Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
More about company »

Teisės sistemos grupės vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas .HeaderFont { font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; } .RegularFont { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; } .TextAlignment { text-align: justify; } .TextPadding { padding-left: 40px; } PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2020 m. liepos 09 d. MINISTRO ĮSAKYMAS Nr. 1R-208


LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS TEISĖS SISTEMOS GRUPĖ VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. teisė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. Korupcijos prevencija.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. teisės aktų projektų ekspertizė.
5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
5.1. korupcijos prevencijas.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

6. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
7. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl korupcijos prevencijos veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl korupcijos prevencijos veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
8. Apdoroja su korupcijos prevencija susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su korupcijos prevencija susijusios informacijos apdorojimą.
9. Bendradarbiauja ir keičiasi informacija, susijusia su korupcijos prevencija ir jos užtikrinimu, su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis arba prireikus koordinuoja šį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija.
10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
11. Prižiūri su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
12. Rengia ir teikia informaciją su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su korupcijos prevencija susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl korupcijos prevencijos arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl korupcijos prevencijos rengimą.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus..
16. Atlieka teisės aktų, susijusių su grupės kompetencijai priskirtomis teisės sritimis, projektų vertinimą ir teikia teisines išvadas..
17. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, priskirtinų grupės kompetencijai, tobulinimo, užtikrinant vystymosi perspektyvas, prireikus rengia teisės aktų projektus grupės kompetencijai priskirtais klausimais..
18. Dalyvauja ministerijos ar kitų ministerijų sudaromose darbo grupėse, kuriose nagrinėjami grupės kompetencijai priskirtini klausimai, siekiant įgyvendinti šioms darbo grupėms suformuluotus tikslus bei vykdyti pavestas užduotis..
19. Atstovauja Teisingumo ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose..
20. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją..
21. Teisingumo ministerijos vadovybės arba grupės vadovo pavedimu atlieka antikorupcinį teisės aktų projektų vertinimą..
22. Analizuoja korupcijos prevencijos srities teisinį reguliavimą, atlieka užsienio valstybių praktikos lyginamąją analizę šioje srityje, atlieka korupcijos prevencijos priemonių efektyvumo stebėseną, teikia pasiūlymus dėl korupcijos prielaidų mažinimo ir antikorupcinės veiklos tobulinimo..
23. Koordinuoja Nacionalinės kovos su korupcija programos ir jos įgyvendinimo priemonių rengimą..
24. Pagal grupės kompetenciją dalyvauja tarptautinėse organizacijose, Europos Sąjungos institucijose, rengia tarptautinėms organizacijoms informaciją, susijusią su kovos su korupcija sritimi ir šios srities tarptautinių organizacijų rekomendacijų įgyvendinimu..
25. Derina kitų institucijų ir įstaigų parengtas Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymo priimti Europos Sąjungos teisės aktą ar kito Europos Sąjungos dokumento, priskirtino grupės kompetencijai, ir teikia dėl jų teisines išvadas..
26. Teisingumo ministerijos vadovybės pavedimu rengia teisingumo ministro ir jo valdymo sričiai priskirtų įstaigų kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, korupcijos rizikos požiūriu vertina teisingumo ministro valdymo sritis, korupcijos pasireiškimo tikimybę..
27. Rengia ataskaitą dėl teisingumo ministro valdymo srities antikorupcinių priemonių įgyvendinimo..
28. Dalyvauja įgyvendinant žinybines korupcijos prevencijos priemones ir prižiūri, kaip jas vykdo pavaldžios Teisingumo ministerijai įstaigos..


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

29. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
29.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.2. studijų kryptis – teisė (arba);
29.3. darbo patirtis srityje – nereikalaujama.
arba:
29.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.5. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis; 29.6. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai.
30. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
30.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų;
30.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
31. Atitikimas kitiems reikalavimams:
31.1. valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti trečiajai valstybinės kalbos mokėjimo kategorijai keliamus reikalavimus.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

32. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
32.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
32.2. organizuotumas - 3 lygis;
32.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
32.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
32.5. komunikacija - 3 lygis.
33. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
33.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
34. Profesinė kompetencija:
34.1. teisės išmanymas - 3 lygis;
34.2. korupcijos prevencija - 3 lygis.Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data)

Pareiginės algos koeficientas: 10.00
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1885 €
Vid. atlyginimas bruto
(46% didesnis už LT vidurkį)
58
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1296 €
25% uždirba 1296-1659 €
25% uždirba 1659-2472 €
25% uždirba nuo 2472 €