Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilnius - Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Darbo pobūdis

1. Teisės ir personalo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 13.
 • Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) specialistai teisingai taikytų teisės normas, reglamentuojančias viešuosius pirkimus, kad organizuojami viešieji pirkimai vyktų vadovaujantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principais, kad būtų užtikrintos viešųjų pirkimų kontrolės procedūros, atlikti kitus veiksmus, susijusius su Tarnybos ir skyriaus funkcijų vykdymu ir uždavinių įgyvendinimu. III.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia ir vertina kitų Tarnybos padalinių parengtus teisės aktus, susijusius su Tarnybos vykdomais viešaisiais pirkimais;
 • tikrina Tarnybos vykdomųjų viešųjų pirkimų dokumentų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos veikloje;
 • tikrina Tarnyboje pasirašomų sutarčių projektus;
 • teikia metodinę pagalbą Tarnybos specialistams ir Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų specialistams viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, užtikrindamas viešųjų pirkimų vykdymą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • numato prevencines priemones Tarnybos padaliniams, siekiant nepažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, vykdant pirkimų procedūras;
 • nuolat peržiūri ir susipažįsta su naujaisiais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi;
 • kalendorinių metų pradžioje parengia ir pateikia Skyriaus vedėjui praėjusių kalendorinių metų atliktų darbų ataskaitą;
 • nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus ir skundus, teikiamų teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus, vykdydamas Tarnybai bei Teisės ir personalo skyriui pavestas funkcijas;
 • dalyvauja Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų veiklos patikrinimuose, siekdamas įgyvendinti Teisės ir personalo skyriaus uždavinius bei funkcijas;
 • dalyvauja įvairių darbo grupių, komisijų veikloje, teikia išvadas ir pasiūlymus Teisės ir personalo skyriaus nuostatuose numatytais Tarnybos kompetencijos klausimais, užtikrindamas Teisės ir personalo skyriui pavestų funkcijų vykdymą;
 • teisės aktų informacinėje sistemoje registruoja teisės aktų projektus;
 • prižiūri, kad Tarnyboje asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis;
 • atstovauja Tarnybai teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kituose juridiniuose asmenyse;
 • vykdo kitus Tarnybos vadovo bei Teisės ir personalo skyriaus vedėjo nurodymus ir pavedimus, susijusius su Teisės ir personalo skyriaus funkcijomis, siekdamas Tarnybos veiklos tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne trumpesnę kaip 1 metų darbo stažą viešųjų pirkimų srityje arba 1 metų teisinio darbo stažą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, Tarnybos nuostatuose numatytas sritis;
 • mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) pažengusio vartotojo lygmeniu B 1;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų, teisės aktų rengimo taisykles.
CVB client

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: