Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisėkūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

Darbo pobūdis

1. Teisės departamento Teisėkūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Teisės departamento (toliau – Departamentas) Teisėkūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto veiklos, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo bei viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo reguliavimo teisinę priežiūrą, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) pozicijų ir interesų atstovavimą ir gynimą pagal kompetenciją priskirtais klausimais, struktūrinių padalinių teisinį konsultavimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Tarnybos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų projektus Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais ir jų lydimuosius dokumentus;
 • vertina Tarnybos struktūrinių padalinių rengiamų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Tarnybos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, Europos Sąjungos teisės aktams, kitiems teisės aktams, teisinės technikos reikalavimams, Tarnybos vidaus darbo reglamente nustatyta tvarka juos derina ir vizuoja;
 • skelbia Tarnybos parengtus Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje;
 • rengia Tarnybos norminių teisės aktų suvestines (aktualias) redakcijas ir skelbia jas Tarnybos interneto svetainėje;
 • vertina, kiek tai susiję su Tarnybos kompetencija, ar viešojo administravimo institucijų ir įstaigų parengti ir Tarnybai pateikti išvadoms ar pastabos ir (ar) pasiūlymams Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus, kitus teisės aktus;
 • vertina Tarnybos rengiamų raštų, kuriuose aiškinamos, nustatomos ar įgyvendinamos asmenų teisės ir (ar) pareigos, atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, Europos Sąjungos teisės aktams, kitiems teisės aktams ir Tarnybos vidaus darbo reglamente nustatyta tvarka juos vizuoja;
 • teikia teisines išvadas dėl Tarnybos struktūrinių padalinių rengiamų teisės aktų projektų ir raštų;
 • teikia informaciją apie Europos Sąjungos institucijų priimtų direktyvų, sprendimų, rekomendacijų ir kitų Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimą ir įgyvendinimą;
 • pagal kompetenciją rengia Tarnybos siūlymus dėl Lietuvos Respublikos stojimo į Europos Sąjungos Teisingumo Teisme ir kitose Europos Sąjungos teisminėse institucijose svarstomas bylas ir pozicijų jose;
 • pagal pavedimą rengia ir teikia procesinius dokumentus (ieškinius, pareiškimus, apeliacinius skundus, atsiliepimus, dublikus, triplikus, atskiruosius skundus ir kt.) teismams bylose, susijusiose su elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto veiklos, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo bei viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo reguliavimo klausimais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nuostatomis;
 • pagal pavedimą užtikrina priimtų teismų sprendimų, nutarčių vykdymą Tarnyboje;
 • pagal kompetenciją atstovauja Tarnybai Lietuvos Respublikos valstybės institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat pagal pavedimą atstovauja Tarnybos interesams teismuose, kitose teisėsaugos institucijose elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto veiklos, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo bei viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo reguliavimo klausimais, atlieka atstovaujamojo vardu procesinius veiksmus;
 • sprendžia Tarnyboje kylančius teisinius klausimus, konsultuoja Tarnybos administraciją ir struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ar darbuotojus jų veikloje kylančiais teisiniais klausimais;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis sprendžiant kylančius teisinio pobūdžio klausimus;
 • rengia ir teikia informaciją Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais viešosios informacijos platintojams, vartotojams ir suinteresuotoms institucijoms;
 • pagal pavedimą atstovauja Tarnybai Europos Sąjungos institucijose ir kitose tarptautinėse institucijose elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto veiklos, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo bei viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo reguliavimo klausimais;
 • pagal pavedimą dalyvauja darbo grupių veikloje, tarptautinio bendradarbiavimo projektuose, taip pat projektuose, susijusiuose su Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT) ir Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) veikla;
 • pagal Skyriaus kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis;
 • vykdo kitus su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės, Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti teisinio darbo patirties rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
 • gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto veiklą, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimą, viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo priežiūrą, valstybės tarnybos veiklą, teisėkūrą reglamentuojančius teisės aktus, administracinius, civilinius teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus;
 • būti susipažinusiam su tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU), Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT), Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto veiklą, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimą;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, atlikti teisės aktų ekspertizę ir rengti analitinę medžiagą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu, kuriame instaliuota Windows operacinė sistema, ir naudotis Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: