Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Širvintos - Širvintų rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Savivaldybės administracijos vykdomiems prekių, darbų ar paslaugų viešiesiems pirkimams organizuoti, rengti ir tvarkyti su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, savivaldybės interesų atstovauti teismuose, teismo procesiniams dokumentams rengti, teikti juridines konsultacijas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • sudaro metinius viešųjų pirkimų planus, atlieka kitas pavestas funkcijas, susijusias su viešųjų pirkimų planavimu, teikia metines viešųjų pirkimų ataskaitas;
 • skaičiuoja visų Savivaldybės administracijos atliekamų viešųjų pirkimų vertes ir teikia pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų būdų nustatymo;
 • rengia, kaupia ir analizuoja informaciją apie numatomus ir atliekamus viešuosius pirkimus;
 • rengia viešųjų pirkimų sąlygų (pirkimo dokumentų), viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
 • organizuoja visišką techninį viešųjų pirkimų komisijos aptarnavimą:
 • rengia ir pateikia viešųjų pirkimų komisijos nariams viešųjų pirkimų komisijos posėdžiams reikalingą medžiagą;
 • protokoluoja posėdžius;
 • saugo posėdžių protokolus ir nustatyta tvarka perduoda juos bei kitus su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus saugoti į archyvą;
 • rengia raštus ir pranešimus ir juos išsiunčia;
 • atlieka kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, reikalingus viešiesiems pirkimams organizuoti ir vykdyti;
 • pagal poreikį atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas, įskaitant viešuosius pirkimus, atliekamus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS);
 • nustatyta tvarka pildo viešųjų pirkimų skelbimus ir juos perduoda Viešųjų pirkimų tarnybai;
 • priima tiekėjų teikiamus viešųjų pirkimų pasiūlymus (paraiškas);
 • nustatyta tvarka ir terminais teikia statistines ataskaitas bei kitą informaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais;
 • tikrina ir registruoja viešųjų pirkimų, atliekamų apklausos būdu, tiekėjų apklausų pažymas;
 • analizuoja ir vertina viešųjų pirkimų sistemą, teikia pasiūlymus, kaip ją tobulinti;
 • konsultuoja Savivaldybės administracijos vadovus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, klausimais, susijusiais su viešaisiais pirkimais;
 • organizuoja ir kontroliuoja Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriui priskirtų funkcijų įgyvendinimą viešųjų pirkimų srityje;
 • pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
 • nagrinėja valstybinių ir kitų institucijų, įstaigų, organizacijų, asmenų raštus, skundus, gyventojų prašymus, pareiškimus ir skundus klausimais, susijusiais su Skyriaus veikla, rengia atsakymus į juos;
 • dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje ir pagal skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
 • Skyriaus vedėjui pavedus, atstovauja Savivaldybei, Savivaldybės administracijai įvairių lygių bei kompetencijos teismuose, atlieka atstovaujamojo vardu procesinius veiksmus;
 • Skyriaus vedėjui pavedus, rengia ieškinius, pareiškimus, apeliacinius bei kasacinius skundus, atsiliepimus bei kitus dokumentus teismams, tinkamai pasirengia teisminiam bylų nagrinėjimui;
 • vykdo Skyriaus vedėjo pavedimus ir atlieka skiriamas užduotis, susijusias su Skyriaus kompetencija;
 • vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam bei išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, civilinę teisę, administracinę teiseną ir kt.;
 • mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, jas gebėti praktiškai taikyti;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
CVB client

Širvintų rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: