Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisės ir personalo skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

Darbo pobūdis

 • Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis:
 • padėti įgyvendinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) personalo valdymo politiką;
 • vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę ir viešųjų ir privačių interesų deklaravimo priežiūrą VATESI;
 • padėti organizuoti konsultacijų teikimo VATESI prižiūrimiems ūkio subjektams procesą.III. VEIKLOS SRITYS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas personalo valdymo, korupcijos prevencijos bendrosiose

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pagal pareigybės paskirtį ir pagal kompetenciją, siekdamas Skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka šias funkcijas:
 • rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų viešojo administravimo teisės aktų, susijusių su VATESI personalo valdymu projektus, rengia išvadas dėl su VATESI personalo valdymu susijusių teisės aktų projektų;
 • rengia ūkio subjektų konsultavimo, personalo valdymo, korupcijos prevencijos, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo vidaus administravimo teisės aktus ir dalyvauja rengiant kitus VATESI vidaus administravimo teisės aktus;
 • vykdo Konsultacijų teikimo proceso savininko funkcijas;
 • vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę VATESI:
 • atlieka VATESI veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • rengia VATESI kovos su korupcija programos projektą ir jos pakeitimo projektą, prireikus, rengia ar dalyvauja rengiant šakinių kovos su korupcija programų projektus ir jų pakeitimo projektus;
 • teikia informaciją valstybės tarnautojų registrui apie asmenis, dirbančius VATESI, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais;
 • teikia informaciją juridinių asmenų registrui apie asmenis, dirbančius VATESI, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais;
 • analizuoja ir, jeigu reikia, suderinęs su VATESI viršininku paviešina kitiems VATESI valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, (toliau kartu vadinama – darbuotojai) ir žiniasklaidoje teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotus korupcijos faktus;
 • teikia VATESI viršininkui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės VATESI veiklos srityje, kad nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų;
 • bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitais VATESI struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę;
 • atlieka kitą su korupcijos prevencija, kontrole ir korupcinių pažeidimų tyrimu VATESI susijusią veiklą;
 • vykdo viešųjų ir privačių interesų deklaravimo priežiūros, konsultavimo ir kitas su viešųjų ir privačių interesų derinimo valdymu susijusias funkcijas;
 • padeda įgyvendinti personalo valdymo politiką:
 • teikia informaciją Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – Centras) personalo klausimais, išskyrus informaciją, susijusią su tarnybinėmis komandiruotėmis ir kvalifikacijos kėlimo renginių organizavimu, įvertina VATESI darbuotojų prašymus personalo klausimais, išskyrus prašymus dėl tarnybinių komandiruočių, prieš jų teikimą Centrui, perduota šiuos prašymus Centrui, bendradarbiauja su Centru siekiant užtikrinti, kad personalo dokumentai, išskyrus dokumentus dėl tarnybinių komandiruočių, (toliau – personalo dokumentai) būtų parengti laiku, įvertina Centro pateiktus personalo dokumentų projektus ir teikia dėl jų išvadas, pateikia juos vizuoti, pasirašyti VATESI, juos registruoja, atlieka kitus su personalo prašymų ir dokumentų įforminimu susijusius veiksmus, nepriskirtus Centro kompetencijai;
 • pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį, kiek šios veiklos nevykdo Centras, pateikia darbo laiko apskaitos žiniaraštį Centrui;
 • nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant tarnybinius pranešimus, skundus, pranešimus ir prašymus personalo ir žinių valdymo klausimais;
 • rengia VATESI valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, padalinių nuostatus, konsultuoja pareigybių aprašymų, padalinių nuostatų rengimo klausimais;
 • užtikrina VATESI darbuotojų kompetencijos vertinimą, mokymo poreikių nustatymą;
 • užtikrina darbuotojų kaitos planavimą;
 • užtikrina darbuotojų pokyčių poreikio įvertinimą ir šio įvertinimo rezultatų įgyvendinimą;
 • užtikrina darbo laiko kuriamos vertės nustatymą ir vertinimą;
 • teikia informaciją darbo tarybai;
 • suveda informaciją, susijusią su personalo valdymu, į duomenų bazes (tiek, kiek šios veiklos nevykdo Centras ir kiti VATESI darbuotojai);
 • vykdo kitas personalo valdymo funkcijas, nustatytas VATESI vidaus administravimo teisės aktuose, tačiau nepriskirtas kitų VATESI darbuotojų ir Centro kompetencijai;
 • vykdo Personalo ir žinių vadybos proceso savininko funkcijas;
 • teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus;
 • teikia informaciją į VATESI interneto svetainę (korupcijos prevencijos, personalo, ūkio subjektų konsultacijų klausimais);
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininkui įgaliojus atstovauja VATESI;
 • laiku ir tinkamai vykdo kitus VATESI viršininko, Administravimo departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant VATESI strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, korupcijos prevenciją, viešųjų ir privačių interesų derinimą, VATESI veiklą ir jos administravimą;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo, verslo ir vadybos ar psichologijos krypties išsilavinimą arba aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnį nei 1 metų darbo stažą personalo valdymo srityje;
 • išmanyti personalo valdymo principus;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant dokumentus;
 • sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles bei praktiką;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera).
CVB client

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: