Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 7,41) (karjeros valstybės tarnautojas)

Panevėžys - Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

TEISĖS IR VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.II SKYRIUS

PASKIRTIS2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti pirminės teisinės pagalbos teikimą Panevėžio miesto gyventojams, ginti Savivaldybės struktūrinių padalinių interesus santykiuose su kitais teisės subjektais, atstovaujant Savivaldybei teismuose, ir kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, prižiūrėti ir tvarkyti Savivaldybės interneto svetainės dalį „Teisinė informacija“.III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – teisė.IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, civilinį, baudžiamąjį ir administracinį procesus, administracinę, civilinę, darbo teisę, ir kitais teisės aktais, reikalingais priskirtoms funkcijoms vykdyti;

4.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.6. mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis).V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. teikia pirminę teisinę pagalbą miesto gyventojams;

5.2. pagal skyriui priskirtą kompetenciją prižiūri ir tvarko Savivaldybės interneto svetainės dalį „Teisinė informacija“;

5.3. savarankiškai arba kartu su Savivaldybės administracijos skyriais ir (ar) poskyriais teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl neatitinkančių įstatymų ir kitų norminių aktų Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų pakeitimo, galiojimo sustabdymo arba panaikinimo;

5.4. atstovauja Savivaldybei ir jos interesams visose teisminėse instancijose (civilinėse, baudžiamosiose, administracinėse ir administracinių nusižengimų bylose);

5.5. rengia ieškinius, pareiškimus, atsiliepimus, dublikus, triplikus, skundus, prašymus ir kitus teismui teikiamus dokumentus, apskundžia teismo sprendimus, nutartis;

5.6. renka ir teikia teismui reikalingą medžiagą, dalyvauja įrodymų tyrime, teikia klausimus kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims, liudytojams, ekspertams, specialistams;

5.7. susipažįsta su bylos medžiaga, daro jos išrašus, kopijas;

5.8. apskundžia teismo, kitų institucijų priimtus sprendimus, nutartis, nutarimus;

5.9. atsiskaito skyriaus vedėjui, Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui apie teismuose nagrinėjamų priskirtų bylų eigą, teikia pasiūlymus dėl procesinių veiksmų (tarp jų dėl teismo sprendimų ir nutarčių apskundimo), informuoja apie antstolių veiksmus;

5.10. informuoja skyriaus vedėją, Savivaldybės merą, Savivaldybės administracijos direktorių ir skyrius apie įsiteisėjusius teismo sprendimus, nutarimus ar nutartis ir teikia pasiūlymus dėl jų vykdymo;

5.11. rengia teikimus, prašymus, pareiškimus prokuratūrai, kitoms ikiteisminio tyrimo institucijoms dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ar viešojo intereso gynimo;

5.12. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

5.13. teikia priskirtų bylų prašymus dėl vykdomųjų dokumentų išdavimo, perduoda priskirtų bylų vykdomuosius dokumentus antstoliams vykdyti ir informuoja skyriaus vedėją, Savivaldybės merą ar Savivaldybės administracijos direktorių apie antstolių veiksmus, kontroliuoja, kaip išieškoma Savivaldybės naudai;

5.14. nagrinėja gaunamus prašymus, pareiškimus, pretenzijas, skundus ir rengia atsakymus į juos;

5.15. dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose, posėdžiuose;

5.16. teikia informaciją Savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriui, spaudai, žiniasklaidos atstovams skyriaus veiklos klausimais;

5.17. rengia skyriaus inicijuojamų darbų, paslaugų, prekių viešųjų pirkimų dokumentus Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka, rengia sutarčių projektus ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.18. atlieka Savivaldybės tarybos etikos komisijos sekretoriaus pareigas;

5.19. iki sausio 10 d. atsiskaito skyriaus vedėjui pateikdamas ataskaitas už praėjusių metų darbą ir teikia derinti pirminės teisinės pagalbos ataskaitą;

5.20. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti skyriaus strateginiai tikslai;

5.21. rengia, tikslina viešųjų pirkimų ar mažos vertės prekių, paslaugų pirkimų technines sąlygas, užduotis ir kitus dokumentus, vykdant pirkimus, susijusius su skyriui priskirtomis funkcijomis.VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB client

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: