus; teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais; teikia ir (ar) keičiasi reikalinga informacija su Europos Sąjungos institucijomis, kitų valstybių institucijomis ir (ar) tarptautinėmis organizacijomis, kad pagal Skyriaus kompetenciją būtų suteikta informacija Komisijos teisinės veiklos klausimais;
 • prireikus dalyvauja Komisijos pirmininko įsakymu sudarytų komisijų darbe, kad pagal Skyriaus kompetenciją būtų suteikta informacija teisiniais Komisijos veiklos klausimais;
 • prireikus rengia dokumentus pirkimams, atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas;
 • dalyvauja rengiant Skyriaus metinį veiklos planą ir metinę veiklos ataskaitą, kad būtų įvertintas Skyriaus veiklos efektyvumas;
 • prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas tinkamas Skyriaus funkcijų vykdymas;
 • prireikus formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Komisijos archyvui, kad būtų užtikrinami raštvedybą ir archyvavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti teisinio darbo patirties energetikos sektoriuje;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
 • 6 mokėti taikyti praktikoje administracinės, civilinės, darbo, procesinių ir kitų teisės šakų normas;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Other company job ads:

All ads of this company (135) »