Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Mažeikiai - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius

Darbo pobūdis

 • Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė. 2. Pareigybės lygis – A 3. Pareigybės kategorija – 12
 • Teisės ir personalo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti Skyriaus darbą, įgyvendinant Mažeikių skyriaus teisės valdymo politiką, užtikrinančią Mažeikių skyriaus rengiamų teisės aktų, atliekamų funkcijų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, rengti teisės aktų projektus Mažeikių skyriaus uždaviniams bei funkcijoms įgyvendinti, atlikti kitus Skyriaus vedėjo pavedimus pagal šios pareigybės kompetenciją.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Vykdo teisės aktų, įsakymų ir kitų Mažeikių skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų rengiamų ir parengtų dokumentų atitikimo galiojantiems teisės aktams kontrolę ir teikia pastabas/pasiūlymus dėl jų pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios atsižvelgiant į nustatytus teisės aktų reikalavimus.
 • Informuoja valstybės tarnautojus ir darbuotojus apie teisės aktų pasikeitimus.
 • Konsultuoja Mažeikių skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, viešąjį administravimą, taikymo klausimais.
 • Kontroliuoja, ar Mažeikių skyriuje laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų.
 • Kontroliuoja, ar Mažeikių skyriuje laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, reikalavimų.
 • Mažeikių skyriaus direktoriui arba Skyriaus vedėjui pavedus, dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose Mažeikių skyriuje.
 • Mažeikių skyriaus direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus, dalyvauja rengiant kvalifikacinius reikalavimus ir specifikacijas.
 • Mažeikių skyriaus direktoriui arba Skyriaus vedėjui pavedus, dalyvauja rengiant Mažeikių skyriaus sutarčių projektus ir užtikrina, kad Mažeikių skyriaus sutartys būtų rengiamos laikantis teisės aktų reikalavimų.
 • Rengia ieškinius, skundus, atsiliepimus (atsikirtimus, dublikus, triplikus) į ieškinius, pareiškimus ar skundus, apeliacinius ir kasacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius ir kasacinius skundus, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms.
 • Seka teismuose esančių civilinių, administracinių ir baudžiamųjų bylų, kuriose atstovauja Mažeikių skyrių, eigą, apibendrina išnagrinėtų bylų rezultatus ir apie nagrinėjamų bylų eigą ir rezultatus informuoja Mažeikių skyriaus direktorių ir Skyriaus vedėją.
 • Vykdo dėl trečiųjų asmenų kaltės išmokėtų valstybinio socialinio draudimo išmokų išieškojimą regreso tvarka.
 • Vykdo žalos, padarytos Fondo biudžetui, bei dėl kitų priežasčių susidariusių socialinio draudimo išmokų permokų išieškojimą.
 • Bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo institucijomis, siekiant nustatyti asmenis, kurių neteisėtais veiksmais buvo padaryta žala Fondo biudžetui.
 • Rengia ir nustatyta tvarka teikia pretenzijas draudimo įstaigoms, vykdančioms privalomąjį vairuotojų civilinės atsakomybės draudimą, dėl lėšų grąžinimo į Fondo biudžetą.
 • Rengia ir teikia Mažeikių skyriaus direktoriui ar jo pavaduotojui sprendimų dėl Fondo biudžetui padarytos žalos atlyginimo išdėstymo dalimis ar atsisakymo išdėstyti žalos atlyginimą dalimis projektus.
 • Rengia ataskaitas apie pareikštus reikalavimus dėl žalos atlyginimo regreso tvarka ir sugrąžintų draudimo išmokų sumas, išvadas ir pasiūlymus teikia Skyriaus vedėjui.
 • Kontroliuoja lėšų išieškojimą pagal antstoliams perduotus vykdomuosius raštus. Apibendrintą informaciją teikia Skyriaus vedėjui.
 • Tikrina sprendimų projektų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo draudiminiais/nedraudiminiais įvykiais teisėtumą ir juos vizuoja.
 • Ruošia ir teikia įgaliotoms institucijoms administracinių nusižengimų bylų medžiagą pagal administracinių nusižengimų kodekso nuostatas.
 • Tvarko administracinių nusižengimų bylų apskaitą.
 • Ruošia ir teikia kompetentingoms institucijoms dokumentus dėl vaikų išlaikymo išmokų išieškojimo iš skolininkų.
 • Vykdo išmokėtų vaikų išlaikymo išmokų išieškojimą iš skolininkų, gyvenančių užsienio valstybėse.
 • Mažeikių skyriaus direktoriui pavedus, atstovauja Mažeikių skyriaus interesams visų instancijų teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, valstybės valdymo ir savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose organizacijose.
 • Mažeikių skyriaus direktoriui pavedus, atstovauja Mažeikių skyriaus interesams bankroto ir restruktūrizavimo bylose, teikia išvadas dėl bylų eigos.
 • Mažeikių skyriaus direktoriui pavedus, nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų projektus.
 • Mažeikių skyriaus direktoriui pavedus, tiria tarnybinius ir drausminius nusižengimus, rengia išvadas ir teikia jas Mažeikių skyriaus direktoriui.
 • Skyriaus vedėjui pavedus rengia Mažeikių skyriaus vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų projektus.
 • Mažeikių skyriaus direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus, rengia Mažeikių skyriaus struktūrinių padalinių nuostatų bei pareigybių aprašymų projektus.
 • Dalyvauja rengiant Mažeikių skyriaus ir Skyriaus metinius veiklos planus ir metines veiklos ataskaitas bei Mažeikių skyriaus direktoriui pavedus rengia metinių veiklos planų ir ataskaitų projektus.
 • Pagal šios pareigybės kompetenciją užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku, dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras bei rengia su jomis susijusių dokumentų projektus.
 • Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, pagal patvirtintą Mažeikių skyriaus dokumentacijos planą iki jų perdavimo į Mažeikių skyriaus archyvą.
 • Kaupia šios pareigybės funkcijų vykdymui reikalingus duomenis bei formuluoja pasiūlymus ir rengia užduotis dėl programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
 • Mažeikių skyriaus direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus, atlieka rengiamų darbo metodikų, norminių teisės aktų ir kitų Mažeikių skyriuje rengiamų dokumentų projektų teisinį vertinimą pagal šios pareigybės kompetenciją.
 • Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal šios pareigybės kompetenciją.
 • Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Skyriui nustatytų funkcijų vykdymu, pokyčius ar būtinybės naują teisės aktą įtraukti į Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos (toliau – ADIS) stebimų teisės aktų sąrašą bei dėl ADIS veiklos taisyklių papildymo, keitimo ir jų taikymo pagal pareigybės kompetenciją.
 • Rengia informaciją pagal šios pareigybės kompetenciją ir teikia ją Skyriaus vedėjui.
 • Mažeikių skyriaus direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje.
 • Bendradarbiauja su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
 • Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Mažeikių skyriaus direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, valstybės tarnybos ir darbo santykių reguliavimą, viešąjį administravimą, civilinę, administracinę bei baudžiamąją teisę, civilinį ir baudžiamąjį procesą, administracinių bylų teiseną, akcinių bendrovių veiklą, viešuosius pirkimus ir duomenų apsaugą reglamentuojančius norminius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Būti susipažinusiam su socialinį draudimą reglamentuojančiais pagrindiniais ES teisės aktais, Lietuvos Respublikos pasirašytomis dvišalėmis sutartimis ir susitarimais su kitomis šalimis socialinio draudimo srityje, teismų praktika šios srities civilinėse ir administracinėse bylose.
 • Mokėti rengti išaiškinimus, atsikirtimus ir atsiliepimus teismams civilinėse ir administracinėse bylose, rengti medžiagą teisminiam nagrinėjimui, mokėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, sisteminį įvertinimą.
 • Mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius.
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
 • Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: