Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisės ir prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos

Darbo pobūdis

 • Teisės ir prevencijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga prižiūrėti, kaip laikomasi teisės aktų nuostatų Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) atliekant funkcijas, vykdyti teisės aktų nuostatų laikymosi prevenciją bei priežiūrą Vyriausybės vertybinių popierių, banderolių, keleivinio transporto bilietų, oficialiųjų žymėjimo ženklų, dokumentų blankų privalomąsias formas tvirtinančiose įstaigose, dalyvauti vykdant korupcijos prevenciją Tarnyboje ir įgyvendinant žmogiškųjų išteklių valdymą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Užtikrindamas, kad siekiant Tarnybos tikslų ir atliekant funkcijas būtų laikomasi teisės aktų nuostatų:
 • teikia Tarnybos darbuotojams teisines konsultacijas, reikalingas funkcijoms atlikti bei su darbo santykiais Tarnyboje susijusiais klausimais;
 • koordinuoja Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos procedūrų vadovo stebėseną, papildymą bei patikslinimą; pagal skyriaus kompetenciją rengia procedūrų aprašų projektus;
 • vizuoja darbuotojų parengtus Tarnybos direktoriaus įsakymų, siunčiamų raštų projektus;
 • pagal Tarnybos kompetenciją rengia dokumentus administracinių nusižengimų byloms nagrinėti ne teismo tvarka arba byloms perduoti nagrinėti teismui;
 • Tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Tarnybai ar Lietuvos valstybei, jei valstybei atstovauja Tarnyba, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir visų instancijų teismuose Tarnybos kompetencijos klausimais.
 • Užtikrindamas teisės aktų, susijusių su Tarnybos veikla, projektų parengimą tinkamai ir laiku:
 • pagal kompetenciją rengia Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus;
 • atlieka nuolatinę teisės aktų bei jų pakeitimų stebėseną, tikrina Tarnybos vidaus teisės aktų atitiktį galiojantiems norminiams teisės aktams;
 • teikia pasiūlymus dėl saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinę apsaugą, leidybą ir gamybą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo; pagal kompetenciją dalyvauja rengiant norminių teisės aktų, reglamentuojančių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinę apsaugą, leidybą ir gamybą, projektus;
 • skyriaus vedėjo pavedimu registruoja Tarnybos priimtus norminius teisės aktus Teisės aktų registre.
 • Užtikrindamas korupcijos prevencijos vykdymą Tarnyboje, vertina su Tarnybos veikla susijusius teisės aktus antikorupciniu požiūriu, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo bei atlieka kitą su korupcijos prevencija ir korupcinių pažeidimų tyrimu Tarnyboje susijusią veiklą.
 • Vykdydamas teisės aktų, reglamentuojančių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinę apsaugą, leidybą ir gamybą, nuostatų laikymosi priežiūrą tvirtinančiose įstaigose ir užtikrindamas šių teisės aktų pažeidimų prevenciją:
 • konsultuoja, teikia įstaigoms metodinę pagalbą ir atlieka stebėseną;
 • skyriaus vedėjo pavedimu atlieka teisės aktų nuostatų laikymosi tvirtinančiose įstaigose tikrinimus ir juos įformina aktais;
 • atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus.
 • Užtikrindamas žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimą ir dalyvavimą formuojant Tarnybos organizacinę kultūrą:
 • atlieka asmens, atsakingo už personalo dokumentų tvarkymą, funkcijas;
 • sudaro Tarnybos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą;
 • padeda personalui įgyvendinti teisę siekti karjeros Tarnyboje;
 • organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, konkursus laisvoms valstybės tarnautojų pareigoms užimti.
 • Dalyvauja rengiant skyriaus veiklos metinių bei ketvirtinių planų, ataskaitų projektus.
 • Rengia savo veiklos ataskaitas ir jas teikia skyriaus vedėjui Tarnyboje nustatytais terminais.
 • Sistemina, sudaro, kaupia ir perduoda bylas archyvui pagal patvirtintą dokumentacijos planą.
 • Tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja Tarnyboje sudaromų komisijų ir darbo grupių darbe.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo ir kitus vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Tarnybos veiklos tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teisėkūros pagrindus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas, susijusias su funkcijų atlikimu, teisės aktų rengimo rekomendacijas bei dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: