Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisės ir personalo skyriaus vyresnysis specialistas

Mažeikiai - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius

Darbo pobūdis

1. Teisės ir personalo skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – B 3. Pareigybės kategorija – 9
 • Teisės ir personalo skyriaus (toliau – Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Mažeikių skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), duomenų ir su jais susijusių dokumentų tvarkymą.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Formuoja, tvarko ir saugo iki perdavimo į Mažeikių skyriaus archyvą Mažeikių skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir laiku perduoda į Mažeikių skyriaus archyvą.
 • Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pasirašytinai supažindina Mažeikių skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus su įsakymais ir kitais dokumentais personalo klausimais.
 • Pagal suteiktą prieigos teisę suveda duomenis į Mažeikių skyriaus Valstybės tarnautojų registrą bei kitus su personalo valdymu susijusius registrus, tikrina ir tvarko suvestos informacijos teisingumą.
 • Sudaro Mažeikių skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų karo prievolininkų sąrašus ir teikia apie juos informaciją atitinkamoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
 • Nustatyta tvarka išduoda Mažeikių skyriaus valstybės tarnautojams valstybės tarnautojo pažymėjimus, vykdo jų apskaitą.
 • Veda Mažeikių skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitą bei rengia darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
 • Skyriaus vedėjui pavedus, sudaro valstybės tarnautojų ir darbuotojų atostogų grafikų projektus.
 • Dalyvauja organizuojant priėmimo į pareigas konkursus laisvoms Mažeikių skyriaus pareigybėms užimti.
 • Skyriaus vedėjui pavedus, rengia dokumentus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir darbuotojų bei darbo veiklos vertinimo klausimais.
 • Mažeikių skyriaus direktoriui pavedus, tiria valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinius ar drausminius nusižengimus, rengia išvadas ir teikia jas Mažeikių skyriaus direktoriui.
 • Vykdo valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo vidinių mokymų planavimą, rengia mokymų ataskaitas, užtikrina, kad valstybės tarnautojai ir darbuotojai dalyvautų organizuojamuose mokymuose.
 • Registruoja priskirtus dokumentus personalo klausimais ir tvarko jų apskaitą pagal patvirtintą Mažeikių skyriaus dokumentacijos planą.
 • Skyriaus vedėjui pavedus, nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų projektus.
 • Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, pagal patvirtintą Mažeikių skyriaus dokumentacijos planą iki jų perdavimo į Mažeikių skyriaus archyvą.
 • Kaupia šios pareigybės funkcijų vykdymui reikalingus duomenis bei formuluoja pasiūlymus ir rengia užduotis dėl programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
 • Mažeikių skyriaus direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu rengia teisės aktų ir kitų įstaigoje rengiamų dokumentų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją.
 • Dalyvauja rengiant Skyriaus ir Mažeikių skyriaus veiklos planus.
 • Dalyvauja organizuojamuose mokymuose, seminaruose, kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir Mažeikių skyriaus organizuojamuose renginiuose.
 • Bendradarbiauja su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
 • Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Mažeikių skyriaus direktoriaus ar Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą bei valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančius teisės aktus tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų atlikimu, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
 • Būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
CVB client

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: